Rapport

Miljøgifter i fisk 2018 - marine oljer

Publisert 09.10.2019     Sist endret 09.10.2019

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Hvem utførte undersøkelsen? Havforskningsinstituttet
Hva undersøkte vi:
  • Fire fiskeoljer
  • Tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje)
  • En krillolje
  • To mikroalgeoljer
Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2018

Hva lette vi etter:

Miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og arsen

Tungmetaller: kadmium, kvikksølv og bly,

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD estere og glysidylestere.

Hva fant vi:

Ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste nivået av organiske miljøgifter ble funnet i en kaldpresset torskeleverolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

Oljene ble også analysert for de prosessframkalte stoffene 3-MCPD estere og glysidylestere. Det finnes i dag ikke grenseverdier for disse stoffene i marine oljer til humant konsum. Det jobbes med å fastsette dette i EU, og det vil trolig bli innført i starten av 2020.

Alle de undersøkte oljene hadde konsentrasjoner av 3-MCPD estere under foreslått grenseverdi for marine oljer. Alle oljene bortsett fra en krillolje hadde konsentrasjoner av glysidylestere under forslått grenseverdi. Krilloljen hadde ca. dobbelt så mye glysidylestere enn den foreslåtte grenseverdien.

3-MCPD estere og glysidylestere dannes i raffineringsprosessen av vegetabilske og marine oljer og denne dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen. Produsenten er varslet om funnet.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer