Bruk av dyr fra havet som fôr til matproduserende dyr

Det er ikke alt fra havet som kan brukes som fôr til matproduserende dyr.

Publisert

Med noen få unntak, er det ikke tillatt å bruke proteiner av animalsk opprinnelse i fôr til matproduserende dyr. Et unntak er fiskemel som er tillatt å bruke i fôr til fisk, fjørfe og svin (forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (TSE-forskriften), jf. regulering (EU) nr.  999/2001, vedlegg IV, Kap II)).

Det er visse krav til hvilke dyr som kan inngå i produksjonen av fiskemel, og for at fiskemel skal kunne brukes i fôr til matproduserende dyr må det bearbeides etter godkjent behandlingsmetode. Oppdrettede virvelløse akvatiske dyr er produksjonsdyr, og fôr/substrat til slike dyr må oppfylle alle krav til fôr for matproduserende dyr.

Mer informasjon om restriksjoner på bruk av proteiner av animalsk opprinnelse er beskrevet i veileder om bruksbegrensninger for proteiner og mineraler av animalsk opprinnelse i fôr (TSE-regelverket) (PDF).

Se også:

Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (lovdata.no)