Til hovedinnhold

Journal over helseopplysingar for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Du som har lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien, må føre journal over helseopplysingar for dyra dine.

Publisert

Helsejournalen er ein del av dyrehaldjournalen. Journal med helseopplysingar om lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal innehalde opplysingar om følgjande: 

 1. sjukdommar og skader hos dyra og mogleg årsak*
 2. behandling mot sjukdom og skadar hos dyra og mogleg årsak*
 3. mogleg dødsårsak eller årsak til avliving for dyr som døyr naturleg eller blir avliva* 
 4. dødelegheit i anlegget 
 5. det førebyggjande helsearbeidet i anlegget (til dømes parasittbehandling, vaksinasjon med vidare) 
 6. resultata av dyrehelsebesøk  
 7. dødsfall

*Punkt 1, 2 og 3 skal førast individuelt for dyr i anlegget. 

All legemiddelbruk på matproduserande dyr skal dokumenterast for å vareta mattryggleiken.

Du som er driftsansvarleg skal sørgje for at kopi av helseopplysingar om sjukdommar og skadar og behandling av sjukdom og skadar følgjer med lama, alpakka eller andre dyr i kamelfamilien som blir flytta permanent til eit anna anlegg.

Slik gjør du

Du kan velje sjølv kva form denne journalen skal ha. Den kan vere anten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysingane det er krav om skal vere med. Journalen må uansett vere lett tilgjengeleg for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kjem på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarheitsforskrifta

§ 11. Journalføring av opplysninger om dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal journalføre følgende opplysninger for hvert dyr:
 1. a.
  Fødselsdatoen, eller fødselsmåneden og -året dersom datoen er ukjent.
 2. b.
  Datoen da dyret døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget, eller måneden og året hendelsen fant sted dersom datoen er ukjent.
 3. c.
  Plasseringen av den injiserbare signalgiveren eller tatoveringen, dersom en slik brukes på dyret.
 4. d.
  Dyrets opprinnelige identifikasjonskode dersom denne er endret, samt årsaken til endringen.
Driftsansvarlige for anlegg som holder rein er unntatt fra å journalføre opplysningene i første ledd.

§ 12. Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal for hvert storfe som flyttes til eller fra anlegget journalføre navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sau, geit, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal for hver gruppe av sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som flyttes til eller fra anlegget journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget, og
 2. b.
  det samlede antallet dyr i gruppen.
Dersom flyttingen skjer under ansvar av en driftsansvarlig som gjennomfører oppsamling av dyr uavhengig av et anlegg, skal den driftsansvarlige for oppsamlingen sørge for at opplysningene i første eller annet ledd, sammen med registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- og mottakeranlegget, gjøres tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene innen 7 dager etter flyttingen.
Driftsansvarlige for rein er unntatt fra bestemmelsene i første til tredje ledd.

§ 14. Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, rein og hestedyr

Den driftsansvarlige skal sikre at identitetskortet til hanndyr av sau og geit, som har vært brukt til naturlig bedekning på flere anlegg i løpet av en bedekningssesong, oppbevares i journalen på det siste anlegget dyret blir brukt den aktuelle sesongen.
Den driftsansvarlig skal sikre at veterinærattester og egenerklæringer, som kreves ved flytting av storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien i Norge, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.
Den driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringer, som kreves ved flytting av rein eller hestedyr tilbake til Norge etter opphold i andre EØS-stater, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.

§ 15. Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner skal føre følgende opplysninger i journalen på anlegget:
 1. a.
  Sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak.
 2. b.
  Behandling av sykdommer og skader hos dyrene.
 3. c.
  Mulig dødsårsak eller årsak til avlivning for dyr som dør naturlig eller avlives.
 4. d.
  Det forebyggende helsearbeidet i anlegget.
Den driftsansvarlige skal for storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er merket med identifikasjonskode, journalføre opplysningene i første ledd bokstavene a, b og c for hvert enkelt dyr. Det samme gjelder for svin som er identifisert individuelt.
Den driftsansvarlige skal sørge for at en kopi av opplysningene i første ledd bokstavene a og b følger med dersom dyr omhandlet i annet ledd blir flyttet permanent til et annet anlegg.
Driftsansvarlige som ikke driver anlegg med næringsrettet dyrehold eller kommersielt hold av rein eller kaniner, er unntatt fra å føre opplysningene i første ledd.

§ 16. Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2019/2035

Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg hvor det holdes landdyr
Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget.
 2. b.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg dersom de kommer fra et annet anlegg.
 3. c.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg dersom de skal til et annet anlegg.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre journaler
1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
 1. a.
  Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
 2. b.
  Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
  1. i.
   deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
  2. ii.
   datoen for slike forflytninger.
 3. c.
  Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel 164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
 4. d.
  Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
 5. e.
  Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
  1. i.
   artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
  2. ii.
   produksjonstypen,
  3. iii.
   anleggets type og størrelse.
 6. f.
  Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.
2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.
3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
 1. a.
  på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
 2. b.
  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.
4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1 dersom den berørte driftsansvarlige
 1. a.
  har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de opplysningene som skal føres inn i registrene, og
 2. b.
  registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no