Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Kvænangen kommune

Publisert 03.07.2019     Sist endret 04.07.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Mowi Nord AS.

Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Mowi AS varslet Mattilsynet 18. juni 2019 om mistanke om ILA på Fjellbukt. Mistanken bygget på positive analyseresultatet (PCR) fra Patogen AS.

Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 2. juli på grunnlag av kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten, samt tilhørende nabolokalitet 15659 Nøklan pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokalitetene 10803 Fjellbukt og 15659 Nøklan har frem til mistanke vært driftet som en smittemessig enhet.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokalitet 10803 Fjellbukt.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, Mattilsynet, Region Nord, Avd Troms og Svalbard, telefon:22 77 90 48/ mobil 979 81059

Hilde Haug, seksjonssjef dyr- og slakteritilsyn, Avdeling Troms og Svalbard tlf. 22 77 82 88, mobil 995 25 618


Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, Mattilsynet, Region Nord, Avd Troms og Svalbard, telefon:22 77 90 48/ mobil 979 81059

Hilde Haug, seksjonssjef dyr- og slakteritilsyn, Avdeling Troms og Svalbard tlf. 22 77 82 88, mobil 995 25 618