Nødslaktordningen – bare friske dyr kan nødslaktes

Publisert 14.06.2017     Sist endret 11.03.2021

Når et dyr nødslaktes, blir det avlivet på stedet og dyreskrotten transportert til slakteri for videre slaktebehandling. 

Se veileder og sertifikat  for nødslakt.

Bare friske dyr kan nødslaktes. Dette er hjemlet i Animaliehygieneforskriften: «Et dyr som ellers er friskt, skal ha vært utsatt for en ulykke som, av hensyn til dyrets velferd, forhindret at dyret kunne fraktes til slakteriet.»

Nødslakting må skje raskt etter at «ulykken/ uforutsette hendelsen» har inntruffet. Man kan ikke lengre la dyr ligge over tid, selv om dyret ikke har feber.

Hvis et dyr er sykt eller allment påkjent og det ikke er hensiktsmessig med behandling, eller at det ikke lenger er forsvarlig å la det leve med tanke på dyrevelferden, skal dyret avlives på en dyrevelferdsmessig riktig måte uten å bli til mat (dvs. ikke nødslaktes).

Kriterier som må være oppfylt for å nødslakte et dyr

  1. En ulykke/uforutsett hendelse.
  2. Dyret har upåvirket allmenntilstand.
  3. Den uforutsette hendelsen forhindrer at dyret av dyrevelferdsmessige årsaker kan transporteres levende til slakteriet.
  4. Nødslakting skal skje raskt, som hovedregel senest 24 timer fra tilstanden inntreffer til dyret avlives. Dyr som lider skal avlives så raskt som mulig.
  5. Levendedyrkontroll utført av veterinær.

Upåvirket allmenntilstand

Med upåvirket allmenntilstand menes at dyret skal være friskt og ha normale funksjoner (som normale mage- tarmlyder, matlyst, oppmerksomhet m.fl.), bevegelser og kroppsposisjon. En ulykke/uforutsett hendelse kan påvirke allmenntilstanden til dyret. Graden av påvirkning må vurderes opp mot skaden og innvirker på om dyret kan nødslaktes eller ikke. Allmenntilstanden skal være vurdert som normal ved generell klinisk undersøkelse.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning



Publikasjoner

Regelverk og veiledning