Kommersiell høsting og omsetning av levende skjell

Publisert 26.11.2012     Sist endret 19.04.2018

Skjell som høstes for omsetning skal være trygge å spise. Produsenten har ansvaret for at skjellene som høstes for omsetning ikke inneholder algetoksiner, mikroorganismer, tungmetaller eller miljøgifter i mengder som kan forårsake sykdom ved konsum eller som på annen måte er i strid med regelverket.

Det først og fremst algetoksiner og mikroorganismer som kan gi alvorlig sykdom ved konsum av skjell. Regelverket gir grenseverdier for hvor mye algegifter og visse mikroorganismer skjellene kan inneholde ved høsting for omsetning. Mengden av både algegifter og mikroorganismene kan variere raskt, og det er derfor ekstra viktig for produsenter å ha kontroll på dette når skjell omsettes.

Skjell skal høstes fra klassifiserte områder. Skjell som høstes til direkte konsum, må høstes fra A-klassifiserte områder. Høstes det fra B- eller C-områder, må skjellene gjenutlegges eller renses før omsetning.

Mattilsynet kan «lukke» et aktuelt produksjonsområde dersom forekomsten av toksinproduserende alger, algetoksiner, mikroorganismer, tungmetaller eller miljøgifter, er høye, eller det på annen måte er fare for folkehelsen. Det er forbudt å høste skjell fra et lukket område.

Toksininnhold og dokumentasjon

For å dokumentere at innholdet av algetoksiner er under grenseverdien når skjell omsettes, skal det før høsting starter som hovedregel foreligge toksinanalyser fra to prøver tatt ut med minimum 48 timers mellomrom, der resultatene fra begge analysene viser at toksininnholdet er under grenseverdiene. Disse to prøvene må tas ut slik at analyseresultatene er gjeldende for partiet som høstes, det vil si at siste prøve må tas ut samme uke som høsting starter. Både produsenter og Mattilsynet kan benytte analyseresultater generert fra offentlig kontroll og fra produsentens egne kontroller ved vurdering av toksinforekomst ved høsting.

Når høsting pågår skal toksininnholdet i skjellene som hovedregel undersøkes ukentlig gjennom høsteperioden.

Mattilsynet kan lukke et aktuelt område dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av toksinforekomst i skjellene i forkant eller under høsting, eller hvis forekomsten av toksinproduserende alger eller toksiner øker.

Mattilsynet kan utstede en skjellattest som bekrefter at skjellene som høstes er undersøkt for algetoksiner, og at innholdet av algetoksiner er under grenseverdiene.

Innhold av mikroorganismer og dokumentasjon

Skjell skal kun høstes fra områder som Mattilsynet har klassifisert. Selv om det foreligger klassifiseringsstatus, har produsenten likevel ansvaret for at skjell som høstes for omsetning ikke inneholder mikroorganismer som kan forårsake sykdom.

Innhold av tungmetaller og miljøgifter og dokumentasjon

Det er produsentens ansvar at skjell som omsettes ikke inneholder tungmetaller eller miljøgifter som er i strid med regelverket.

Mattilsynet undersøker forekomst av tungmetaller og miljøgifter i produksjonsområder gjennom tilsynsprogrammet. I tillegg kan Mattilsynet dekke kostnaden for tungmetallanalyser når produsenten selv sender prøve til analyse.

Kamskjell og sjøsnegler som høstes utenfor klassifiserte områder

Kamskjell og sjøsnegler som høstes utenfor klassifiserte områder, har de samme kravene til mikrobiologisk innhold som skjell fra klassifiserte områder. Produsenter som høster kamskjell og sjøsnegler må kunne dokumentere at skjellene er trygge å spise gjennom egen prøvetaking.

Se også:

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer