Miljøgifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 16.06.2023

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som kan kontaminere mat via forurenset luft, vann gjødsel, jord, dyrkingsmedier og fôr. De brytes langsomt ned og har evne til å hope seg opp i næringsmidler.

Til tross for mange tiltak for å begrense utslipp av miljøgifter til miljøet, finner vi fortsatt miljøgifter i maten vår. Det gjøres også tiltak for å begrense eksponering gjennom mat. Ett tiltak er å fastsette krav i regelverk. I henhold til matloven er det ikke tillatt å omsette mat som ikke er trygg. Det er også etablert øvre grenseverdier for visse forurensende stoffer bl.a. visse miljøgifter.

Miljøgifter er akutt giftige i store doser og har langtidseffekter på helsen lavere konsentrasjoner. Langtidseffekter kan være skader på arvemateriale, økt sannsynlighet for utvikling av kreft, hormonforstyrrelser, fosterskader, lærevansker og/eller nedsatt immunforsvar. Effektene er diffuse og kan ha sammensatte årsaker, det er derfor vanskelig å koble slike effekter direkte til eksponering for miljøgifter gjennom livet.

Vi kan dele miljøgiftene i

  • Tungmetaller og andre uorganiske elementer
  • Organiske miljøgifter

Det er virksomheten som har ansvaret for at all mat som de produserer og omsetter er trygg og i overensstemmelse med regelverket. Dette gjelder også bestemmelser om grenseverdier for forurensende stoffer

Mattilsynet utøver tilsyn med at virksomhetene tar sitt ansvar alvorlig. Dersom det viser seg at maten ikke er trygg, kan Mattilsynet iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen. Mattilsynet kan informere, slik at forbruker kan ta kvalifiserte valg. Dersom virksomheten ikke tar sitt ansvar alvorlig, kan Mattilsynet ilegge omsetningsforbud og pålegge tilbaketrekking av produkter i markedet.  Mattilsynet kan også foreslå endringer i regelverk.

Høring

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Send oss innspill innen: 10.11.2023

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Mattilsynet utøver tilsyn med virksomhetenes kvalitetssikring system og iverksetter nødvendige tiltak ved regelverksbrudd,

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter. Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer. Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer

Mattilsynet håndterer også uønskede hendelser som kan medføre forurensing av mat. Dette kan f.eks være utslipp av olje eller kjemikalier til drikkevann og til områder med matproduksjon på sjø og land.

Import og eksport

I tillegg til Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler og annet generelt næringsmiddelregelverk må importører også forholde seg til regelverket som retter seg mot import.

Les mer om regelverket for import av næringsmidler her: Kommersiell import av mat og Privat import av mat

Se også: RASFF - meldesystem for helsefarlig mat og fôr

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Uønskede stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer