Til hovudinnhald
Søk

Hva gjelder for deg som har dyrehold med fugl i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland

Det er påvist høypatogen (sterkt sykdomsfremkallende) fugleinfluensa på ville fugler i Rogaland. Høsten 2022 ble fugleinfluensa også påvist i to kommersielle fjørfehold. Derfor er det innført tiltak for å forebygge spredning fra ville til tamme fugler i åtte kommuner i Rogaland.

Publisert

Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder for alle som har fugler i disse kommunene, enten du driver kommersielt fjørfehold eller har fugl som hobby. 

Innhold på siden:

Disse kommene er i infisert sone

Det er innført tiltak i følgende kommuner: Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Sandnes (unntatt område som tidligere utgjorde Forsand kommune).

Disse kommunene er definert som infisert sone. Den infiserte sonen er skravert med farger:

Kart: infisert sone i Rogaland (maps.google.com)

Reglene i infisert sone gjelder alle som har dyrehold med fugl, enten du har undulater, papegøyer, duer, høner i hagen eller du driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Det er også regler for andre aktiviteter med fugl, som for eksempel fuglejakt. Les mer om dette lenger ned.

Smittevern i infisert sone

I en infisert sone for fugleinfluensa er det innført midlertidige forebyggende tiltak for å hindre at tamme fugler blir smittet av fugleinfluensa. Slike inngripende restriksjoner skal ikke vare lenger enn nødvendig og vil bli vurdert fortløpende.

Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudene på sorogvest.dispensasjoner@mattilsynet.no.

Fugleinfluensa kan smitte ved direkte kontakt mellom ville og tamme fugler. Sykdommen kan også smitte ved indirekte kontakt, for eksempel ved at fuglene dine kommer i kontakt med avføring fra ville fugler som er smittet. 

Kommersielle dyrehold med fugl har krav om smittesluse og skriftlig smittevernplan.

Du som har fugler som hobby må også gjøre tiltak for å hindre smitte. Husk å vaske, og eventuelt desinfisere, hender og utstyr før og etter kontakt med fuglene dine.

Huskeliste for smittevern i dyrehold med fugl i infisert sone:

 • Pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine.
 • Hold det rent og ryddig på området der fuglene dine oppholder seg.
 • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, bør alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene tas av igjen når man forlater området.
 • Det kan være lurt å benytte desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes.
 • Husk at det som skal desinfiseres må være rent for at desinfeksjonsmiddelet skal virke.
 • Sørg for god vask og desinfeksjon av hender når du går inn i og ut av området der dyrene oppholder seg.

Fugler i fangenskap

Alle fugler i infisert sone må nå holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer ville fugler tilgang. Hensikten er å beskytte fuglene dine mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler.

Fugler må holdes innendørs, eventuelt ute under tett tak med skjerming på sidene så lenge det er nødvendig for å hindre spredning av smitte. Det oppheves så raskt det er forsvarlig. 

Unntak

Bestemmelsen om å holde fugler innendørs, eventuelt ute under tett tak med skjerming på sidene, gjelder ikke dersom du har færre enn 50 fugler, og hvor

 • egg eller andre produkter fra dyrene kun benyttes i egen husholdning, og
 • fuglene har tilgang til et inngjerdet uteareal på mindre enn 40 m2, med tak av finmasket nett.

HUSK! I enkelte områder er det fastsatt enda strengere tiltak enn i den infiserte sonen. Det er viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder der du bor.

Dersom du har færre enn 50 fugler, trenger du altså ikke å ha tett tak over området der fuglene dine oppholder seg, det holder at du beskytter fuglene dine med et finmasket nett som ville fugler ikke kan komme igjennom. Mattilsynet anbefaler likevel tett tak. Det beskytter fuglene dine bedre mot smitte enn finmasket nett. Selv om ville fugler ikke kommer igjennom et finmasket nett, kan de smitte fuglene dine indirekte via avføring.

Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflygning i sitt nærområde.

Dersom du ønsker unntak fra forbudet under andre vilkår, må du søke Mattilsynet om dette på sorogvest.dispensasjoner@mattilsynet.no

Dyrehold med fugl som er godkjent i henhold til regelverket for økologisk produksjon, mister ikke sin status som følge av etterlevelse av disse kravene.

Registrering av dyrehold med fugl

Det er obligatorisk å registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet dersom du har fugl. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen. Det er ikke et krav om å registrere dyreholdet ditt dersom du for eksempel har undulat.

Informasjon om hvem som har krav til å registrere fuglehold hos Mattilsynet finnes her: Hvilke regler gjelder for mine fugler?

Brevduer skal være permanent merket.

