Regelverksprosess

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for betakaroten i kosttilskudd

Publisert 19.09.2014     Sist endret 05.12.2019

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskudd er så langt ikke harmonisert innen EØS. Inntil felles verdier fastsettes, har EØS-landene anledning til å ha nasjonale bestemmelser som regulerer dette innenfor de rammene som EØS-avtalen setter. De nasjonale minimums- og maksimumsgrensene som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986  ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd da den ble fastsatt i 2004.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

I påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurderer Mattilsynet behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. 

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5); øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge inntaksberegninger og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene. Mattilsynet vurderer nå betakaroten.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Risikovurdering bestilles - høring

Bestilling til VKM av risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd.

Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingen av risikovurderingen. Disse må sendes skriftlig innen 14 dager, til svvas@mattilsynet.no. Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

 

Frist for innspill: 03.10.2014
 
Bestilling av risikovurdering

Mattilsynet har formelt sendt bestillingen av risikovurdering av betakaroten til VKM.

 

 14.10.2014
 
VKM publiserer risikovurderingen av betakaroten i kosttilskudd
 19.01.2015
 
Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

2017 - 2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69