Resultatet av satsingen på småskala kjøtt

Publisert 02.12.2010     Sist endret 14.01.2013

Siden 2008 har Mattilsynet hatt småskalaproduksjon og mattrygghet som et eget satsingsområde. I 2009 og 2010 har småskala kjøtt vært prioritert og sluttresultatet har blitt en retningslinje for tilsynet, kompetanseheving for inspektører og mer bevisste virksomheter.

Hva er småskala?

Småskala matproduksjon er et politisk begrep. Det er knyttet opp mot målsettingen om levende landbruk og positiv utvikling med god utnyttelse av gårdens ressurser. Møtet med Mattilsynet kan oppleves svært ulikt for en liten virksomhet med tradisjonell matproduksjon, og en større virksomhet som driver i stor skala. For å bidra til verdiskapning for små virksomheter, og samtidig sikre trygg mat, fører derfor Mattilsynet et forenklet tilsyn med småskalabedrifter.

Ansvar for trygg småskala mat

Det er produsenten som har ansvar å sikre at maten er trygg, gjennom kunnskap om egen prosess og styring med den. Mattilsynet skal føre tilsyn med at produsenten følger opp sitt ansvar. Det skal bidra til trygg mat og verdiskaping.

 I 2008 var fokusområdet melk, der ble også sluttresultatet en retningslinje for tilsynet. I inneværende år er det igangsatt eget prosjekt på innlandsfisk. Mattilsynets region Buskerud, Vestfold og Telemark har ansvaret for å koordinere arbeidet med småskala.

Småskala kjøttarbeidet

En arbeidsgruppe med deltakere fra alle tre nivåer i Mattilsynet har vært ansvarlig for oppfølging og gjennomføringen av arbeidet.

Som en del av grunnlaget for å utarbeide en retningslinje for tilsynet, ble det gjennomført et tilsynsprosjekt med 144 småskala kjøttvirksomheter. Hele kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, var inkludert i prosjektet. Sporbarhet, antemortem-kontroll, kartlegging av kritiske punkter, avviksbehandling og kompetanse ble vurdert.

I etterkant av tilsynsprosjektet ble det gjennomført en fagdag med opplæring i tilsyn med småskala kjøttvirksomheter for vel 100 av Mattilsynets medarbeidere. Det var god deltagelse fra bransjen på samlingen.

Før retningslinjen ble sluttført var arbeidsgruppen på studietur til Spania for å se og lære hvordan hygieneregelverket praktiseres på kjøttområdet. Mattilsynets koordineringsgruppe for småskalaområdet deltok også, samt deltager fra Innovasjon Norge.

Retningslinjen

I ” Retningslinje for tilsyn i småskala kjøttvirksomheter”, er det vektlagt tilsyn med produksjonsprosessene og styringen med farer i produksjonen. I tillegg hjelp til hvordan tilsynet skal kartlegge produsentenes kompetanse om sin produksjon. Retningslinjen er kun veiledende. Det er tenkt at retningslinjen skal være et levende dokument og fylles opp etter behov.

Positivt samarbeid

Mattilsynet har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Innovasjon Norge og bransjen. Studieturen til Spania var mulig på grunn av god økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.

- Gjennom opplæringen av Mattilsynets inspektører og retningslinjen for tilsyn med småskala kjøttvirksomheter mener vi at det er lagt et godt grunnlag for å arbeide mot målet om enhetlig tilsyn, sier May Britt Dahle.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

May Britt Dahle, seniorrådgiver regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark, tlf. 35 06 17 15/992 29 842.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

May Britt Dahle, seniorrådgiver regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark, tlf. 35 06 17 15/992 29 842.