Spørsmål og svar

Tilbaketrekking av produkter som inneholder tilsetningsstoffer med ulovlig plantevernmiddel (etylenoksid)

Publisert 22.07.2021     Sist endret 21.10.2021

På denne siden finner matvirksomheter svar på ofte stilte spørsmål om produkter som inneholder tilsetningsstoffer med ulovlig plantevernmiddel (etylenoksid).

Du som er forbruker finner tilpasset informasjon og oversikt over hvilke produkter som har blitt trukket fra markedet på Matportalen.no. Listen oppdateres etter hvert som Mattilsynet mottar meldinger om hvilke produkter virksomhetene har trukket fra markedet.

Hvem skal tilbaketrekke eller tilbakekalle produkter med tilsetningsstoffer med ulovlig plantevernmiddel (etylenoksid)?

Alle produkter som inneholder tilsetningsstoffer fra forurensede parti skal trekkes tilbake. Det betyr at all omsetning av de aktuelle varene må stanses og trekkes tilbake fra markedet. I tillegg må produkter som er solgt til forbrukere tilbakekalles. Dersom dere har produkter som skal tilbakekalles fra forbruker, må dere informere forbrukerne om tilbakekallingen.

Der det er fastsatt grenseverdier (MRL) i Plantevernmiddelrestforskiften (EU forordning 396/2005) gjelder grenseverdiene også for tilsetningsstoffer. Alle grenseverdier for etylenoksid er fastsatt ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

I tilfeller hvor tilsetningsstoffet (de som er listet opp i vedlegget til forordning 231/2012) som sådan ikke er omfattet av vedlegg I Plantevernmiddelrestforordningen (396/2005) anbefaler kommisjonen å bruke en analytisk bestemmelsesgrense LOQ for etylenoksid i tilsetningsstoffer på 0,1* mg/kg.

Trenger du mer informasjon om krav til sporbarhet og tilbaketrekking/tilbakekalling, se Veileder om sporbarhet for næringsmidler.

Vi har brukt tilsetningsstoffer med funn av etylenoksid som råvare i våre ferdigprodukter. Kan vi analysere egne produkt og unngå tilbaketrekking dersom verdiene i ferdigproduktet er under grenseverdi?

Nei.

Næringsmiddellovgivningen har klare krav til både råvarer og ingredienser i mat. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt i produksjon av mat. Det er derfor ikke tillatt å bruke råvarer eller ingredienser som inneholder etylenoksid, selv om etylenoksid ikke påvises i det ferdige produktet. Det er derfor heller ikke lov å omsette matvarer der tilsetningsstoffer med etylenoksid er brukt.

Les mer:

Hva skal vi gjøre med varene?

Dere må sørge for at tilbaketrukne matvarer med innhold av etylenoksid ikke blir brukt i fôr. Varene skal destrueres, på visse vilkår kan de også behandles i biogassanlegg.

Les mer om levering av tilbaketrukne matvarer til biogassanlegg

Kan vi destruere produktene på andre måter enn ved forbrenning?

Dere må sørge for at etylenoksid ikke kommer inn i matkjeden igjen gjennom fôr til produksjonsdyr eller gjennom gjødsel. Den sikreste måten å forhindre dette på er at varene forbrennes.

Dersom dere vurderer å benytte andre måter for destruksjon, må det avklares med Mattilsynet: Kontakt oss.
Dere må da fremlegge god dokumentasjon på at rester ikke kommer inn i matkjeden.

Hvor kan vi utføre analyser av etylenoksid?

EU har tidligere gått ut med en liste over akkrediterte laboratorier som foretar analyser på etylenoksid. Det skal brukes akkrediterte laboratorier, som benytter seg av anerkjente metoder. Det finnes flere metoder og den mest brukte er L 53.00-1: 1999-11.

Dersom dere benytter et annet laboratorium, eller får analysebevis fra et annet laboratoriet, må dere være oppmerksomme på at analysene skal være utført ved et akkreditert laboratorium. Det må være brukt en anerkjent metode for analyse på etylenoksid. Er det usikkerhet rundt metoden som er benyttet, så må dere selv ta en vurdering på om metoden er god nok. Det kan være et alternativ å ta kontakt med noen som har analysekompetanse. Analyseresultatet skal være troverdig.

Hvorfor må vi trekke tilbake produkter som inneholder små mengder etylenoksid?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader.

I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lav grenseverdi for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes. Råvarer med etylenoksid er ulovlig å bruke selv i små mengder. Forbrukerne skal beskyttes mot helseskadelige næringsmidler. Noen produkter har tilsetningsstoffer som inneholder små mengder etylenoksid, men det kan likevel bli et større samlet inntak over tid dersom produktet/produktene er en del av hverdagskosten.

Les mer:

Kan forbrukerne bli syke av å spise næringsmidler som inneholder tilsetningsstoffer med etylenoksid?

Etylenoksid i næringsmidler utgjør ikke akutt helsefare, men er klassifisert som kreftfremkallende. Maten vi spiser skal være trygg i et livstidsperspektiv. Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA klarer ikke å etablere trygge nivåer for etylenoksid, og det er derfor ikke tillatt brukt i mat og fôr i Norge og EU.

Det er samtidig viktig å huske på at det i denne sammenhengen er snakk om ulovlig bruk i utlandet på råvareingredienser som brukes i svært små mengder i ferdig produkt. Om du har spist enkelte ting av det som nå trekkes tilbake, gir ikke dette grunn til bekymring. Det er langtids inntak som betyr noe.

Etter at bruken ble oppdaget i fjor har Mattilsynene i Europa spesielt fokus på bruken av dette stoffet og det tas mye prøver. Næringen er også veldig opptatt av dette. Det er også derfor partier som inneholder etylenoksid oppdages og trekkes fra markedet i hele Europa. At det skjer tilbaketrekninger betyr at kontrollsystemene vi har i Norge og Europa virker.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar