Merking av matkontaktmaterialer

Publisert 07.05.2014     Sist endret 07.05.2014

Materialer og gjenstander skal være merket i henhold til Matkontaktforskriftens merkebestemmelser. Dette er gitt i EU forordning 1935/2004 artikkel 15, og som er gjennomført i matkontaktforskriftens § 2a. Merking er avgjørende for sporbarhet og viktig for riktig bruk av produktene.

Produsentopplysninger

Produktet skal være merket med opplysning om produsent eller selger ansvarlig for markedsføringen innen EU/EØS-området, i tillegg til navn/handelsnavn på varen. Produsent/-selger skal være angitt med adresse eller informasjon om hovedkontor, slik at det er lett å finne frem til den ansvarlige. Bestemmelsen tolkes dit hen at selger i (dvs. importør til) EU/EØS-området skal være angitt også dersom produktet er produsert utenfor EU/EØS-området, uten at dette er til hinder for at produsent utenfor EU/EØS også oppgis. Det er ikke tilstrekkelig å bare påføre produktet et registrert varemerke.

Egnethet for kontakt med næringsmidler

Det er tre alternativer til merking som gjelder alle produkter der bruken ikke klart fremgår av produktet selv.

Produktene skal enten være merket med

 • formuleringen ”for næringsmidler”
 • med glass-/gaffelsymbolet eller
 • med en varebetegnelse som karakteriserer bruksområdet. Eksempler er: ”matboks”, ”brødpose og ”bakepapir”.

Der det klart fremgår av produktet i seg selv at produktet er ment for kontakt med næringsmidler, kreves det normalt ikke slik angivelse. Eksempler er kaffetraktere, vaffeljern og hjulvisper.

I enkelte tilfeller vil produsenten finne det hensiktsmessig å merke produkter som ikke egnet til kontakt med næringsmidler for å unngå feilbruk. Et godt eksempel på dette er bæreposer i dagligvarehandelen. Det er ingen bestemmelser i matkontaktforskriften som er til hinder for slik merking.

Det er uheldig om produkter, der det klart fremgår av produktet i seg selv at det er egnet for næringsmidler, er fremstilt på en måte slik at det likevel ikke er egnet for næringsmiddel-kontakt. Et eksempel er når keramiske gjenstander er formet som kopper eller glass, uten at keramikeren har tenkt at gjenstanden skal brukes i kontakt med mat eller drikke. Mattilsynet er av den oppfatning at slike produkter skal oppfylle kravene i forskriften uansett, ut fra bestemmelsen i artikkel 15, punkt 2 siste ledd og at det følgelig ikke er tilstrekkelig å merke slike gjenstander at de ikke er egnet for matkontakt.

Bruksanvisning/bruksbegrensninger

En type emballasje egner seg sjelden for alle slags næringsmidler og for bruk ved alle temperaturer. Av den grunn vil en bruksanvisning ofte være påkrevet. Eksempler på angivelse av bruksrestriksjoner er:

 • Egnet temperaturområde
 • Egnethet til kontakt med sure næringsmidler
 • Egnethet til kontakt med fete næringsmidler
 • Egnethet til kontakt med alkoholholdige næringsmidler
 • Tidsbegrenset lagring eller oppbevaring
 • Egnethet for steking
 • Egnethet for koking
 • Egnethet for bruk i mikrobølgeovn
 • Egnethet for oppvask i oppvaskmaskin

Merking som skal sikre sporbarhet

Egnet merking eller identifikasjon som sikrer materialets eller gjenstandens sporbarhet må være på plass. Det er gitt detaljerte bestemmelser om sporbarhet (art. 17 i forordning1935/2004).

Spesielle merkebestemmelser for aktive materialer og gjenstander

For aktive materialer og gjenstander skal det oppgis opplysninger om tillatt(e) bruksområde(r) og andre relevante opplysninger, for eksempel navnet på og mengden av de stoffer som avgis av den aktive bestanddelen, slik at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bruker materialene og gjenstandene, kan overholde andre relevante fellesskapsbestemmelser eller, i mangel av slike bestemmelser, nasjonale bestemmelser om næringsmidler, herunder bestemmelser om merking av næringsmidler.

