Kunngjøring

De utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler endres fra 1. januar 2020

Publisert 03.07.2019     Sist endret 05.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. juni 2019 en forskrift som endrer de utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer», i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler.

Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Se den kunngjorte endringsforskriften i Norsk Lovtidend Endringsforskrift 26. juni 2019, vitaminer, mineraler og visse andre stoffer.

Tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, unntatt kosttilskudd

Hovedmålet med endringene er å få en mer ressurseffektiv og enklere saksbehandling, samtidig som vi opprettholder det samme beskyttelsesnivået for forbrukerne. Endringene vil også gi bransjen mer forutsigbarhet og dermed like konkurransevilkår.

Tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, unntatt kosttilskudd, er per i dag ikke tillatt i Norge med mindre Mattilsynet, etter søknader fra virksomhetene, har gitt individuelle tillatelser til dette.

Fra 1. januar 2020 blir det innført ei såkalt positivliste. Dette innebærer at virksomheter som ønsker det kan tilsette de vitaminene og mineralene som til enhver tid er oppført i positivlista, til de aktuelle næringsmiddelkategoriene. Forutsetningen for dette, er at tilsetningen skjer i samsvar med vilkårene som framgår av positivlista.

Dersom en virksomhet ønsker å tilsette vitaminer og mineraler til næringsmidler, i andre mengder eller til andre næringsmiddelkategorier enn de som framgår av positivlista, må virksomheten melde den aktuelle tilsetningen til Mattilsynet, jf. prosedyrene for dette.

Tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Fettsyrer, aminosyrer, koenzym Q10 og koffein er eksempler på «andre stoffer». «Andre stoffer» tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, for at de skal ha en positiv effekt hos personen som spiser dem. For høyt inntak av visse «andre stoffer» kan imidlertid også være forbundet med risiko for menneskers helse. Type og omfang av eventuelle helseskader vil blant annet avhenge av hvilket stoff som inntas og i hvilken mengde.

Endringene i regelverket gjelder en utvalgt gruppe av disse «andre stoffene». I utarbeidingen av utkastet til regelverk, har både Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Folkehelseinstituttet (FHI), etter oppdrag fra Mattilsynet, gjort et omfattende arbeid med risikovurdering av de ulike «andre stoffene».

Hovedmålet med endringene er å gi forbrukerne bedre beskyttelse og redusere helseskader som kan oppstå ved for høyt inntak av disse «andre stoffene» fra næringsmidler, herunder kosttilskudd. Endringene vil også gi bransjen mer forutsigbarhet og dermed like konkurransevilkår. Tilsynet med slike næringsmidler kan som følge av endringene forenkles, effektiviseres og gjøres mer enhetlig.

Tilsetning av aminosyrer til næringsmidler, herunder kosttilskudd, er per i dag ikke tillatt i Norge med mindre Mattilsynet, etter søknader fra virksomhetene, har gitt individuelle tillatelser til dette.

Tilsetning av andre «andre stoffer» enn aminosyrer til næringsmidler er per i dag, i praksis, hovedsakelig regulert av de EØS-baserte overordnede og generelle bestemmelsene i næringsmiddelregelverket om at det er virksomhetenes ansvar at næringsmidlene som de til enhver tid omsetter, er trygge.

Fra 1. januar 2020 blir det innført ei såkalt positivliste for den utvalgte gruppa av «andre stoffer». Dette innebærer at virksomheter som ønsker det kan tilsette de «andre stoffene» som til enhver tid er oppført i positivlista, til de aktuelle næringsmiddelkategoriene. Forutsetningen for dette, er at tilsetningen skjer i samsvar med vilkårene som framgår av positivlista.

Dersom en virksomhet ønsker å tilsette «andre stoffer» som er omfattet av virkeområdet til positivlista, i andre mengder og på andre vilkår enn de som framgår av positivlista, må virksomheten melde den aktuelle tilsetningen til Mattilsynet, jf. prosedyrene for dette.

Dersom en virksomhet ønsker å tilsette «andre stoffer» som er omfattet av virkeområdet til positivlista, men som ikke er oppført i positivlista, må virksomheten søke Mattilsynet om tillatelse til dette, jf. prosedyrene for dette.

Mer informasjon om endringene

I regelverksprosessene finner du høringsdokumentene, høringsuttalelsene og Mattilsynets innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet etter høring.

 

Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre stoffer» i kosttilskudd / næringsmidler

Utover høsten og fram til endringene trer i kraft 1. januar 2020, vil vi vurdere behovet for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?