Vannbehandlingskjemikalier

Publisert 04.10.2012     Sist endret 26.07.2019

Drikkevannsforskriften § 14 stiller krav om at kjemiske produkter til behandling av drikkevann skal være godkjente av Mattilsynet. Mattilsynet fører en komplett og oppdatert liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier. Hvis du vil søke om å få godkjent et vannbehandlingskjemikalie, må du fylle ut skjema for søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier, og vedlegget til dette skjemaet.

Godkjente vannbehandlingskjemikalier

En godkjenning innebærer at vannbehandlingskjemikaliet ikke er helseskadelige.

Godkjenningen innebærer at Mattilsynet anser det som usannsynlig at godkjente vannbehandlingskjemikalier vil utgjøre en helserisiko i drikkevannet, dersom bruksanvisningen for produktene følges.

En godkjenningen garanterer ikke at produktet har den vannbehandlende effekten produsenten/leverandøren hevder.

Det er den som bruker vannbehandlingskjemikaliet som har ansvaret for at det kjemikalie som brukes er godkjent.

Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier

Vannbehandlingskjemikalier blir godkjente for 10 år. Godkjenningen er basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Vesentlige endringer i produktet eller innholdsstoffenes status i henhold til toksikologiske egenskaper, eller status i kjemikalieregelverket (inkludert regelverket for biocider) innebærer at godkjenningen faller bort. Vannbehandlingskjemikalier med en godkjenning som er eldre enn 10 år, fjernes fortløpende.

Listen over godkjente vannbehandlingskjemikalier inneholder også vannbehandlingskjemikalier som tidligere er vurdert av Nasjonalt folkehelseinstitutt for bruk offshore.

Teknisk vannbehandlingsutstyr regnes vanligvis ikke som et kjemisk produkt i denne sammenheng, med mindre utstyret produserer et vannbehandlingskjemikalie på stedet.

Mattilsynet vurderer og aksepterer vannbehandlingsutstyr som en del av den godkjenningen vi gir for hele vannforsyningssystemet.

Mattilsynet forutsetter at vaskemidler som benyttes til rengjøring av for eksempel høydebasseng, rentvannsbasseng, pumper, distribusjonsnett, filtermasser eller vannfiltre blir skylt vekk med rent vann før anlegget settes i produksjon igjen. Slike produkter er derfor ikke godkjenningspliktige etter drikkevannsforskriften.

Vær oppmerksom på at vannbehandlingskjemikalier også kan inneholde stoffer som omfattes av reguleringer gitt av Miljødirektoratet. Dette kan være krav til klassifisering og merking av kjemikalier (CLP), REACH-regelverket, biocidforskriften og plikten til å deklarere til produktregisteret.

Alle vannbehandlingskjemikalier med biocider skal på sikt godkjennes etter biocidforskriften, forskrift 18. april 2017 om biocider. Vannbehandlingskjemikalier tilhører produkttype (PT) 5 i biocid regelverket. Produkter som benyttes til desinfisering av utstyr tilhører PT4.

For mer informasjon om kjemikalier, inkludert biocider se Miljødirektoratets hjemmeside.

Søknad om godkjenning

Skjema for søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier

Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalier

En søknad om godkjenning av et vannbehandlingskjemikalie skal dokumentere at produktet er egnet til vannbehandling, og at det ikke utgjør noen helsefare når det brukes i vannbehandlingen. Dokumentasjon fra norske eller utenlandske fagmiljøer skal legges ved søknaden.

Alle opplysningene i skjemaet må fylles ut før vi kan behandle søknaden. Opplysningene i det obligatoriske vedlegget til søknaden behandles konfidensielt.

Søknadskjemaet skal benyttes til søknader for vannbehandlingskjemikalier til bruk i vannverk på land, ved vannproduksjon eller leveranse offshore og ved vannproduksjon på skip.

Mattilsynet oversender søknadene til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Her blir innholdsstoffene i vannbehandlingskjemikaliene vurdert toksikologisk.

Produktene som er desinfeksjonsmidler eller konserveringsmidler må i tillegg være registrert som biocidprodukt i Produktregisteret ved Miljødirektoratet.

Endring av produktnavn

Ved ønske om navnebytte av godkjente vannbehandlingskjemikalier skal søker sende Mattilsynet en bekreftelse på at produktet har lik sammensetning og anvendelsesområde som ved godkjenningstidspunktet.

Regodkjenning

Ved regodkjenning av et godkjent vannbehandlingskjemikalie etter 10 år, skal søker sende Mattilsynet en bekreftelse på at produktet har lik sammensetning og anvendelsesområde som ved tidligere godkjenning. I tillegg skal ny søknad inneholde oppdatert obligatorisk vedlegg, sikkerhetsdatablader, analysesertifikater og andre spesifikasjoner. Dersom det er mulig bes det om at det refereres til tidligere saksnummer hos Mattilsynet.

Gebyr

Gebyr for vurderingen vil bli krevet jf. forskrift 13. februar 2004 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (FOR-2004-02-13-406).

Søknaden om godkjenning og skriftlig bekreftelse ved regodkjenning eller navnebytte sendes til:

postmottak@mattilsynet.no, med kopi til vannbehandlingskjemikalier@mattilsynet.no

eller

Mattilsynet, hovedkontoret.
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Spørsmål tilknyttet en søknad eller godkjente produkter kan rettes til vannbehandlingskjemikalier@mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner