Til hovedinnhold

Sende, selge eller reise med hest fra Norge til EU/EØS-land

Her er en oversikt over hva du må gjøre når du skal sende hest eller reise med den til EU/EØS-land. 

Publisert

Land utenfor EU/EØS (tredjeland) kan ha særskilte krav som du ikke finner i denne oversikten. For å få vite hva disse kravene er, må du kontakte myndighetene i landet hesten skal reise til.

Her ser du hvilke land som er EU/EØS-land (udi.no)

Snarvei til skjema

Slik gjør du

1. Hesten må oppfylle helsekrav

For at hesten skal kunne reise mellom EU/EØS-land, må den oppfylle en rekke helsekrav.

2. Finn registreringsnummer til stallene både i Norge og dit hesten skal 

Når hesten din skal reise inn eller ut av Norge, trenger du registreringsnummer for hesteholdene (stallene) hesten reiser til og fra. Dette er nødvendig for at du som er hesteeier skal kunne søke om helsesertifikat for hesten. Les hvordan du registrerer stallen eller finner registreringsnummeret.

For å registrere staller i utlandet må driftsansvarlig for stallen ta kontakt med myndighetene i landet stallen ligger. Mattilsynet kan ikke registrere staller i utlandet.

3. Transportøren må registrere seg hos myndighetene

Alle som transporterer hest mellom EU/EØS-stater, eller mellom en EU/EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU og EØS), skal være registrert hos myndighetene og få tildelt et entydig registreringsnummer. Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet. Slik registrerer du deg som transportør.

4. Hesten må ha hestepass 

Når du reiser med hest til eller fra Norge, skal den ha et hestepass. Dette gjelder også føll. Dersom ikke-avvent føll under 6 måneders alder reiser som “føll ved foten” sammen med hoppa, er føllet unntatt kravet om hestepass. Føllet må allikevel være merket med mikrochip. Det stilles også krav til at oppholdet i et EU/EØS-land er begrenset til 30 dager eller 90 dager dersom hoppa oppholder seg der av avlsmessige årsaker.

5. Mattilsynet må utstede helsesertifikat 

Hester og andre dyr i hestefamilien skal ha et helsesertifikat når de skal reise til andre EU/EØS-land. Det er Mattilsynet som utsteder helsesertifikat. Utstedelse av helsesertifikat krever at Mattilsynet kommer på besøk i stallen.

  • For hester med FEI-pass eller nasjonalt pass med FEI-recognition card kan helsesertifikatet utstedes tidligst 48 timer før avreise eller siste arbeidsdag før avreise. Helsesertifikatet har en gyldighetstid på 30 dager. Hesten kan reise til flere EU/EØS-land og returnere til Norge med det samme helsesertifikatet i denne perioden. Hesten kan også ha flere inn- og utreiser til Norge innen denne perioden.
  • For hester med vanlig hestepass (uten FEI-recognition card) kan helsesertifikatet utstedes tidligst 48 timer før avreise. Helsesertifikatet har en gyldighetstid på 10 dager. Hesten kan kun reise fra Norge til ett annet EU/EØS-land med dette helsesertifikatet. Transitt gjennom andre EU/EØS-land og stopp for å hvile tillates, men ikke lengre opphold underveis. Hesten må ha nytt helsesertifikat utstedt i avsenderlandet for returreise til Norge.

Slik gjør du:

  • Husk å planlegge avreisetidspunkt slik at Mattilsynet kan utstede helsesertifikatet i vanlig arbeidstid (senest 48 timer etter arbeidstid for hester uten FEI-pass eller nasjonalt pass med FEI-recognition card).
  • Så snart som mulig og senest fire virkedager før avreise fyller du ut skjemaet TRACES-opplysninger der du gir Mattilsynet nødvendige opplysninger for å utstede helsesertifikat. 
  • Skjemaet sender du til postmottak@mattilsynet.no. I emnefeltet skriver du “Hest til EU/EØS-land” og postnummeret hvor hesten er oppstallet.  
  • Mattilsynet kontakter deg for å avtale tid for besøk. Under besøket vil Mattilsynet sjekke at hesten er allment frisk og kan transporteres. Mattilsynet utfører også en identitetskontroll. 
  • Du må betale et gebyr for utstedelse av helsesertifikatet, se Forskrift om gebyrer til Mattilsynet (lovdata.no)

Dersom flere hester skal reise samlet fra en stall i Norge til en stall i et annet EU/EØS-land kan de føres på samme helsesertifikat. Om hestene skal reise til ulike staller i et annet EU/EØS-land eller fra ulike staller i Norge, må de ha hvert sitt helsesertifikat

Unntak

Det finnes to unntak fra hovedregelen om at hester må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering. Det dreier seg om deltakelse i konkurranser i Norden og visse aktiviteter i grensenære strøk mellom Norge og Sverige.

Se vilkår for å benytte unntakene

6. Hesten må ha helsekort 

Alle hester skal ha helsekort.

7. Stopp hos Tolletaten på grensen

Kjør på rødt når du passerer grensen og vis papirene til tollmyndighetene.

Har du flere spørsmål? Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. 

Skjema for opplysninger til helsesertifikatet - Traces-skjema

Fyll ut TRACES-skjemaet og send det elektronisk til Mattilsynet sammen med forespørsel om utstedelse av helsesertifikat.

TRACES-skjema

Egenerklæring ved forenklet grensepassering for konkurransehest i Norden

Her er egenerklæringsskjemaet som kan erstatte helsesertifikat for konkurransehester som reiser i Norden.

Egenerklæringsskjema

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 4

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 87

Artikkel 87

Registreringsplikt for transportører av holdte hov- og klovdyr, og delegerte rettsakter

1. Transportører som transporterer holdte hov- og klovdyr mellom medlemsstater, eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, skal gjøre følgende for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften:

a) Informere vedkommende myndighet om sine aktiviteter.

b) Oversende til vedkommende myndighet opplysninger om følgende:

i) Den berørte transportørens navn og adresse.

ii) Kategoriene og artene av og antallet holdte hov- og klovdyr som det planlegges transport for.

iii) Typen transport.

iv) Transportmiddel.

2. Transportørene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende:

a) Eventuelle endringer i forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b).

b) Opphør av transportvirksomheten.

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, når det gjelder forpliktelsen for andre typer transportører hvis transportvirksomhet utgjør en særlig og vesentlig risiko for visse arter eller kategorier av dyr, om å legge fram relevante opplysninger med henblikk på registrering av deres virksomhet.

Forordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)