Insekter som mat

Publisert 25.04.2016     Sist endret 08.03.2022

Insekter er ny mat. Dette betyr at det ikke kan omsettes insekter eller produkter fra insekter som mat, med mindre de er risikovurdert og godkjent som ny mat i EU/EØS. Unntaket er insekter som kommer inn under en midlertidig overgangsordning.

Insekter er ny mat

Ny mat er definert i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). Forskriften gjennomfører EUs forordning 2015/2283 om ny mat i norsk regelverk. Den nye forordningen om ny mat erstatter den gamle ny mat-forordningen (forordning 258/97), og gjelder fra 1. januar 2018.

Insekter er ny mat etter ny mat-definisjonen i den nye forordningen (se artikkel 3, punkt 2 a):

 • Det foreligger ikke informasjon om at insekter i vesentlig grad har vært brukt til mat i EU/EØS før 15. mai 1997
 • Insekter faller inn under kategori v) i definisjonen, som sier «næringsmiddel som består av, er isolert fra eller framstilt av dyr eller deler av dyr, unntatt dyr frambrakt ved tradisjonelle formeringsmetoder som har vært brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen før 15. mai 1997, og det kan vises til langvarig sikker bruk av næringsmiddelet fra disse dyrene som næringsmiddel i Unionen».

Omsetning av insekter krever godkjenning som ny mat

Ny mat skal være godkjent før den kan omsettes på markedet. Godkjent ny mat inkluderes i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470).

Søknader om endringer i unionslisten over ny mat, inkludert oppføring av nye produkter i listen, sendes til EU-kommisjonen.

For at en søknad om ny mat skal godkjennes og produktet inkluderes i unionslisten, må søkeren dokumentere at

 • næringsmiddelet ikke er helsefarlig
 • bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren
 • næringsmiddelet ikke er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren

Overgangsordning gir midlertidig unntak i visse tilfeller

Hele insekter og tilberedninger laget av hele insekter, som ble omsatt lovlig på det norske markedet før 2018, kommer inn under overgangsordningen i den nye forordningen om ny mat.

Forutsatt at det er sendt en søknad om godkjenning innen fristen 1. januar 2019, kan produkter som oppfyller vilkårene for å komme inn under overgangsordningen, fortsatt omsettes inntil det tas en avgjørelse om godkjenning. I ny mat-forskriften står at produktet ikke kan omsettes lenger enn 2. januar 2020. Men ettersom søknadsprosessen per desember 2019 ikke er avsluttet for søknadene som ble sendt innen 1. januar 2019, kan de fortsatt omsettes inntil det fattes vedtak enten om godkjenning, eller at produktet ikke godkjennes.

En liste over sammendrag av pågående søknader og meldinger finnes på EU-kommisjonens nettsider.

Det er bare hele insekter og tilberedninger fra hele insekter som ble omsatt lovlig på markedet før 2018, og hvor det er sendt søknad om godkjenning innen 1. januar 2019, som kommer inn under overgangsordningen.

Bestemmelsen om overgangsordningen finnes i ny mat-forskriften § 1, jf. forordning 2015/2283, artikkel 35 (2), og nærmere regler finnes i ny mat-forskriften § 1 a, jf. forordning 2017/2469 artikkel 8, punkt 5.

Mattilsynet har informasjon om at følgende arter av hele insekter og tilberedninger fra disse, har vært omsatt i Norge før 2018 – og dermed kommer inn under overgangsordningen i forordning 2015/2283, artikkel 35 (2):

 • Tenebrio molitor (stor melbille)
 • Alphitobius diaperinus (liten melbille)
 • Acheta domesticus (hussiriss)
 • Gryllodes sigillatus (siriss)
 • Locusta migratoria (gresshoppe)

Det ble innen 1. januar 2019 sendt søknad til EU-kommisjonen om godkjenning av alle disse artene. Dette innebærer at disse artene fortsatt kan omsettes innenfor overgangsordningen – men bare inntil det tas en avgjørelse om godkjenning. I regelverket står at produktet uansett ikke kan omsettes lenger enn 2. januar 2020. Men ettersom søknadsprosessen per desember 2019 ikke er avsluttet for søknadene som ble sendt innen 1. januar 2019, kan produktene fortsatt omsettes inntil det fattes vedtak, enten om godkjenning eller at produktet ikke godkjennes.

