Faktaartikkel

Resultater fra radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2021

Publisert 15.12.2020     Sist endret 18.01.2022

Koronasituasjonen medførte at Mattilsynet har gjort endringer i radioaktivitsmålinger for overvåkning av cesium-137 i sau og rein i høst. Mattilsynet har siden Tsjernobylulykken i 1986, overvåket nivåene av radioaktivt cesium i dyr og i kjøtt.

Mattilsynet har i høst redusert målaktivitet av radioaktivt cesium i sau og rein. I de 37 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland som fortsatt er berørt, har vi organisert årets målinger av sau som en overvåkningskontroll. Vi har målt et utvalg av besetningene som fortsatt er pålagt kontroll, for å følge med på nivåene og vurdere om nedforing ville være nødvendige for å senke nivåene.

Medarbeidere i Mattilsynets lokale avdelinger har valgt ut besetninger for måling ut ifra lokalt kjennskap til nivå i besetningene. I alt 22 besetninger som har hatt høye verdier tidligere år ble valgt, 1-6 besetninger fra hvert fylke eller område. Mattilsynet har kommunisert med produsentene som forventer måling, og informert om det alternative opplegget for året. Resultatet viser at 437 dyr er målt. Dette er rundt en tiendedel av målingene som normalt har blitt gjort de siste årene.

Sauene måles når de samles fra utmark og fjell, og målte nivå brukes for å anslå nivå av cesium i kjøttet, og vurdere om de trenger å beite på rent beite en tid. Historien viser at antall dyr som måles og må nedfôres variere mellom år. Radioaktivitetsnivåene som måles i dyrene er avhengig av klima og soppforekomst, i tillegg til forskjeller lokalt mellom beiteområder og regioner. Cesium finnes i jorda, og tas opp i beiteplanter. Beiting på hjemmebeite senker nivå av radioaktivitet i kjøtt.  I tillegg måler Mattilsynet cesium -137 i ca 7-800 kjøttprøver årlig i overvåkningsprogrammet for radioaktivitet i mat.

Mattilsynet har fulgt med på resultatene fra årets overvåkningsmåling av besetninger og vurdert om det skulle være nødvendig å gripe inn og gi pålegg om nedforing i høst. I tillegg har vi fulgt med på resultatene fra måling av melk fra beitedyr som DSA har ansvar for «sommerovervåkningen», for å se om disse verdiene skulle gi oss et varsel om høye nivåer i høst.

VKMs risikovurdering av radioaktivitet i mat fra 2017 viser at helserisiko ved dagens nivåer av cesium-137 er lav. De som spiser mye reinsdyrkjøtt fra sterkt forurensede områder og de som drikker vann fra brønn med radon, er mest utsatt.

Resultater

Besetningsmålingene i Valdres, og Gudbrandsdalen, viser at nivåene er relativt lave i området, og at 3 av 10 besetninger ville fått 2-3 uker med nedforing. I Trøndelag er nivåene i levendedyr som normalt eller litt høyere og noen besetninger ville fått nedforing. To besetninger hadde dyra på hjemmebeite 1-2 uker før det ble målt lave verdier. I Nordland er det to av fem som ville fått nedforing. Det varierer om dyra sendes rett til slakt eller beiter hjemme før de sendes til slakt. Det ble ikke målt noen besetninger i Østerdalen høsten 2021. I Luster ble det ikke målt i besetningene, og kjøttprøver viste lave nivåer.

I Mattilsynets overvåkningsprogram for radioaktivitet i mat, tas det ut kjøttprøver på slakteri som kontrolleres på de regionale beredskapslaboratoriene. Dette er den beste metoden for å kontrollere det faktiske nivået av cesium i kjøtt som omsettes. Foreløpige resultater viser at 48 av 607 kjøttprøver av sau, har verdier over 600Bq/kg. 15 prøver har verdier på mellom 1000-2300q/kg. De høyest resultatene finner vi i år på Helgeland og region Øst og det er kjente områder som har de høyeste verdiene.

Vurderinger

Mattilsynet følger med på besetningsmålingene og resultatene fra overvåkningsprogrammet på kjøtt, og erfaring fra de siste 5 år med overvåkning viser at det hvert år er rundt 2% av prøvene som overskrider grenseverdiene. Beregningsmåten av nedforingstid ved levendedyr målingene bruker median (midterste verdi) av målte verdier til å fastsette nedforingstiden i sau. Siden det er en forenklet overvåkningsmåling blir ingen pålagt restriksjoner.

Veterinærinstituttet har evaluert kontrollen, og vist at det er en mange usikkerhetsfaktorer i målingene, for eksempel et for lavt antall målte dyr i hver besetning. Disse usikkerhetsfaktorene sammen med beitevaner til enkeltdyr bidrar til at vi hvert år finner noen høyere verdier i overvåkningen hvert år, også der besetningene ble kontrollert og nedfôret.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderte i 2017 sin risikovurdering om radioaktivitet i mat at det er lav helserisiko i Norge for de aller fleste.

Historikk

I 2019 var det ifølge Landbruksdirektoratet 110 erstatningssaker og 2900 sau/lam som måtte nedfôres, i 2018 totalt 89 saker og 4200 dyr på nedforing, og i 2017 175 søknader behandlet og 493 dyr ble nedforet. Resultatene fra overvåkningen av radioaktivitet i mat i 2016-18 ble publisert på mattilsynet.no i mai 2020. Her finner du oppsummerte resultater fra kjøttprøver og annen lokalmat de siste årene.

Måling av reinsdyr

Mattilsynet måler også kjøttprøver fra rein i ulike reinbeiteområder. Grenseverdiene for reinkjøtt er på 3000 Bq/kg, og det har ikke vært overskridelser de siste årene. Måleresultatene viser at det heller ikke er tilfelle i år. Måling av kjøtt gir sikrere resultater og viser det forbrukeren vil får i seg, og målemetoden er ikke belastende for dyra.

Fant du det du lette etter?