Kunngjøring

Stadfesting av ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune i Trøndelag

Publisert 05.05.2022     Sist endret 05.05.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Infeksiøs lakseanemi er stadfestet ved lokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag. Lerøy Midt AS og AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for diagnose

Lokalitet 12898 Hønsvikgulen ble ilagt restriksjoner på grunn av mistanke om ILA tidlig i mars 2022.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 2. mai 2022 på bakgrunn av verifiserende prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Kontrollområde

Det blir om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold, etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Magne A. C. Mo, avdelingssjef, Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal, telefon 22778607 / 98247902

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal, telefon 22778326 / 98205500


Kontaktinformasjon

Magne A. C. Mo, avdelingssjef, Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal, telefon 22778607 / 98247902

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal, telefon 22778326 / 98205500