Hvilke krav gjelder for gårdbrukere og oppdrettere om miljøgifter

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Det er fôret som er kilde til de fleste miljøgiftene som oppdages i matproduserende dyr og deres produkter (kjøtt, innmat, melk, egg).

Dyrkingsjord kan bli forurenset av miljøgiftere gjennom nedbør, farlig avfall, ukontrollert gjødsel/ gjødsel av dårlig kvalitet. Mange stoffer tas opp i vekstene som dyreks fra jorda.. Beiteområder kan bli forurenset gjennom nedbør og/ eller det kan være forhold knytte ttil jordsmonn/grunnforhold som gjør at beitevekstene inneholder forurensende stoffer.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsdyr ikke inneholder miljøgifter eller forurensende stoffer, og at melk, egg og honning fra produksjonsdyr ikke inneholder restmengder av forbudte eller , forurensende stoffer. I tillegg skal den som er ansvarlig for virksomheten, legge forholdene til rette for gjennomføring av tilsyn fra Mattilsynet. Dette betyr at man skal gi alle de nødvendige opplysninger som er av betydning for tilsynet, herunder all relevant dokumentasjon. Dette innebærer også plikt til å yte bistand ved tilsyn og prøveuttak.

Miljøgifter kan også forekomme i  kraftfôr ( lenke til fôrsiden). Gårdbrukere og oppdrettere må sikre at de kjøper fôr fra  leverandører som er underlagt offentlig kontroll og foreligget på listen over  godkjente og registrerte fôrforetak. Se mer informasjon på temasiden for: Fôr

Videre må gårdbrukere og oppdrettere gjennomføre alle nødvendige tiltak for å hindre at de selv forurenser sine innsatsvarer og produkter.

Fant du det du lette etter?