Insekter som mat

Publisert 25.04.2016     Sist endret 07.03.2019

Insekter er ny mat. Dette betyr at det ikke kan omsettes insekter eller produkter fra insekter som mat, med mindre de er risikovurdert og godkjent som ny mat i EU/EØS. Unntaket er insekter som kommer inn under en midlertidig overgangsordning.

Insekter er ny mat

Ny mat er definert i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). Forskriften gjennomfører EUs forordning 2015/2283 om ny mat i norsk regelverk. Den nye forordningen om ny mat erstatter den gamle ny mat-forordningen (forordning 258/97), og gjelder fra 1. januar 2018.

Insekter er ny mat etter ny mat-definisjonen i den nye forordningen (se artikkel 3):

 • Det foreligger ikke informasjon om at insekter i vesentlig grad har vært brukt til mat i EU/EØS før 15. mai 1997 (se punkt 2 a, nr. v)
 • Insekter faller inn under kategori v) i definisjonen, som sier «næringsmiddel som består av, er isolert fra eller framstilt av dyr eller deler av dyr, unntatt dyr frambrakt ved tradisjonelle formeringsmetoder som har vært brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen før 15. mai 1997, og det kan vises til langvarig sikker bruk av næringsmiddelet fra disse dyrene som næringsmiddel i Unionen».

Omsetning av insekter krever godkjenning som ny mat

Ny mat skal være godkjent før den kan omsettes på markedet. Godkjent ny mat inkluderes i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470).

Søknader om endringer i unionslisten over ny mat, inkludert oppføring av nye produkter i listen, sendes EU-kommisjonen.

For at en søknad om ny mat skal godkjennes og produktet inkluderes i unionslisten, må søkeren dokumentere at

 • næringsmiddelet ikke er helsefarlig
 • bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren
 • næringsmiddelet ikke er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren

Det er hittil (mars 2019) ikke godkjent noen insekter som ny mat i EU/EØS. Det betyr at det ikke kan omsettes insekter eller produkter fra insekter som ny mat i EU/EØS per i dag. Unntaket er insekter som kommer inn under overgangsordningen i det nye regelverket – se nedenfor.

Overgangsordning gir midlertidig unntak i visse tilfeller

Hele insekter og tilberedninger laget av hele insekter, som ble omsatt lovlig på det norske markedet før 2018, kommer inn under overgangsordningen i den nye forordningen om ny mat.

Slike produkter kan fortsatt omsettes på det norske markedet ut 2018, men omsetningen må opphøre fra 1. januar 2019 hvis det ikke da er sendt inn søknad om godkjenning til EU-kommisjonen. Forutsatt at det er sendt en søknad om godkjenning innen fristen 1. januar 2019, kan produktet omsettes inntil det tas en avgjørelse om godkjenning – men ikke lenger enn 2. januar 2020. En liste over sammendrag av pågående søknader og meldinger finnes på EU-kommisjonens nettsider.

Det er bare hele insekter og tilberedninger fra hele insekter som ble omsatt lovlig på det norske markedet før 2018, som kommer inn under overgangsordningen. Dette fordi Mattilsynet anså at hele insekter og tilberedninger fra hele insekter ikke falt inn under ny mat-definisjonen i den gamle ny mat-forordningen (258/97) -  som er det første kriteriet for å komme inn under overgangsordningen (se mer om dette under punkt 1. nedenfor). Det andre kriteriet i overgangsordningen, er at produktene ble lovlig omsatt før 2018, dvs. at annet regelverk var oppfylt (se mer om dette under punkt 2. nedenfor). Overgangsordningen gjelder for næringsmiddelet (den er ikke spesifikk for virksomheten).

Bestemmelsen om overgangsordningen finnes i ny mat-forskriften § 1, jf. forordning 2015/2283, artikkel 35 (2), og nærmere regler finnes i ny mat-forskriften § 1 a, jf. forordning 2017/2469 artikkel 8, punkt 5.

