Faktaartikkel

Rå melk bør varmebehandles

Publisert 03.07.2013     Sist endret 05.01.2021

Rå melk (upasteurisert melk) kommer rett fra dyr som ku, geit, sau eller hest. Den kan inneholde bakterier som gir sykdom, og bør derfor varmebehandles. Barn, personer med svekket immunforsvar og gravide er spesielt utsatt for å bli syke, og bør heller ikke spise produkter laget av rå melk.

Siden begynnelsen av 1950-tallet har det vært påbudt å varmebehandle rå melk før den omsettes. Melk i norske butikker er pasteurisert. Pasteurisering vil si at melken varmebehandles ved minimum 72 ºC i minst 15 sek. eller ved tilsvarende kombinasjoner av temperatur og tid. De fleste mikroorganismene i rå melk blir drept ved pasteurisering. Pasteurisering er et av de historisk viktige tiltakene for å bedre folks helse.

Definisjonen på rå melk finnes i animaliehygieneforordningen (Forordning EF nr. 853/2004 vedlegg I pkt. 4.1)

Ulovlig å omsette rå melk til forbrukere

Det er forbudt å selge rå melk til forbrukere. Det eneste unntaket er tilfeldig salg fra gård eller seter direkte til forbrukere som skal bruke det i egen husholdning. Omsetningen må ikke ha preg av butikksalg, se animaliehygieneforskriften kapittel VII - Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (Animaliehygieneforskriften)

Hvorfor er det forbudt å omsette rå melk?

Det er forbudt å omsette rå melk (upasteurisert melk) på grunn av fare for sykdom. Bakterier, virus og parasitter kan komme over i melken under melking, for eksempel fra infeksjon i juret, sår på spenene eller fra avføring.

Barn er ekstra utsatt for giftproduserende varianter av bakterien E. coli (STEC). Vi har det siste tiåret opplevd at flere barn har blitt syke etter å ha vært på besøksgård, blant annet etter å ha drukket rå melk. Barn bør ikke drikke rå melk, og bør vaske hendene godt etter å ha vært i kontakt med dyr, særlig før de spiser.

For gravide er Listeria monocytogenes en ekstra risiko. Se mer informasjon om gravide og melkeprodukter:

Melkeprodukter

Melkeprodukter kan både være pasteuriserte eller upasteuriserte. Bare bedrifter som er registrert og godkjent for denne aktiviteten, kan omsette produkter med rå melk. Se registrering eller godkjenning av meieri.

Melkeprodukter med rå melk (upasteurisert) skal merkes slik at forbruker kan ta informerte valg, se merking av melk og melkeprodukter.

Sykdomsutbrudd knyttet til rå melk

Det har vært relativt få sykdomsutbrudd i Norge der kilden var rå melk eller melkeprodukt med rå melk. Årsaken til dette kan være:

  • restriktivt regelverk for salg av rå melk
  • god dyrehelsestatus og god melkehygiene i Norge
  • krav til kompetanse og god hygiene ved produksjon av melkeprodukter
  • advarsler og kostråd til sårbare grupper

Årsakene til de utbruddene vi likevel har hatt i Norge, har vært Campylobacter, sykdomsfremkallende E. coli (STEC), og Staphylococcus aureus.

I land utenfor Norge har det vært mange utbrudd der kilden har vært rå melk og melkeprodukter med rå melk. Her er det særlig Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus og sykdomsfremkallende E. Coli (STEC) som har vært årsaken. Det er også rapportert om flere utbrudd som har ført til sykdommen brucellose (særlig Brucella melitensis), og enkelte utbrudd der årsaken er tuberkulosebakterien (Mycobacterium spp.), viruset tick-borne encephalitis virus (Flaviviridae), bakterien Yersinia enterocolitica og parasitten Cruptosporidium parvum.

Vitenskapelige risikovurderinger

EFSA (European Food Safety Authority) har vurdert hvilken folkehelserisiko rå melk kan utgjøre. De peker på at rå melk kan inneholde mikroorganismer som kan gi alvorlig sykdom, og at koking av rå melk er den beste måten å drepe bakterier på. Se mer informasjon og rapporten på nettsidene til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): VKM: Risikoen ved å drikke rå melk (upasteurisert melk)

Folkehelseinstituttet har også vurdert risikoen ved å drikke rå melk.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har gjort en risikovurdering som konkluderer med at melk og fløte som ikke har vært varmebehandlet eller pasteurisert, gir risiko for smitte:

En artikkel som omhandler barn som er blitt syke etter konsum av rå melk:

Why I’ll never give raw milk to my children again

Veiledning knyttet til gårdsbesøk

Fant du det du lette etter?