Rapport

Basisundersøkelse av fremmedstoff i sjømat i Førdefjorden

Publisert 28.11.2019     Sist endret 28.11.2019

Hva undersøkte vi?Brosme, torsk, sjøkreps og blåskjell
Tidsrom:2017 - 2019
Hva letter vi etter?

Grunnstoff: arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og sink (Zn),

Persistente organiske forbindelser: dioksiner, furaner, polyklorerte bifenyler (PCBer) og polybrominerte difenyletere (PBDEer, flammehemmere)

Hva fant vi?
  • Lave nivåer av kadmium og bly i filet av brosme, torsk og muskelkjøtt fra sjøkreps.

  • Nivået av kvikksølv i torskefilet var hovedsakelig lavt under 0,2 mg/kg, ingen individer oversteg grenseverdien på 0,5 mg/kg. For brosme var nivået litt høyere, over 0,2 mg/kg i de fleste individene og noen individer oversteg så vidt grenseverdien på 0,5 mg/kg. Overskridelsene gjaldt hovedsakelig filet av stor brosme i ytre del av fjorden. Dette er lignende nivåer som er funnet i brosmefilet andre steder langs kysten. Sjøkreps og blåskjell hadde lave nivå kvikksølv

  • Nivået av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever var over grenseverdien i 1/3 av samleprøvene fra torskelever og i alle samleprøvene for brosmelever. Funnene er i samsvar med tidligere funn i fiskelever langs hele kysten. Resultatene bekrefter aktualiteten til advarselen mot å spise fiskelever fra selvfangst.

  • Nivået av dioksiner og dl-PCB i brunmat fra sjøkreps var høyere enn det som vanligvis finnes i brunmat fra krabbe. Det er ikke grenseverdi for disse stoffene i brunmat.

Oppdragstaker:Havforskningsinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner