Sjøpattedyr

Publisert 26.11.2012     Sist endret 19.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Norge driver kommersiell fangst av sjøpattedyr (hval og sel) som går til produksjon av kjøtt, olje og andre næringsmidler. Fangstfartøyene og produksjonsvirksomhetene har ansvar for å følge regelverket og for at maten de produserer er trygg.

Mattilsynet fører tilsyn med at fangst og videre produksjon av hval og sel skjer i samsvar med regelverk for hygiene og trygg mat. Fiskeridirektoratet har ansvar for forskrifter om fangstmetoder og avliving som skal sikre god dyrevelferd.   

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn

Gebyrer

Godkjenning av fangstfartøy, mottakssted og kontrollsted for sjøpattedyr samt kontroll av kjøtt fra sjøpattedyr er gebyrbelagt. Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll