Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

Publisert 08.10.2012     Sist endret 07.01.2019

Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser.

Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk. Den trinnvise prosessen som denne veiledningen beskriver vil være egnet for alle, men detaljeringsgraden må tilpasses det enkelte vannforsyningssystem og kartlagt risiko og sårbarhet.

Det er viktig at vi har felles forståelse for begrepsbruk som f.eks reservekilde, nødvann mv. Mattilsynet og Norsk vann legger derfor følgende begrepsbruk til grunn i arbeidet med leveringssikkerhet og beredskap.

Veiledningen vil være til hjelp for vannverkene når de skal identifisere farer, håndtere farer og utarbeide beredskap i hht. kravene i drikkevannsforskriften.

Veiledningen som ble revidert i april 2017 består av følgende fire delkapitler.

  • Del A: Forberedende arbeider og fareidentifikasjon
  • Del B: Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse
  • Del C: Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan
  • Del D: Drift og videreutvikling av beredskapen

Det er også mulig å benytte hver enkelt del som en frittstående delveiledning.

Veiledningen er ikke en ufravikelig oppskrift, men et forslag til hvordan vannverket kan etablere og utvikle sin beredskap. Det er de 13 vedleggene som til sammen utgjør hjelpemidlene, mens den øvrige teksten gir veiledning om hvordan disse kan brukes. For vannverk som har en etablert og godt øvet beredskap, gir veiledningen råd om gjennomføring av fremtidige revisjoner av beredskapen.

Åtte av vedleggene er utformet som separate dokumenter som kan lastes ned og benyttes i arbeidet med å utarbeide beredskapsplanen.

Fant du det du lette etter?