Organiske miljøgifter

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Organiske miljøgifter er stoffer bygd opp av et skjelett av karbonatomer, gjerne i ringstrukturer. Til dette skjelettet kan det være knyttet grunnstoffer i gruppen halogener, det vil si klor, brom eller fluor. Kjente begrep er klorerte hydrokarboner, bromerte flammehemmere og perfluorerte alkylstoffer.  Organiske miljøgifter kan også være bundet til andre grunnstoffer enn halogener. Tinnorganiske forbindelser, f.eks tributyltinn (TBT), er et eksempel. Med unntak av de perfluorerte stoffene, er organiske miljøgifter generelt fettløselige, noe som tilsier at vi finner de høyeste nivåene i fettholdige næringsmidler. På grunn av at stoffene har lang nedbrytingstid og hopes opp i kroppen, vil nivåene øke oppover i næringskjedene. Ettersom det er lange næringskjeder i havet, vil vi finne høye konsentrasjoner i fettet hos fisk som står høyt i næringskjeden (rovfisk, gjerne de som lever på store dyp). Stimfisk som sild makrell og sardiner er ikke rovfisk og har derfor ikke så høyt innhold av disse stoffene på tross av at de fettholdige. De er dessuten vandrende arter og vil ikke være så påvirket av eventuell forurensingssituasjon på fangststedet. 

Eksempler på organiske miljøgifter er:

  • Poly-aromatiske hydrokarbon (PAH): I gruppen PAH er det foreløpig fastsatt øvre grenseverdi for benzo(a)pyren.
  • Klorerte hydrokarboner:
  • I denne gruppen finner vi dioksiner, furaner, PCB og «gamle» plantevernmidler (DDT, Toksafen, Lindan). I næringsmidler er det fastsatt øvre grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinliknende PCB. 
  • Bromerte flammehemmere: I denne gruppen hører f.eks. PBDE, HBCDD og TBBPA. Det er foreløpig ikke fastsatt øvre grenseverdi for denne stoffgruppen, men stoffene får økende oppmerksomhet.
  • Perfluorerte stoffer (PFAS/PFOS): Det foreligger lite data for utbredelse av disse stoffene i mat.

Du kan lese med om organiske miljøgifter hos Folkehelseinstituttet:

FHI: Helseskadelige organiske miljøforurensninger ( dioksiner, PCB, bromerte og fluorerte stoffer)

FHI: Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

 

Fant du det du lette etter?