Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2016 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • To torskeleveroljer
  • En lakseolje
  • En laks/tobis-olje
  • To haileveroljer
  • To havmusleveroljer
  • En selolje
  • En ansjos/sardin-olje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2016
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

De andre oljene hadde forholdvis lave nivå av organiske miljøgifter, med konsentrasjoner til dels langt under grenseverdiene

Resultatene tyder på at de fleste oljene var blitt renset i tilstrekkelig grad, men at rensemetodene som ble brukt for de kaldpressede oljene ikke har vært tilstrekkelig til å sikre lave nivåer av miljøgifter.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fil
Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 (PDF)