Sommerovervåkning av radioaktivitet i beitedyr

Publisert 30.06.2016     Sist endret 02.01.2019

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overvåker radioaktivitet i beitedyr gjennom sommerovervåkningen. Målsettingen er å følge nivåene i melk og gi en tidlig prognose om hvordan nivåene i dyra utvikler seg på tidlig høst. Resultatene blir oppdatert ukentlig.

Resultater og erfaringer fra radioaktivitets målinger sesongen 2018:

Ekstraordinære forhold sommeren 2018 med tørke, og dårlig vekst av gras gjorde at rammede sauebønder kontaktet lokalt Mattilsyn og uttrykte bekymring for gjennomføringen av årets radioaktiviteteskontroll. Generelt ble det målt radioaktive verdier noe høyere enn siste to år, men langt unna toppåret 2014.

I Mattilsynets region øst, først og fremst i Hedmark, og Oppland, medførte sommerens tørkeperiode og fôrknapphet at det ble gitt mulighet til noe mer fleksibilitet og forenkling i måleopplegget enn tidligere år for å avhjelpe situasjonen. Resultatet var at totalt 110 besetninger i region øst slapp måling. 89 besetninger i Gudbrandsdalen og 14 besetninger i Hedmark ble målt og frikjente etter lave nivå i dyra i samme området. I Oppland og Hedmark måtte totalt 13 besetninger eller beitelag ha dyrene sine på rene innmarksbeiter i en til fire uker.

Forenklingen i region øst bestod i at i noen beitelag/områder ble bare utvalgte besetninger målt, og så fikk alle besetningene i samme område samme restriksjoner ut ifra måleresultatene. Ved lave verdier kunne da et større geografisk område frikjennes og sendes til slakt uten videre måling.

Mattilsynet lokalt brukte kjennskap til normale variasjoner, og valgte å måle de besetninger som vanligvis har de høyeste nivåene av forurensing. Når de var lave ble alle i området frikjent. For å forenkle sankeprosessen kunne man også måle en besetning selv om ikke hele flokken var samlet. Dyrene kunne da sendes fortløpende til slakt, og tiden på innmarksbeite begrenses.

I områder hvor det normalt er større variasjon innen beiteområdet, gjorde det lokale Mattilsynet den vurderingen at de de ville måle som vanlig. Usikkerhet om eventuelle endringer i beitemønster gjorde at det for eksempel ble målt som vanlig i Valdres, det vil si alle besetningene. Der det var enkeltdyr med høyere målte verdier ble de ikke tillagt ekstra vekt så lenge medianverdien var under 600 Bq/kg.

Noe høyere enn siste år

Årets resultater fra Oppland og Hedmark har vært litt høyere enn de siste par årene, som igjen har hatt svært lave verdier av radioaktivitet. Siste toppår med høye verdier var i 2014. Åtte besetninger i Oppland og fem i Hedmark fikk pålegg om nedfôring i år.

Trøndelag og Nordland har jevnt over hatt høyere verdier av radioaktivt cesium enn på flere år, med restriksjoner og nedfôring i nesten alle kommuner. Enkeltdyr i Nordland har vært høye og det ble meldte om svært mye sopp der. Buskerud og Sogn og Fjordane har få områder med restriksjoner, og det var ingen besetninger med nedforing i disse fylkene i år. Disse to fylkene var ikke rammet av tørke i samme grad.

Se tabell med oppsummering av måleresultatene i 2018 (PDF)

Om fastsetting av nedforingstid

Mattilsynet måler sauens innhold av radioaktivitet ved å holde et måleapparat over krysset bak på sauen. Mellom 10 og 20 dyr måles normalt i en besetning.

Ved frikjenning og fastsetting av nedfòringstid brukes medianverdien i flokken som mål, og når den er under 600 Bq/kg blir besetningen eller beitelaget frikjent. Mange av dyrene har allikevel målte verdier over grenseverdien. En rapport fra Veterinærinstituttet viste at det i høye år er en større variasjon mellom dyra, enn i år med lavere nivåer.

 

Rapport fra sommerovervåkning 2018

Rapport fra sommerovervåkning 2017

Rapporter fra sommerovervåkning 2016

Rapport fra sommerovervåkning 2015

Fant du det du lette etter?