Vannbehandlingskjemikalier

Publisert 04.10.2012     Sist endret 14.02.2018

Drikkevannsforskriften § 14 stiller krav om at kjemiske produkter til behandling av drikkevann skal være godkjente av Mattilsynet. Mattilsynet fører en komplett og oppdatert liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier. Hvis du vil søke om å få godkjent et vannbehandlingskjemikalie, må du fylle ut skjema for søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier, og vedlegget til dette skjemaet.

Godkjente vannbehandlings-kjemikalier

En godkjenning innebærer at vannbehandlingskjemikaliet ikke er helseskadelige.

Godkjenningen innebærer at Mattilsynet anser det som usannsynlig at godkjente vannbehandlingskjemikalier vil utgjøre en helserisiko i drikkevannet, dersom bruksanvisningen for produktene følges.

En godkjenningen garanterer ikke at produktet har den vannbehandlende effekten produsenten/leverandøren hevder.

Det er den som bruker vannbehandlingskjemikaliet som har ansvaret for at det kjemikalie som brukes er godkjent.

Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier

Vannbehandlingskjemikalier blir godkjente for en periode på 10 år. Vannbehandlingskjemikalier med en godkjenning som er eldre enn 10 år, fjernes fortløpende.

I listen over godkjente vannbehandlingskjemikalier finner dere godkjente produkter.

Listen er over godkjente vannbehandlingskjemikalier er komplett og oppdatert, og inneholder også vannbehandlingskjemikalier som tidligere er vurdert av Nasjonalt folkehelseinstitutt for bruk offshore.

Vannbehandlingskjemikalier som er desinfeksjonsmidler omfattes i tillegg av biocidforskriften (forskrift 18. april 2017 om biocider). Denne forskriften setter krav til både virkestoffer (aktive stoffer) og produkter. Alle desinfeksjonsmidler skal på sikt godkjennes etter biocidforskriften. For mer informasjon om biocider, inkludert hvilke stoffer som er tillatt og frister for å søke godkjenning av produkter, se Miljødirektoratets hjemmeside. Konserveringsmidler brukt for holdbarhet av vannbehandlingskjemikaler skal også være tillatt for slik anvendelse etter biocidforskriften

Teknisk vannbehandlingsutstyr regnes vanligvis ikke som et kjemisk produkt i denne sammenhengen, med mindre utstyret produserer et vannbehandlingskjemikalie på stedet.

Mattilsynet vurderer og aksepterer vannbehandlingsutstyr som en del av den godkjenningen vi gir for hele vannforsyningssystemet.

Mattilsynet forutsetter at vaskemidler som benyttes til rengjøring av for eksempel høydebasseng, rentvannsbasseng, pumper, distribusjonsnett, filtermasser eller vannfiltre blir skylt vekk med rent vann før anlegget settes i produksjon igjen. Slike produkter er derfor ikke godkjenningspliktige etter drikkevannsforskriften.

Søknad om godkjenning

Skjema for søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier

Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalier

En søknad om godkjenning av et vannbehandlingskjemikalie skal dokumentere at produktet er egnet til vannbehandling, og at det ikke utgjør noen helsefare når det brukes i vannbehandlingen. Dokumentasjon fra norske eller utenlandske fagmiljøer skal legges ved søknaden.

Alle opplysningene i skjemaet må fylles ut før vi kan behandle søknaden. Opplysningene i det obligatoriske vedlegget til søknaden behandles konfidensielt.

Søknadskjemaet skal benyttes til søknader for vannbehandlingskjemikalier til bruk i vannverk på land, ved vannproduksjon eller leveranse offshore og ved vannproduksjon på skip.

Mattilsynet oversender søknadene til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Her blir innholdsstoffene i vannbehandlingskjemikaliene vurdert toksikologisk, før produktene eventuelt godkjennes av Mattilsynet.

Produktene som er desinfeksjonsmidler eller konserveringsmidler må i tillegg være registrert som biocidprodukt i Produktregisteret ved Miljødirektoratet.

Du som søker om godkjenning må betale et gebyr for at søknaden skal behandles. Størrelsen på dette gebyret er gitt av forskrift om gebyrer til Mattilsynet, og faktureres fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Størrelsen på gebyret endres hvert år.

Navnebytte eller regodkjenning

Ved ønske om navnebytte eller regodkjenning av allerede godkjente vannbehandlingskjemikalier skal søker sende Mattilsynet en bekreftelse på at produktet har lik sammensetning og anvendelsesområde som ved godkjenningstidspunktet.

Søknaden om godkjenning og skriftlig bekreftelse ved regodkjenning eller navnebytte sendes til:

postmottak@mattilsynet.no

eller

Mattilsynet, hovedkontoret.
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Spørsmål tilknyttet en søknad eller godkjente produkter kan rettes til vannbehandlingskjemikalier@mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner