Næringsmiddelhygiene ved produksjon av vegetabiler

Publisert 21.01.2013     Sist endret 28.11.2017

Næringsmiddelhygieneforskriften gjelder for hele matkjeden, herunder primærproduksjon av korn, frukt, bær og grønnsaker, og må derfor etterleves av alle primærprodusenter, som for eksempel bønder og veksthusprodusenter.

Med primærproduksjon menes produksjon eller dyrking av råvarer som er beregnet å ende som mat, herunder også innhøsting av råvarene. Innhøsting av viltvoksende vekster, som for eksempel bær og sopp, omfattes også av begrepet.

Regelverket får ikke bare anvendelse på produksjonen alene, men også for andre aktiviteter som transport, lagring og håndtering av råvaren på produksjonsstedet. I tillegg omfattes transport fra produksjonsstedet til en virksomhet for å levere varen.

Aktuelt regelverk

Regelverket om næringsmiddelhygiene er fastsatt i Forskrift om næringsmiddelhygiene som implementerer forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforordningen). Primærprodusenten skal i sitt arbeid følge god hygienepraksis etter artikkel 4 i forordningen. De nærmere reglene for primærprodusenter er nedfelt i forordningens vedlegg I del A. Her er det oppgitt hvem som har ansvar for god hygiene, hvilke regler som skal overholdes og tiltak som er nødvendige for å kontrollere farer og sikre at en råvare/et næringsmiddel er egnet til konsum med hensyn til dets bruksområde. Det er i tillegg nedfelt krav til føring av journaler, som skal kunne kontrolleres av Mattilsynet.

Dersom råvarenes karakter endres i vesentlig grad (for eksempel skrelling av potet eller oppskjæring av gulrot) vil kravene i vedlegg 2 i forordningen bli gjeldende, i tillegg til annet generelt næringsmiddelregelverk.

Registrering av virksomhet

Virksomheter som er omfattet av regelverket skal være registrert hos Mattilsynet. Mattilsynet mottar informasjon fra Landbruksdirektoratet om produsenter av vegetabilske produkter. Det vil i praksis si at alle som mottar produksjonstilskudd automatisk blir registrert hos Mattilsynet. Øvrige kan registrere seg ved å ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor i sitt område.

Hygienebestemmelser for primærproduksjon

Råvarene skal beskyttes mot forekomst eller innføring av en fare. En fare kan være et biologisk, kjemisk eller fysisk agens i et næringsmiddel som kan gi en potensiell helseskadelig effekt for forbruker. Eksempler på farer er blant annet mykotoksiner, Salmonella og E. coli, men også rotter og fugler kan utgjøre en fare.

Mikroorganismer og uønskede kjemiske stoffer i slikt vann kan forårsake sykdom, dersom dette benyttes til vanning av vegetabiler. Spesielt ved vanning av vegetabiler som skal spises uten forutgående behandling er vannkvaliteten viktig. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko ved bruk av vanningsvann fra ulike typer vannkilder. Les mer om vurderingen av kvalitetskrav for vann til jordvanning.

Nasjonale retningslinjer

Hva som er god hygienepraksis kan nedfelles i nasjonale retningslinjer. Retningslinjene beskriver hvordan målene og kravene i regelverket kan oppfylles på en tjenlig og målrettet måte innenfor retningslinjens omfang. KSL-standarden ( Matmerk.no: Kvalitetssystem i landbruket) er anerkjent av Mattilsynet som nasjonal retningslinje for primærproduksjon.

Publikasjoner

EU veiledning

Veileder for god hygienisk praksis ved primærproduksjon av frukt, bær og grønnsaker
EU kommisjonen har i januar 2017 publisert et nytt veiledningsdokument for god hygienisk praksis ved primærproduksjon av vegetabilsk mat. Dokumentet har som mål å gi primærprodusenter veiledning slik at hygienebestemmelsene for primærproduksjon oppfylles på en god måte. Veilederen har hovedsakelig fokus på hygiene knyttet til mikrobiologiske farer og gir anbefalinger om god hygienisk praksis knyttet til miljø, bruk av ulike typer gjødsel, vannings- og vaskevann, høsting, pakking og transport. Den inneholder også sjekklister som kan benyttes av både primærprodusenter og offentlige myndigheter. Veilederen er laget i samarbeid med en rekke EU-land som har ulike forutsetninger mht miljøforhold og tilgang på rent vanningsvann. Regelverket gir mulighet til forskjellige løsninger for å produsere et trygt produkt.

Guidance document on addressing microbiological risks in fresh fruits and vegetables at primary production through good hygiene

Andre språk

Les også:
Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar
Spirer og frø beregnet til spireproduksjon - Produksjon, omsetning og import 

Fant du det du lette etter?