Journal over helseopplysingar for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Du som har lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien, må føre journal over helseopplysingar for dyra dine.

Publisert

Helsejournalen er ein del av dyrehaldjournalen. Journal med helseopplysingar om lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal innehalde opplysingar om følgjande: 

  1. sjukdommar og skader hos dyra og mogleg årsak*
  2. behandling mot sjukdom og skadar hos dyra og mogleg årsak*
  3. mogleg dødsårsak eller årsak til avliving for dyr som døyr naturleg eller blir avliva* 
  4. dødelegheit i anlegget 
  5. det førebyggjande helsearbeidet i anlegget (til dømes parasittbehandling, vaksinasjon med vidare) 
  6. resultata av dyrehelsebesøk  
  7. dødsfall

*Punkt 1, 2 og 3 skal førast individuelt for dyr i anlegget. 

All legemiddelbruk på matproduserande dyr skal dokumenterast for å vareta mattryggleiken.

Du som er driftsansvarleg skal sørgje for at kopi av helseopplysingar om sjukdommar og skadar og behandling av sjukdom og skadar følgjer med lama, alpakka eller andre dyr i kamelfamilien som blir flytta permanent til eit anna anlegg.

Slik gjør du

Du kan velje sjølv kva form denne journalen skal ha. Den kan vere anten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysingane det er krav om skal vere med. Journalen må uansett vere lett tilgjengeleg for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kjem på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarheitsforskrifta

Forordning (EU) 2019/2035

Forordning (EU) 2016/429