Autorisasjonskurs for fornying av bevis

Om du skal fornya autorisasjonen din, kan du velja mellom eit fysisk eller nettbasert kurs. 

Fagleg oppdatert

 

 • Kursa for fornying av bevis består av ein obligatorisk teoridel samt ein avsluttande eksamen 

 • Eksamen er ein skriftleg prøve på 1 time, der det er lov å bruke kalkulator, alt kursmateriell og dine eigne notat 

 • Du kan ta fornyingskurs sjølv om det er meir enn 10 år sidan autorisasjonsbeviset ditt gjekk ut. Føresetnaden er at du har hatt eit autorisasjonsbevis tidlegare, og ikkje berre tatt eksamen utan å ha fått bevis 

 • Du treng ikkje å fornye autorisasjonsbeviset så snart det har gått ut på dato. Fristen for å fornye autorisasjonen er før du skal kjøpe/bruke plantevernmiddel neste gong. 

 • Det er ikkje nok å gjennomføre autorisasjonskurset og bestå eksamen for å få kjøpt plantevernmiddel berekna for yrkesbruk. Du må også ha rett til autorisasjon i yrket ditt. 

 • Ønskjer du eit fysisk kurstilbod, kan du ta kontakt med Statsforvalterens landbruksavdeling i fylket ditt, som har oversikt over intensivkursa. Husk at du må kontakte landbruksforvaltninga i kommunen for å få autorisasjonsbeviset etter bestått eksamen. 

 • Har du ikkje hatt eit autorisasjonsbevis tidlegare, må du ta førstegangskurset.

Læremiddel 

For nettkurset finst kursmateriellet, inkludert læreboka, inne i sjølve nettkurset. Det er utarbeidd spesialtilpassa kursmateriell innan fagområda korn, fôrvekstar og grøntanlegg, men du kan fornye godkjenninga di ved hjelp av e-læringskurset sjølv om du produserer til dømes grønsaker. Teorien som blir gjennomgått, er den same, men eksempla som blir brukt i e-læringskurset, er tilpassa korn, fôrvekstar og grøntanlegg. Vel i så fall den spesialiseringa som passar best til produksjonen din. Spesialiseringane “korn” og “fôr” har fokus på åkersprøyter, medan spesialiseringa “grøntanlegg” har fokus på ryggsprøyter. 

Ved deltaking på klasseromskurs blir det same kursmateriellet brukt av både dei som skal ha beviset for første gong, og dei som skal fornye beviset. For dei som skal fornye beviset, vektlegg undervisarane det som er nytt sidan førige kurs. Du får informasjon om kursmateriellet frå arrangøren. 

Praktisk informasjon om nettkurset  

Både kurs og eksamen blir gjennomførte heime, på eigen PC eller nettbrett. Det er ingen tidsfrist for kor lang tid du kan bruke på kurset. Det viktige er at du har bestått eksamen og fått eit nytt autorisasjonsbevis innan neste gong du skal sprøyte. Eksamen har ein tidsfrist på 1,5 time frå eksamen startar. 

Etter bestått eksamen blir opplysningar automatisk overførte frå nettkurset til autorisasjonsdatabasen. Ta kontakt med autorisasjonskurs@mattilsynet.no dersom kommunen ikkje finn opplysningar om bestått eksamen i autorisasjonsdatabasen. 

Innlogging og gjennomføring 

Innlogging til kurset skjer via ID-porten. Det betyr at du må ha den elektroniske ID-en din (som Minid eller BankID) tilgjengeleg når du skal logge inn. Viss det er første gong du skal bruke elektronisk ID, må du registrere deg som bruker før du kan logge inn og gjennomføre autorisasjonskurset. Det kan du gjere på Difis nettside.  

Gjennomsnittleg tidsbruk er estimert til 6-7 timar for gjennomføring av kurset. Gjennomføringstida vil likevel kunne bli lengre dersom du har ei internettlinje med lav kapasitet, eller du ikkje er godt kjend med navigering på internett. Eksamen er tilgjengeleg i 1 ½ time for ordinært kurs, og 2 timar for deg som har krav på utvida eksamenstid. 

Logg deg inn, meld deg på og gjennomfør kurset (smartlearn.no)

Tekniske problem med kursgjennomføringa? 

 • Kurset fungerer ikkje på mobiltelefon. Bruk heller nettbrett eller PC. 

 • Kurset fungerer ikkje i nettlesaren Microsoft Edge, sidan nettlesaren er nyare enn kurset. Bytt til ein annan nettlesar, til dømes Google Chrome. 

 • Endre innstillingane i nettlesaren slik at pop up-vindauge (forgrunnsvindauge) blir tillatne. 

 • Det er lurt å avslutte/logge ut av kurset når du tek ein pause, også ved kortare pausar. Då unngår du at PC-en mistar kontakten med serveren der SmartLearn lagrar framdrifta di i kurset 

Kursavgift og angrerett 

Det nettbaserte autorisasjonskurset kostar 975 kroner. Kursavgifta gjeld tilgang til sjølve nettkurset og inkluderer både teori, arbeidsoppgåver og eksamen. Betalinga skjer direkte i nettkurset i samband med påmelding. Det er berre mogleg å betale med kort. Det blir ikkje sendt faktura til kvar enkelt verksemd. Du får ei betalingsstadfesting på e-post etter at du har meldt deg på. Hugs å sjekke søppelposten din viss du ikkje finn stadfestinga. 

Dersom du har betalt, men likevel ikkje skulle ønskje å delta på kurset, kan du innan 14 dagar frå påmelding nytte angreretten din. Bruk dette angreskjemaet (ODT). Send det utfylte skjemaet til autorisasjonskurs@mattilsynet.no.

Kvittering/betalingsbekreftelse 

Mattilsynet utsteder ikkje faktura/kvittering for nettbasert kurs, men det blir automatisk sendt ut ein betalingsbekreftelse til e-postadressa du registrerer når du melder deg på. Har du ikkje fått denne? 

 • Sjekk søppelposten 
 • Dersom du ikkje har fått e-post, kan ofte ein betalingsbekreftelse frå banken brukast som betalingsbevis 

Teknisk rettleiing 

Mattilsynet tilrår at du les igjennom rettleiinga om korleis kurset, kapitteltesten og eksamen fungerer før du startar kurset. 

Nyttig materiell til bruk i etterkant av kursa 

Plantevernmidler – godkjenning og bruk 

 Advarselplakater for bruk av plantevernmidler

Plantevernjournal

Sprøyteteknikk og funksjonstesting