Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland fylke

Publisert 15.07.2021     Sist endret 15.07.2021

Mattilsynet har 15.07.2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland fylke.

ILA ble 21.06.2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune, Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lokaliteten Storevika ligger i overvåkingssonen til allerede eksisterende kontrollområde for ILA i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland. Kontrollområdet ble opprettet i juni 2020 etter påvisning av ILA på lokaliteten 13006 Hestholmen N. I april 2021 ble det gjort en ny ILA-påvisning på lokaliteten 21397 Midt Femris i overvåkingssonen til dette kontrollområdet. Påvisningen på Storevika blir dermed den tredje ILA-påvisningen innenfor kontrollområdet som ble etablert i juni 2020

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Storevika, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 35817 Storevika, 45037 Kjølvika I, 35617 Mulnesodden, 45028 Mulnesodden S og 18717 Hammarvika.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, omfatter 1 lokalitet og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokaliteten Storevika

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: ILA kontrollområde Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Fungerende avdelingssjef Hilde Haug, Mattilsynet region nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 82 88 / 995 25 618.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Fungerende avdelingssjef Hilde Haug, Mattilsynet region nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 82 88 / 995 25 618.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.