Faktaartikkel

Drikkevannhensyn skal inn i arealplaner

Publisert 08.10.2012     Sist endret 02.06.2020

Kommuner og andre arealmyndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Mattilsynet skal varsles ved oppstart av slikt arbeid. Vi kan gi planfaglig råd eller innsigelse hvis vi ser at drikkevannshensynet ikke er godt nok ivaretatt

Vi har skrevet Temaveileder: Drikkevannshensyn i kommunalt regionalt og statlig planarbeid som en hjelp for kommuner og andre arealmyndigheter som skal ta nødvendig drikkevannshensyn i sitt arbeid.

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann

Mattilsynets samfunnsoppdrag er blant annet å arbeide for at alle i Norge har tilgang på nok, trygt drikkevann. I plansaker skal vi ivareta samfunnsinteressene på våre sektorområder. Dette innebærer blant annet å sikre at drikkevannstemaet  blir godt nok belyst og ivaretatt i planarbeidet.

Hovedmålet vårt i denne forbindelsen er å påvirke planarbeidet slik at vannforsyningen er så sikker og god som mulig. Det er viktig at eksisterende og fremtidige råvannskilder og vannforsyningssystemer sikres på en bra måte, og at eksisterende og nye utbygginger har tilfredsstillende vannforsyning.

Behovet for rensing og vannbehandling reduseres jo renere og mer beskyttet råvannskilden er. Et rent utgangspunkt vil også redusere sannsynligheten for sykdom ved hendelser som påvirker vannbehandlingsanlegget eller distribusjonssystemet. Veilederen til drikkevannsforskriften beskriver noen av kommunens plikter.

Veilederen til drikkevannsforskriften beskriver noen av kommunens plikter

Kommunens plikter står i drikkevannsforskriften § 26. Veiledningsteksten gir utfyllende informasjon.

Slik involveres Mattilsynet

  • Mattilsynet skal få tilsendt møteplan, innkalling og agenda til regionale planforamøter.
  • Vi forventer å bli varslet om høring for kommuneplanens arealdel, kommuneplanens samfunnsdel og hovedplan eller kommunedelplan for vann.
  • I noen tilfeller er det også riktig å varsle oss om andre saker, som for eksempel høring av reguleringsplan eller dispensasjon fra kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Mattilsynet har innsigelsesrett

Hvis Mattilsynet har innvendinger mot en plan vil vi vurdere planfaglige råd eller innsigelse i samsvar med regjeringens rundskriv H-2/14. Innsigelse kan være et aktuelt virkemiddel ved konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Fant du det du lette etter?