Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk 2019 – marine oljer

Overvåkningsprogrammet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019" undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Tre fiskeoljer
  • Tre seloljer
  • Tre krilloljer
  • En raudåteolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2019
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Ingen av oljene som var med i undersøkelsen hadde nivåer av miljøgifter som er over Norge og EUs grenseverdier.

Konsentrasjonen av tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv var i de fleste oljene svært lav og lå under eller rett over kvantifiseringsgrensen, det vil si det som er mulig å påvise. Raudåteolje inneholdt forholdsvis høy konsentrasjon av kadmium, men allikevel var det lavere enn grenseverdien for kosttilskudd.

Det ble funnet stor variasjon i innhold av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene, men ingen av oljene hadde nivåer som overskred de øvre grenseverdiene i Norge og EU. Høyest konsentrasjon av organiske miljøgifter ble funnet i de tre seloljene og en laks- og villfiskolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere nivåer av de organiske miljøgiftene.

Dette er det andre året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca 200°C), men denne dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen. Det finnes i dag ikke grenseverdier for disse stoffene i marine oljer til humant konsum. Fastsettelse av grenseverdier for marine oljer er under utarbeidelse i EU og vil trolig bli innført i løpet av 2020. Ingen av oljene hadde konsentrasjoner av 3-MCPD-estere og glysidylestere over de foreslåtte grenseverdiene.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019 Marine oljer (PDF)