Sjøpattedyr

Publisert 26.11.2012     Sist endret 28.01.2013

Norge driver kommersiell fangst av sjøpattedyr (hval og sel) som går til produksjon av kjøtt, olje og andre næringsmidler. Fangstfartøyene og produksjonsvirksomhetene på land har ansvar for å følge regelverket og for at maten de produserer er trygg å spise for forbruker.

Mattilsynet fører tilsyn med at fangst og videre produksjon av hval og sel skjer i samsvar med regelverk for hygiene og trygg mat. Fiskeridirektoratet har ansvar for forskrifter om fangstmetoder og avliving som skal sikre god dyrevelferd.   

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Gebyrer

Godkjenning av fangstfartøy, mottakssted og kontrollsted for sjøpattedyr samt kontroll av kjøtt fra sjøpattedyr er gebyrbelagt. Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll