Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2018 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Fire fiskeoljer
  • Tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje)
  • En krillolje
  • To mikroalgeoljer
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2018
Hva lette vi etter?

Miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og arsen

Tungmetaller: kadmium, kvikksølv og bly,

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD estere og glysidylestere.

Hva fant vi?

Ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste nivået av organiske miljøgifter ble funnet i en kaldpresset torskeleverolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

Oljene ble også analysert for de prosessframkalte stoffene 3-MCPD estere og glysidylestere. Det finnes i dag ikke grenseverdier for disse stoffene i marine oljer til humant konsum. Det jobbes med å fastsette dette i EU, og det vil trolig bli innført i løpet av 2020.

Alle de undersøkte oljene hadde konsentrasjoner av 3-MCPM estere og glysidylestere under foreslått grenseverdi. Disse stoffene dannes i raffineringsprosessen av vegetabilske og marine oljer og denne dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

Oppdatering 18. mai 2020: I den første versjonen av denne saken, publisert 9. oktober 2019, sto det at en krillolje hadde en konsentrasjon av glysidylestere som var langt over den foreslåtte grenseverdien. Ny kunnskap har vist at analysemetoden som ble benyttet ikke var egnet for krilloljer, og metoden kan ha gitt feilaktig høye nivåer av glysidylestere i krilloljen som ble analysert i undersøkelsen. Disse resultatene er derfor fjernet fra rapporten 15. mai 2020. Teksten i rapporten og denne artikkelen er revidert i henhold til dette.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018-Marine oljer (Nr. 2019-33) -revidert 15.05.2020 (PDF)