Insekter som mat

Publisert 25.04.2016     Sist endret 13.10.2017

Insekter som skal selges som mat må oppfylle alle krav i matloven og forskrifter under matloven. Avhengig av hvilke typer produkter det dreier seg om, er det viktig å sette seg inn i alle krav også i de spesifikke regelverk.

Næringsmidler som er «ny mat» skal forhåndsgodkjennes(risikovurderes) før de kan selges.

Nedenfor viser vi til mer konkret informasjon om hva som er nødvendig for å kunne avklare ny mat-status for insekter og lenker til noen aktuelle informasjonssider.

Definisjonen av ny mat finnes i ny mat-forskriften

Ny mat som er ekstrahert eller isolert fra insekter eller andre dyr faller innenfor definisjonen av ny mat. Insekter hvor deler er fjernet (f.eks. vinger, føtter, tarmer, etc.) er ny mat.

Det kreves godkjenning før slike produkter kan omsettes, hvis disse ikke er omsatt i EØS i vesentlig grad før 15. mai 1997.

Mattilsynet vurderer at hele insekter og andre hele dyr, og tilberedninger laget fra hele dyr, ikke er omfattet av virkeområdet til den gjeldende ny mat-forordningen (forordning 258/97).

Se mer om ny mat-status for insekter her: Hva er ny mat?

Det er virksomheten som i utgangspunktet skal vurdere ny mat status til produktet / ingrediensen

Spørsmål om insekter og regelverk generelt rettes til Mattilsynet lokale kontor i det distrikt virksomheten er registrert.

Virksomhetene har ansvaret for trygg mat

Hensikten med ny mat-regelverket er å beskytte folkehelsen. Kravet om at næringsmidler skal være helsemessig trygge er nedfelt i matloven og gjelder for alle næringsmidler.

Det er virksomheten som har ansvaret for å kunne dokumentere (internkontroll) at produkter de omsetter er trygge. Virksomheter som velger å omsette hele insekter eller produkter produsert fra hele insekter før det nye regelverket trer i kraft i 2018, må kunne dokumentere at produktene er trygge.

Her kan EFSAs risikoprofil om produksjon og konsum av insekter som næringsmidler og fôr være til hjelp for virksomhetene,

EFSA publiserte 30. september 2015 en risikovurdering som omhandler mikrobiologisk, kjemisk og miljømessig risiko ved insekter brukt til mat og fôr.

I denne rapporten informeres det blant annet om de forhold som vil ha en påvirkning på den mulige tilstedeværelsen av biologiske og kjemiske kontaminanter i insekter som mat og fôrprodukter.

Dette gjelder både:

 • biologiske (bakterier, virus, parasitter, sopp, prioner),
 • kjemiske farer (tungmetaller, toksiner, veterinære legemidler, hormoner, o.a.),
 • allergent potensiale,
 • produksjonsmetoder,
 • substrater som benyttes,
 • stadier ved innhøstning,
 • arter av insekter,
 • metoder for videre prosessering

Vurderingen fra EFSA retter seg og til de potensielle forekomster av farer i ikke- prosesserte insekter som er oppdrettet på ulike substratgrupper, til sammenlikning med forekomst i andre ikke-prosesserte kilder av protein av animalsk opprinnelse.

Ved kontroll kan Mattilsynet etterspørre:

 • Godkjenning av insektoppdretter, utstedt av myndighetene i landet der oppdrettet foregår. (Dette gjelder også i tilfeller der den norske importøren kun handler med en virksomhet som videreforedler insektene eller som importerer inn til EU/EØS fra tredjeland, for eksempel Belgia.)
 • Produktinformasjon fra insektoppdretter som i tillegg til det som er oppgitt på www.mattilsynet.no skal også inneholde en fareanalyse i henhold til HACCP.
 • Mikrobiologiske analyser av patogener som i følge fareanalysen er identifisert som potensielle farer. Analysene skal være relevante for det aktuelle varepartiet det er snakk om å omsette.
 • Kjemiske analyser av stoffene som gjennom fareanalysen er identifisert som de mest relevante å ta hensyn til
 • Når man handler med en videreforedler/importør, skal det kunne vises frem dokumenter på at denne virksomheten er registrert hos tilhørende Mattilsyn. Når insektene opprinnelig kommer fra tredjeland, skal norsk virksomhet ha kopi av godkjenning for import til EU/EØS, samt CVED for hvert vareparti. CVED (Common Vetrinary Entry Document) er et veterinærsertifikat som utstedes i importmeldingssystemet TRACES og bekrefter at partiet er kontrollert inn i EU/EØS.

Insekter kan omsettes uten ovalt stempel fordi det ikke stilles spesielle krav til insekter i EF-forordning 853/2004, annex III.

Klassifisering av insekter i hht til ny mat regelverket

For at virksomheten skal kunne avklare om produktet er ny mat eller ikke, er det nødvendig å vite hva produktet er produsert fra, er det hele insektet eller om deler er fjernet før produksjon.

