Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Publisert 18.07.2019     Sist endret 26.07.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitet 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune, Troms. Lokaliteten drives av MOWI AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvænangen kommune, Troms fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkningssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formål med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Kvænangen kommune, Troms fylke.
  • Bekjempelsessonen består av lokalitetene 10803 Fjellbukt, 15659 Nøklan, 35997 Kviteberg, 10806 Rakkenes og 10804 Karvika.
  • Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter lokalitetene 10808 Hjellberget og slaktemerd 30417 Slettneset.

I vedlagt kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Det foreslås å legge til følgende setning i § 4 første ledd andre punktum om overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen: «Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk.»

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 24.07.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Kvænangen kommuner, Troms

 

 26.07.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Baard Johannes Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.