Vær oppmerksom på at det er søkt om databeskyttelse for noen av artene. Hvis det ved godkjenning innvilges databeskyttelse, vil produktet bare være godkjent omsatt av den aktuelle søkeren i de 5 årene databeskyttelsen varer. Andre aktører må fjerne slike produkter fra markedet. Men overgangsordningen vil fortsatt gjelde hvis det fortsatt foreligger en søknad om den samme insektarten som ikke er avgjort. Denne insektarten kan da omsettes innenfor overgangsordningen, men bare inntil den siste søknaden er avgjort.

En annen søker kan likevel søke godkjenning av det samme produktet som er innvilget databeskyttelse, men med egen dokumentasjon. Søknad om godkjenning kan sendes etter ordinær prosedyre (artikkel 10) eller som tradisjonell mat fra tredjeland (artikkel 14).

Den opprinnelige søkeren kan inngå avtaler om at andre kan benytte godkjenningen. I følge EU-kommisjonen må det i slike tilfeller søkes om å endre unionslisten over ny mat (dvs. inkludere navn på andre aktører som kan benytte godkjenningen). Se forskrift om ny mat, jf. forordning 2015/2283 artikkel 26 og 27.

1. Hele insekter og tilberedninger fra hele insekter ble vurdert utenfor ny mat-definisjonen i den gamle ny mat-forordningen (258/97)

Den gamle ny mat-forordningen (258/97) – som opphørte 31. desember 2017 – var uklar på om hele insekter og andre hele dyr var omfattet av ny mat-definisjonen.

Næringsmidler som er ekstrahert eller isolert fra insekter eller andre dyr falt innenfor definisjonen av ny mat i den gamle forordningen. Insekter hvor deler er fjernet (f.eks. vinger, føtter, tarmer, etc.) var dermed ny mat.

Men på grunn av en «formuleringsfeil» i ny mat-definisjonen i den gamle ny mat-forordningen (258/97), refererte den ikke til hele dyr. Intensjonen har imidlertid alltid vært at hele dyr skulle være omfattet.

Den uklare situasjonen som eksisterte for ny mat-status for hele dyr under den gamle ny mat-forordningen, har vært håndtert ulikt i forskjellige land.

Mattilsynet vurderte at hele insekter og andre hele dyr, og tilberedninger laget fra hele dyr, ikke var omfattet av virkeområdet til den gamle ny mat-forordningen (258/97).

I den nye forordningen om ny mat (2015/2283), som gjelder fra 1. januar 2018, anses alle insekter og næringsmidler fra insekter som ny mat.

2. Lovlig omsetning av hele insekter og tilberedninger fra hele insekter.

Generelle krav i matloven og forskrifter under matloven gjelder for alle næringsmidler.

Det er virksomheten som har ansvaret for å kunne dokumentere (internkontroll) at produkter de omsetter er trygge.

EFSA publiserte 30. september 2015 en risikovurdering som omhandler mikrobiologisk, kjemisk og miljømessig risiko ved insekter brukt til mat og fôr.

I denne rapporten informeres det blant annet om de forhold som vil ha en påvirkning på den mulige tilstedeværelsen av biologiske og kjemiske kontaminanter i insekter som mat og fôrprodukter.

Dette gjelder både:

 • biologiske (bakterier, virus, parasitter, sopp, prioner),
 • kjemiske farer (tungmetaller, toksiner, veterinære legemidler, hormoner, o.a.),
 • allergent potensiale,
 • produksjonsmetoder,
 • substrater som benyttes,
 • stadier ved innhøstning,
 • arter av insekter,
 • metoder for videre prosessering

Vurderingen fra EFSA retter seg og til de potensielle forekomster av farer i ikke- prosesserte insekter som er oppdrettet på ulike substratgrupper, til sammenlikning med forekomst i andre ikke-prosesserte kilder av protein av animalsk opprinnelse.

Import av insekter

Insekter fra tredjestat omfattes av grensekontrollregelverket for levende dyr og animalske produkter.

Det er kun lov å importere insekter til humant konsum, dersom landet er oppført på listen over tillatte 3. land for import av insekter.

Det er vedtatt nye regler i EU om grensekontroll i forbindelse med import fra tredjeland, inkludert krav til offisielle sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og produkter ment til konsum når de importeres fra tredjeland.

Den 07.04.2020 ble Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626 del av norsk rett.

VEDLEGG IIIa Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen, som nevnt i artikkel 20.

Insekter til humant konsum kan likevel samhandles fra et EU-land som har nasjonalt regelverk for import av slike produkter. Det er ingen meldeplikt for insekter som næringsmidler når de kommer fra et EU/EØS-land.

Se mer informasjon om import av mat:
Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Fant du det du lette etter?