Nødslakteordningen – bare friske dyr kan nødslaktes

Publisert 14.06.2017     Sist endret 10.09.2020

Dette er hjemlet i Animaliehygieneforskriften: «Et dyr som ellers er friskt, skal ha vært utsatt for en ulykke som, av hensyn til dyrets velferd, forhindret at dyret kunne fraktes til slakteriet.»

Nødslakting må skje raskt etter at «ulykken/ uforutsette hendelsen» har inntruffet. Man kan ikke lengre la dyr ligge over tid, selv om dyret ikke har feber.

Hvis et dyr er sykt eller allment påkjent og det ikke er hensiktsmessig med behandling, eller at det ikke lenger er forsvarlig å la det leve med tanke på dyrevelferden, skal dyret avlives på en dyrevelferdsmessig riktig måte uten å bli til mat (dvs. ikke nødslaktes).

Nødslaktattesten

Det er viktig at nødslaktattesten er nøye utfylt!

Informasjonen i nødslaktattesten skal være så pass utfyllende at den er til hjelp for kjøttkontrollen. Husk at veterinæren som signerer attesten går god for at levendedyrkontrollen (ante-mortem kontrollen) tilsier at dyret er egnet til menneskemat.

Retningslinje for nødslakting og bedømmelse av nødslakt

Noen eksempler fra retningslinjen:

Melkefeber: Nødslakting må skje innen 1 døgn etter innsykning

Løpesår/ løpedreining/ løpedislokasjon: Kan ikke nødslaktes fordi tilstanden ikke oppdages før dyrene er allment påkjente.

Fant du det du lette etter?