Eventuell sykdom hos fuglene dine kan få store konsekvenser for andre dyrehold med fugl i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange dyrehold med fugl som finnes og hvor de er lokalisert, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning. 

Vi ønsker også at du holder informasjonen om dyreholdet ditt oppdatert. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fugl, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet ditt blir avregistrert. 

Registrer hobbyhold av fugl: Logg inn og send inn skjema

Forbud mot bruk av utendørs vannreservoarer

Det er forbudt å bruke utendørs vannreservoarer for fugler i infisert sone.

Du kan søke om unntak fra forbudet. Mattilsynet kan kun gi unntak dersom 

 • det er iverksatt tiltak for å hindre smitte,
 • bruken av utendørs vannreservoarer er nødvendig av dyrevelferdsårsaker, og
 • vannreservoarene er tilstrekkelig beskyttet mot ville fugler.

Fôr og vann til fugler skal være beskyttet

Fôr og vann til fugler skal være beskyttet slik at ville fugler og andre dyr ikke kan få tilgang til det.

Fôr kan tiltrekke seg ville fugler, og ville fugler kan bringe med seg smitte. Fôr og vann til tamme fugler skal derfor være beskyttet på en slik måte at ville fugler og andre dyr ikke får tilgang til det, ikke bare under fôring, men også når fôret oppbevares.

I infisert sone er det forbudt å forsyne fugler med drikkevann fra overflatevannsreservoarer som ikke er beskyttet mot ville fugler og andre dyr. Dersom du behandler overflatevannet slik at virus for fugleinfluensa blir inaktivert før fuglene dine drikker det, er det likevel tillatt å forsyne fugler med overflatevann.

Ikke hold ender og gjess sammen med andre fuglearter

Ender og gjess er særlig utsatt for smitte med fugleinfluensa. I tillegg viser disse fugleartene ofte mildere kliniske symptomer på fugleinfluensa enn for eksempel høner.  Når det er opprettet infisert sone for fugleinfluensa, er det derfor forbudt å holde disse artene sammen med andre fuglearter. Dette er for å redusere smitterisikoen.

Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudet dersom endene og gjessene holdes på en slik måte at det ikke er fare for å overføre smitte til andre fjørfearter.

Forbud mot dyreansamlinger

I infisert sone er det forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fugler samles. NB! Merk at fugler fra dyrehold i infisert sone heller ikke kan delta på en dyreansamling med fugl utenfor infisert sone.

Forbud mot enkelte lokkefugler

I infisert sone kan du ikke bruke andefugler (Anseriformes) eller vade-, måse- og alkefugler (Charadriiformes) som lokkefugler.

Du kan søke om unntak fra forbudet. Mattilsynet kan kun gi unntak dersom du kan vise til gode tiltak som hindrer smitte med fugleinfluensa og dersom lokkefuglene skal brukes til spesielle formål.

Forbud mot utsetting av fuglevilt

Det er forbudt å sette ut fuglevilt i infisert sone for fugleinfluensa. Det er mulig å søke om unntak fra forbudet. 

Forbud mot jakt og fangst av fugl

I infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland er det forbud mot jakt og fangst av fugl, med noen unntak.

Det er også forbudt å flytte ville fugler og produkter av disse innenfor og ut av infisert sone, dersom fuglene og produktene har opprinnelse fra infisert sone. 

Forbud mot fuglejakt i Rogaland

Håndtering av døde fugler i infisert sone

Døde fugler i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland kan utgjøre en smittefare.

For å hindre smitte skal døde fugler i infisert sone håndteres på følgende måte:

Døde fugler fra kommersielle fjørfehold
Dersom dødelighet i fjørfeholdet ditt er normal, kan du håndtere døde fugler slik du pleier. Dersom du har mistanke om at fuglene dine er døde på grunn av smitte med fugleinfluensa, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Døde fugler fra ikke-kommersielle dyrehold (hobby) med fugl
Dersom noen av fuglene dine dør, må du ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Da får du beskjed hva du skal gjøre med den døde fuglen.

Døde, ville fugler
Ved funn av syke eller døde ville fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Dette gjelder først og fremst:

 • duer
 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadefugler
 • rovfugler 
 • kråkefugler
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Dersom fuglen ikke skal prøvetas, og det er behov for å fjerne døde fugler, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

NB! Husk å oppbevare døde fugler i en tett beholder eller plast frem til du er kvitt dem. Det er viktig at andre dyr og fugler ikke kan komme kontakt med disse. 

Enkelte steder er det satt ut containere som Mattilsynet og kommunene bruker til oppsamling av døde, ville fugler.
 

Regelverk

Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa og Newcastlesyke