Mattilsynet har informasjon om at følgende arter av hele insekter og tilberedninger fra disse, har vært omsatt i Norge før 2018 – og dermed kommer inn under overgangsordningen i forordning 2015/2283, artikkel 35 (2):

 • Tenebrio molitor (stor melbille)
 • Alphitobius diaperinus (liten melbille)
 • Acheta domesticus (hussiriss)
 • Gryllodes sigillatus (siriss)
 • Locusta migratoria (gresshoppe)

Det er per 1. januar 2019 sendt søknad til EU-kommisjonen om godkjenning av alle disse artene. Dette innebærer at disse artene fortsatt kan omsettes innenfor overgangsordningen – men bare inntil det tas en avgjørelse om godkjenning, og uansett ikke lenger enn 2. januar 2020. Vær oppmerksom på at det er søkt om databeskyttelse for noen av artene. Hvis det ved godkjenning innvilges databeskyttelse, vil produktet bare være godkjent omsatt av den aktuelle søkeren i de 5 årene databeskyttelsen varer. En annen søker kan likevel søke godkjenning av det samme produktet, men med egen dokumentasjon. Den opprinnelige søkeren kan inngå avtaler om at andre kan benytte godkjenningen. Se forskrift om ny mat, jf. forordning 2015/2283 artikkel 26 og 27.

Søknad om godkjenning kan sendes etter ordinær prosedyre (artikkel 10) eller som tradisjonell mat fra tredjeland (artikkel 14).

1. Hele insekter og tilberedninger fra hele insekter ble vurdert utenfor ny mat-definisjonen i den gamle ny mat-forordningen (258/97)

Den gamle ny mat-forordningen (258/97) – som opphørte 31. desember 2017 – var uklar på om hele insekter og andre hele dyr var omfattet av ny mat-definisjonen.

Næringsmidler som er ekstrahert eller isolert fra insekter eller andre dyr falt innenfor definisjonen av ny mat i den gamle forordningen. Insekter hvor deler er fjernet (f.eks. vinger, føtter, tarmer, etc.) var dermed ny mat.

Men på grunn av en «formuleringsfeil» i ny mat-definisjonen i den gamle ny mat-forordningen (258/97), refererte den ikke til hele dyr. Intensjonen har imidlertid alltid vært at hele dyr skulle være omfattet.

Den uklare situasjonen som eksisterte for ny mat-status for hele dyr under den gamle ny mat-forordningen, har vært håndtert ulikt i forskjellige land.

Mattilsynet vurderte at hele insekter og andre hele dyr, og tilberedninger laget fra hele dyr, ikke var omfattet av virkeområdet til den gamle ny mat-forordningen (258/97).

I den nye forordningen om ny mat (2015/2283), som gjelder fra 1. januar 2018, anses alle insekter og næringsmidler fra insekter som ny mat.

2. Lovlig omsetning av hele insekter og tilberedninger fra hele insekter.

Generelle krav i matloven og forskrifter under matloven gjelder for alle næringsmidler.

Det er virksomheten som har ansvaret for å kunne dokumentere (internkontroll) at produkter de omsetter er trygge.

EFSA publiserte 30. september 2015 en risikovurdering som omhandler mikrobiologisk, kjemisk og miljømessig risiko ved insekter brukt til mat og fôr.

I denne rapporten informeres det blant annet om de forhold som vil ha en påvirkning på den mulige tilstedeværelsen av biologiske og kjemiske kontaminanter i insekter som mat og fôrprodukter.

Dette gjelder både:

 • biologiske (bakterier, virus, parasitter, sopp, prioner),
 • kjemiske farer (tungmetaller, toksiner, veterinære legemidler, hormoner, o.a.),
 • allergent potensiale,
 • produksjonsmetoder,
 • substrater som benyttes,
 • stadier ved innhøstning,
 • arter av insekter,
 • metoder for videre prosessering

Vurderingen fra EFSA retter seg og til de potensielle forekomster av farer i ikke- prosesserte insekter som er oppdrettet på ulike substratgrupper, til sammenlikning med forekomst i andre ikke-prosesserte kilder av protein av animalsk opprinnelse.

 • Import av insekter

Insekter fra tredjestat omfattes av grensekontrollregelverket for levende dyr og animalske produkter.

Det er ikke lov å importere insekter til konsum fra tredjeland direkte til Norge. Dette fordi Norge ikke har laget nasjonalt regelverk på dette området.

Insekter til konsum kan likevel samhandles fra et EU-land som har nasjonalt regelverk for import av slike produkter. Det er ingen meldeplikt for insekter som næringsmidler når de kommer fra et EU/EØS-land.

Se mer informasjon om import av mat:
Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

 • Innførsel av levende insekter og oppdrett

Innførsel av fremmede organismer, som levende insekter, forvaltes av Miljødirektoratet. Forskrift om fremmede organismer, regulerer innførsel og utsetting av organismer i Norge, inkludert insekter.

Se mer informasjon hos Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?