En produktspesifikasjon skal kunne beskrive viktige forhold ved et produkt for å foreta denne vurderingen. Denne form for informasjon utarbeides vanligvis av produsenten og er nødvendig informasjon for de som importerer/ omsetter næringsmidler.

Dette gir enhver virksomhet mulighet til å forhåndsvurdere produkter før varen importeres.

Produktdatablad/ produktspesifikasjon/produktinformasjon

En samlet oversikt for det aktuelle produktet som bl.a. dokumenterer:

 • Råvarens opprinnelse (latinsk betegnelse/vitenskapelig navn og evt. norsk),
 • hvilke deler som er benyttet / hva er fjernet før produksjon
 • produksjonsmåte/prosess som er benyttet
 • Analyser i hht. regelverkskrav på matsikkerhet (kjemiske og mikrobielle forhold, fremmedstoffer mv)
 • evt. bruksbetingelser
 • Produktbetegnelse

Slik informasjon er en naturlig del av virksomhetens internkontroll og et grunnlag for å kunne forhåndsvurdere et produkt før det importeres for videre produksjon eller omsetning.

Import av insekter

Insekter fra tredjestat omfattes av grensekontrollregelverket for levende dyr og animalske produkter.

Det er ikke lov å importere hele døde insekter, produkter som kun består av hele insekter (eksempel på slike produkter kan være insektsmel) og sammensatte produkter som inneholder hele insekter (pasta med insektsmel eller insektsgodteri) til konsum fra tredjeland direkte til Norge. Dette fordi Norge ikke har laget nasjonalt regelverk på dette området.

Insekter til konsum kan likevel samhandles fra et EU-land som har nasjonalt regelverk for import av slike produkter. Land med nasjonale bestemmelser er for eksempel Belgia, Nederland og England (England vil bli et tredjeland når de forlater EU).

Se mer informasjon om import av mat:
Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Innførsel av levende insekter og oppdrett

Innførsel av fremmede organismer, som levende insekter, forvaltes av Miljødirektoratet. Forskrift om fremmede organismer, regulerer innførsel og utsetting av organismer i Norge, inkludert insekter.

Søknad om godkjenning av innførsel skal, sammen med nødvendig dokumentasjon, sendes til Miljødirektoratet via deres elektronisk søknadssenter.

Søknaden må inneholde:

 • fullt navn på de aktuelle artene (vitenskapelig navn og eventuelt norsk navn)
 • redegjørelse for hvilken virkning innførsel av omsøkte organismer kan ha for detbiologiske mangfoldet
 • beskrivelse av risikoreduserende tiltak, herunder eventuelle inneslutningstiltak og tiltak for å unngå at insektene rømmer ut i miljøet.

I «Veileder til søknad etter forskrift om fremmede organismer» kan man lese mer om hvordan søknaden fylles ut og hva som er søknadspliktig.

Mattilsynets rolle er forvaltning av veterinære krav til produksjon ved oppdrett.

Samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter, samt import av levende dyr, matvarer og andre animalske produkter fra land utenfor EU/EØS-området registreres i importmeldesystemet TRACES  (TRAde Control and Expert System)

Ny mat skal forhåndsgodkjennes

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som ikke har vært omsatt i EØS før 15.5.97 er ny mat og kan ikke omsettes før de er risikovurdert og gitt en godkjenning.

Vilkåret for godkjenning er at næringsmiddelet ikke utgjør helsefare, er ernæringsmessig uheldig eller villeder forbrukeren.

Det er anledning for virksomhetene å søke alle EU/EØS-landene om godkjenning, der behandlingstiden vil variere fra land til land.

Søknader om ny mat etter 2018

Søknader om godkjenning skal fra 1.1. 2018 sendes direkte til i EU – kommisjonen, og ikke til et enkelt land slik det er nå.

Generelle godkjenninger av ny mat fra 2018

Etter dagens ny mat-forordning (258/97) gjelder en ny-mat godkjenning bare for den som har søkt om godkjenningen.

Når den nye forordningen om ny mat blir gjeldende fra 1. januar 2018, vil det eksisterende systemet med individuelle godkjenninger erstattes av et system hvor det gis generelle godkjenninger. Godkjent ny mat vil inkluderes på en unionsliste, og alle virksomheter kan deretter omsette produktet kun på de betingelsene som er gitt i godkjenningen.

EU har ennå ikke gitt detaljerte bestemmelser om overgangsordninger og hvor lange de vil bli. For hele dyr som omsettes på markedet før 1. januar 2018, vil de maksimum kunne vare til 1. januar 2020. EU skal gi detaljerte bestemmelser om overgangsordninger innen 1. januar 2018.

Etter overgangstiden vil produkter som ikke finnes på listen, være ulovlig å omsette.

Se mer informasjon om:
Ny mat søknader, dokumentasjonskrav
EU veiledning på «omsetning i vesentlig grad»
Kommisjonsrekommandasjon 97/618
Nytt EU-regelverk om ny mat (forordning (EU) 2015/2283)

Oversikt regelverk og forskrifter forøvrig:
Gjeldende regelverk
Gjeldende regelverk - forskrifter

Fant du det du lette etter?