Tilsynsrapport

Tilsyn med importører og produsenter av matkontaktmaterialer 2015

Publisert 31.03.2016     Sist endret 31.03.2016

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på importører og produsenter av matkontaktmaterialer av plast. Prosjektet viser at næringen må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder uønskede stoffer. Det er virksomhetene som er ansvarlig for at det er trygt å bruke matkontaktmaterialer.

Det nasjonale tilsynsprosjektet er Norges bidrag til et felles nordisk prosjekt om matkontaktmaterialer, utarbeidet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Rapporten fra det nordiske prosjektet ble presentert høsten 2015. Hovedfokuset i prosjektet var å undersøke om det kunne dokumenteres at matkontaktmaterialene er i samsvar med regelverket. God dokumentasjon er grunnleggende for at virksomhetene skal kunne vise at produktene deres er trygge. Viktige konklusjoner fra prosjektet er at kunnskapen og dokumentasjonen hos virksomhetene er noe mangelfull, og at næringen må forbedre sine rutiner omkring produksjon og import av matkontaktmaterialer. Dokumentasjon av tryggheten må bli bedre. Spesielt gjelder dette importørene av matkontaktmaterialer.

Analyser av noen få utvalgte matkontaktmaterialer viser funn av ftalater i enkelte typer plastprodukter. Materialene er enten trukket fra markedet, eller det har blitt gitt pålegg om at de ikke kan brukes til visse typer næringsmidler. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast (primært PVC), men er i ferd med å fases ut, da de kan være hormonhermende. Ftalater er altså ikke et problem for plastmaterialer generelt, men resultatene viser at vi fortsatt finner slike stoffer i enkelte typer produkter.

Dette prosjektet er det første av Mattilsynets tilsynsprosjekter som har vært rettet spesifikt mot matkontaktmaterialer. Eksempler på matkontaktmaterialer er emballasje, servise og produksjonsutstyr. Regelverket på området er omfattende og til dels krevende å ha oversikt over. I tillegg er fagområdet stort og komplekst.

Les mer om ftalater på Matportalen.

Hovedfunn i den norske undersøkelsen

I alt ble det ført tilsyn med 33 virksomheter. Av disse utgjør importører av matkontaktmaterialer to tredjedeler. Dette omfatter både import fra land innen EU/EØS og import fra tredjeland. Kina var det tredjelandet det ble importert flest matkontaktmaterialer fra.

Totalt ble 53 matkontaktmaterialer vurdert. Av disse var vel en fjerdedel produsert i Norge og resten importert. De importerte materialene var enten produsert i EU/EØS (24) eller tredjeland (15).

Samsvarserklæringer (dokumentasjon som viser at produktet er utført i samsvar med forskriftenes krav) kunne framlegges for tre fjerdedeler av matkontaktmaterialene. Det var i hovedsak de importerte materialene som ikke hadde samsvarserklæring (12 av 39). Bare en av 14 matkontaktmaterialer produsert i Norge manglet samsvarserklæring.

Nivået på kunnskap om regelverket var dårligst hos importørene. Det var indikasjoner på en sammenheng mellom manglende kunnskap hos virksomheten og fravær av samsvarserklæring.

Kvaliteten på informasjonen som ble gitt i samsvarserklæringene, var gjennomgående ikke tilfredsstillende. Bare 11 (28 %) av totalt 40 ble vurdert å gi god nok informasjon om matkontaktmaterialet. Tilsvarende resultat fra Danmark i det nordiske prosjektet, var til sammenligning 81 % tilfredsstillende blant de undersøkte produktene, der for øvrig alle matkontaktmaterialene hadde samsvarserklæring. Myndighetene i Danmark har hatt tilsynsfokus på matkontaktmaterialer over lengre tid. Det viser at det er viktig at Mattilsynet fortsatt har tilsynsfokus på området.

Analysene foretatt av 11 matkontaktmaterialer, viste at det ble funnet ftalater i sju materialer. Materialene dette gjelder, er enten trukket fra markedet, eller det har blitt gitt pålegg om at de ikke kan brukes til visse typer næringsmidler. Prøvene som ble analysert, ble tatt ut på mistanke med bakgrunn av type plast (myk PVC-plast) og tidligere analyser utført i Danmark. Resultatene i Norge bekreftet de danske funnene.

Virksomhetenes ansvar

Det er virksomhetenes ansvar at de som produserer, importerer eller bruker matemballasje følger regelverket. De må ha en egenkontroll der de dokumenterer at emballasje og andre materialer og gjenstander er slik regelverket sier.

– Regelverket for matkontaktmaterialer er komplekst, og Mattilsynet ønsker å styrke kunnskapen og tilsynet på dette området. Vi har også en god dialog med bransjen hvor veiledning om regelverk og korrekt bruk av matkontaktmaterialer er sentrale områder, sier Ågot Li, prosjektleder for den norske rapporten om matkontaktmaterialer i Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner