Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke

Publisert 28.11.2018     Sist endret 11.02.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 35497 Drøno og 10041 Kviksholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS og lokaliteten Kviksholmen drives av Langøylaks AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å utvide virkeområdet i eksisterende forskrift om kontrollområdet for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll kommune, Hordaland fylke. Dette vil innebære at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen utvides.

Etablering av kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Det foreslås å utvide eksisterende bekjempelsessone og overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Austevoll.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smittespredning.
  • Mattilsynet foreslår at slakteriet på Storebø inkluderes i overvåkingssonen, men at slaktemerden 19519 Storebø unntas fra krav til innsending av ukentlige dødelighetslister og månedlig helsekontroll.
  • Imidlertid er det viktig at slaktemerden 19519 Storebø gjennomfører minimum en måned samordnet brakklegging i tidsrommet for den koordinerte brakkleggingen av bekjempelsessonen.

Den eksisterende bekjempelsessonen består av lokalitetene 14039 Litle Lunnøy, 11543 Buholmen, 22915 Kalsøyflu og 10041 Kviksholmen. Mattilsynet foreslår å utvide bekjempelsessonen i nordlig retning til også å omfatte lokalitetene 35497 Drøno, 32577 Klammerholmen, 11525 Stille S, 14040 Krigsholmen, 10045 Eidholmen, 32757 Horgefjorden, 36179 Skjelevika og 30837 Torangskjeret. De åtte sistnevnte lokalitetene ligger i dag i overvåkingssonen.

Den eksisterende overvåkingssonen består av lokalitetene 32417 Hjartholmosen, 35497 Drøno, 32577 Klammerholmen, 11525 Stille S, 14040 Krigsholmen, 10045 Eidholmen, 32757 Horgefjorden, 36179 Skjelevika, 30837 Torgangskjeret, 11611 Naveide, 29336 Trælsøyosen, 20595 Kyrholmen S og 25835 Flatøyflu. Som følge av utvidelse av bekjempelsessonen vil lokalitetene 35497 Drøno, 32577 Klammerholmen, 11525 Stille S, 14040 Krigsholmen, 10045 Eidholmen, 32757 Horgefjorden, 36179 Skjelevika og 30837 Torgangskjeret sør i den eksisterende overvåkingssonen innlemmes i bekjempelsessonen. Videre foreslås å utvide overvåkingssonen mot øst og nord til å omfatte lokalitetene 19519 Storebø, 11533 Usholmsvika, 31157 Fiksneset og 32877 Skorpo.

Frist for innspill: tirsdag 4. desember 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 04.12.2018
 
Fastsatt endringsforskrift som utvider kontrollområdet for ILA i Austevoll kommune, Hordaland

 

Endringsforskrift fastsatt: 19.12.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Synnøve Hodneland, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.