Det er i tillegg spesifikke merkekrav i § 2b, artikkel 11:

For at forbrukerne skal kunne identifisere deler som ikke er beregnet på konsum, skal aktive og intelligente materialer og gjenstander eller deler av slike, i de tilfeller de kan oppfattes som beregnet på konsum, merkes med:

 • ordlyden «IKKE TIL KONSUM», og
 • symbolet gjengitt i forordning 450/2009, vedlegg I i alle tilfeller der det er teknisk mulig.

Informasjonen som kreves skal være lett synlig, tydelig og skal ikke kunne fjernes. Informasjonen skal være trykt med en skriftstørrelse på minst 3 mm og overholde kravene fastsatt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

Avgitte aktive stoffer skal betraktes som næringsmiddelingredienser i henhold til artikkel 6 nr. 4 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF 1 og skal være underlagt bestemmelsene i nevnte direktiv.

Språk

Merkingen skal være på norsk eller på et språk som i stavemåte likner norsk. Svensk og dansk kan normalt aksepteres forutsatt at teksten ikke inneholder ord som nordmenn kan ha vanskeligheter med å forstå. Det er flere alternativer til plassering av merkingen.

Merkingens utforming og plassering

Med merking forstår vi alle deler av merkingen i henhold til § 3, dvs. både angivelse av produsent, egnethet for næringsmiddelkontakt, bruksanvisning, sporbarhetsinformasjon og informasjon om aktive/intelligente matkontaktmaterialer.

Dersom bruksrestriksjoner ikke er angitt ligger det implisitt i bruk av betegnelsen ”for næringsmidler” eller merking med glass- og gaffelsymbolet at produktet er egnet til alle typer næringsmidler og under alle aktuelle bruksbetingelser. Mattilsynet anbefaler at glass/gaffel-symbol ikke benyttes alene direkte på produktet, hvis viktige bruksbegrensninger følger i vedlagt bruksanvisning, og ikke er merket direkte på gjenstanden. Forbrukeren vil, i tilfeller der bare et glass/gaffel-symbol er påført produktet, fort anta at det ikke eksisterer bruks-restriksjoner.

Ved frembud i detaljleddet kan merkingen fremkomme på en plakat i umiddelbar nærhet av produktet, lett synlig for kjøper.

 • Ved frembud i detaljleddet menes når varen frembys i en forretning. Umiddelbar nærhet tolkes som så nær at mulighet for forveksling med andre varer ikke er mulig, for eksempel hyllekantmerking rett under produktene. Med lett synlig menes at alle kunder med normalt syn lett skal se merkingen. Både barn og voksne skal kunne se merkingen uavhengig av høyde.
 • Opplysninger om firmanavn mv. skal festes til produktet eller dets emballasje med mindre opplysningene av tekniske årsaker ikke kan påføres i henhold til nr. 1 og 2. Mattilsynet tilrår at alle merkeopplysninger festes til produkt eller emballasje med mindre det foreligger tekniske årsaker som forhindrer det. Merking ved bruk av plakat bør først og fremst benyttes som et supplement til merking på produkt eller emballasje.

På et tidligere omsetningsledd enn detaljleddet kan merkeopplysningene gis i dokumenter som følger varen

 • På et tidligere omsetningsledd enn detaljleddet mener vi frem til og med detaljist mottar varen. Det er viktig å ikke sammenblande merkeopplysninger gitt i denne form med kravene til samsvarserklæringer jf. § 4a. Merking i form av dokumenter som følger varen bør kun benyttes i tilfeller der det er vanskelig eller umulig å merke produktene eller emballasjen. Dersom merkingen er fysisk festet til produktene er det mindre sjanse for at merkeopplysningene forsvinner.

Det er viktig å merke seg at merkebestemmelsene gjelder for produkter som ennå ikke har kommet i kontakt med næringsmidler. For ferdigpakket mat er det dermed ikke krav om merking etter § 2a, artikkel 15.

Fant du det du lette etter?