Forklaring til produksjonsformer for frysefartøy og fabrikkskip

Publisert 26.04.2021     Sist endret 26.04.2021

Når fartøy søker om godkjenning i skjematjenesten, skal de angi aktivitetene de driver med i form av produksjonsformer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over produksjonsformene med forklaring for hvem de gjelder for.

Generelt om produksjonsformene

Produksjonsformene er knyttet til godkjenning etter hygieneregelverket. Informasjon om fartøyene og produksjonsformene fremgår av Mattilsynets offisielle lister over godkjente frysefartøy, fraktefartøy og fabrikkskip. Det er derfor viktig at fartøy til enhver tid har oppdatert informasjon om aktivitetene sine i skjematjenesten.

Fabrikkskip, fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr eller frysefartøy?

Fartøy skal kun ha en av produksjonsformene fabrikkskip, fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr eller frysefartøy. I oversikten finner du en forklaring på hvilke fartøy som skal ha hvilke av disse produksjonsformene.   

Fartøy som slakter oppdrettet fisk

Fartøy som slakter oppdrettet fisk, skal ikke godkjennes som fabrikkskip, men godkjennes med produksjonsformen slakting av laksefisk eller slakting av marin fisk, tilsvarende virksomheter på land som slakter oppdrettet fisk. Se forklaring til aktuelle produksjonsformer for mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger.

Fartøy som eksporterer fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS

I skjematjenesten kan fartøy også velge produksjonsformer som brukes ved eksport av fisk og sjømat til enkelte land utenfor EU/EØS.

Se mer informasjon om aktuelle produksjonsformer på nettsidene for eksport av fisk og sjømat til Kina, Vietnam og Russland / EØU og Brasil.

Oversikt produksjonsformer og hvem de gjelder for

Navn produksjonsformGjelder for

Frysefartøy

(ZV)

Fartøy som fryser fiskerivarer

Definisjon:
Med frysefartøy menes fartøy der fiskerivarer fryses om bord, eventuelt etter forberedende arbeid som bløgging, hodekapping, sløying og fjerning av finner, og om nødvendig etterfulgt av innpakking eller emballering. Se nr. 3.3. i vedlegg I i forordning (EU) 853/2004.

Fabrikkskip som fryser fiskerivarer, skal ikke ha produksjonsformen frysefartøy i tillegg da frysing inngår i de aktivitetene et fabrikkskip kan gjøre om bord.

Fabrikkskip

(FV)

Fartøy som håndterer, foredler, innpakker/emballerer mv. fiskerivarer

Fabrikkskip som fryser fiskerivarer, skal ikke ha produksjonsformen frysefartøy i tillegg da frysing inngår i de aktivitetene et fabrikkskip kan gjøre om bord.

Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr og har annen håndtering (inkl. frysing) og foredling i tillegg, skal kun ha produksjonsform fabrikkskip og ikke fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr

Definisjon:
Med fabrikkskip menes fartøy der fiskerivarene om bord gjennomgår en eller flere av følgende arbeidsoperasjoner, etterfulgt av innpakking eller emballering, og om nødvendig kjøling eller frysing: filetering, skjæring i skiver, flåing, fjerning av skall, pilling, hakking eller foredling. Se nr. 3.2 i vedlegg I i forordning (EU) 853/2004.

Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr

(FVC)

Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr

Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr er definert som fabrikkskip. Fartøy som kun koker, kjøler og pakker inn om bord, er unntatt fra visse krav og har derfor egen produksjonsform.

Fartøy som har annen håndtering (inkl. frysing) og foredling i tillegg, skal ikke ha denne produksjonsformen, men produksjonsformen fabrikkskip.

Fartøy som koker skalldyr om bord, skal i tillegg ha produksjonsformen produksjon av spiseferdige næringsmidler.

Fartøy som f.eks. koker reker og selger kun til forbruker ved kai, er å regne som detaljister og skal derfor ikke godkjennes, men registreres som øvrige detaljister.

Fraktefartøy

(RV)

Fartøy som er utstyrt for å oppbevare og transportere varer på paller eller i bulk i temperaturregulerte lasterom eller kamre.

Fartøy som skal ha denne produksjonsformen, er begrenset til fraktefartøy som henter og lagrer fryste fiskerivarer fra fabrikk- og frysefartøy, og transporterer varene til havner for videre forsendelse.

Foredling av marine ingredienser til konsum

(PP-MA)

Virksomheter og fartøy som foredler marine ingredienser til konsum.

Marine ingredienser til konsum inkluderer:

  • foredlede produkter av akvatiske dyr (unntatt sjøpattedyr) fra råvare til videre prosesserte produkter som ulike proteinmel og oljer
  • andre spesialingredienser som aminosyrer, peptider, enzymer, smaksstoffer, fosfolipider, fettsyrer, mineraler, nukleinsyrer, protaminer, kitosan, glukosamin, astaxanthin, gelatin oa.
Produksjon av spiseferdige næringsmidler

Virksomheter og fartøy som produserer spiseferdige næringsmidler for direkte konsum.

Fartøy som produserer spiseferdige næringsmidler, skal ha denne produksjonsformen. Dette inkluderer fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr om bord.

Definisjon:
Med spiseferdige næringsmidler menes næringsmidler som produsenten eller fabrikanten har framstilt med henblikk på direkte konsum uten at koking eller annen tilberedning er nødvendig for å fjerne, eller redusere til et akseptabelt nivå, uønskede mikroorganismer.

Se artikkel 2g) i forordning (EU) nr. 2073/2005 Mikrobiologiske kriterier

Produksjon for eksport av ikke- konforme varer

Virksomheter og fartøy som produserer og omsetter varer som ikke oppfyller alle krav i nasjonalt regelverk og derfor ikke er tillatt å omsette innenfor EØS.

Varene kan eksporteres til land utenfor EØS dersom mottakerlandet tillater omsetning av disse. Det forutsetter at virksomhetene/fartøyene oppfyller gjeldende vilkår for produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS.

 

Forklaring til forkortelse for produksjonsformene: 

FV: Factory vessel/fabrikkskip

FVC: Vessels where crustaceans and molluscs are cooked on board/Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr om bord

ZV: Freezer vessel/frysefartøy

RV: Reefer vessel/fraktefartøy

Fant du det du lette etter?