Tilsyn med sjømatområdet i 2022

Publisert 31.01.2022     Sist endret 10.02.2022

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2022 rette seg mot hygienekrav og styringssystem basert på HACCP. Vi vil også se på sporbarhet, tilbaketrekking og identifikasjonsmerking. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse med inspeksjoner av virksomheter på land. Tilsynet skal være risikobasert.

Risikobasert tilsyn med standardiserte tilsynsmaler

Tilsynet skal være risikobasert og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn med samme type virksomheter. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

På sjømatområdet vil vi bruke felles maler for tilsynene:

Tilsynsmalene inneholder et gitt antall bestemmelser i regelverket som Mattilsynet vil kontrollere på tilsynet..

Utvalget av regelverksbestemmelsene er gjort med bakgrunn i resultater fra tidligere års tilsyn, og for å rullere aktuelle deler av regelverket, slik at vi over tid får resultater som dokumenterer regelverksetterlevelse innen ulike områder. 

Inspeksjonene skal som hovedregel være uanmeldte.

Dette ser vi etter

Tilsyn med godkjente virksomheter og fartøy

Her vil vi kontrollere særlige hygienekrav og styringssystem basert på HACCP. Vi vil også se på virksomhetens og fartøyets system for sporing og tilbakekalling samt identifikasjonsmerkingen av produktene.

I tillegg kontrollerer vi hvordan ulike grunnforutsetninger er ivaretatt, dvs. renhold, vedlikehold, vann mv.

Tilsyn med registrerte fiskefartøy

Her vil vi se på fangstbehandling, kjøling, hygienekrav, bruk av vann og renhold.

Tilsyn med produksjonsområder for levende muslinger

Her vil Mattilsynet undersøke grunnlaget for klassifiseringsstatus og dokumentasjon. Det vil bli sett på rutiner for utførelse av prøvetaking for alge- og skjellprøver, og at prøvetakingsutstyret er egnet og hygienisk rent.

I tillegg vil vi kontrollere bruk av registreringsdokumentet, dets innhold og at det følger med varen når det sendes fra et produksjonsområde, samt etterspørre journalføring over tiltak som er truffet for å kontrollere farer.

Tilsynskampanje spiseferdig sjømat 2021/2022

Mattilsynet sluttfører våren 2022 en tilsynskampanje rettet mot produsenter av spiseferdig sjømat.

I kampanjen ser vi særlig på tiltak mot Listeria, dokumentasjon av valgt grenseverdi, rutiner for prøvetaking og avviksbehandling.

Kampanjen blir gjennomført med revisjoner, og målet er å revidere alle godkjente produsenter av røykt og gravet sjømat.

Fant du det du lette etter?