Veiledning til drikkevannsforskriften § 15: Distribusjonssystem og internt fordelingsnett

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal sikre at distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og driftes godt

Dette kravet gjelder uansett om vannforsyningssystemet deres forsyner to abonnenter eller mer enn 100 000. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva det vil si at distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand, og hva det vil si at driften er tilfredsstillende.

Et distribusjonssystem i dårlig stand kan lett få innsug av forurensninger gjennom sprekker og hull hvis det skulle oppstå undertrykk. Både tilstanden og driften er viktige for å kunne levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.

For å oppfylle kravet om at distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand, må dere ha oversikt over tilstanden. Dere må også gjøre en vurdering av denne tilstanden og på dette grunnlaget sette i verk tiltak for utbedring.

Hvordan skal dere kjenne tilstanden på distribusjonssystemet?

Alle delene av distribusjonssystemet må vurderes. Under har vi laget en liste over noen eksempler på hva som kan ha betydning. Listen er ikke fullstendig.

 • Vannledninger: alder, materialtyper og -kvalitet, teknisk tilstand (korrosjon), vurderinger av hvordan vannkvaliteten og forhold i grunnen påvirker de ulike materialene, lekkasje.
 • Kummer: alder, utforming, ventiltyper, type brannventiler, drenering, funksjonalitet (er det mulig å åpne og stenge ventilene).
 • Drikkevannsbasseng: utforming og teknisk tilstand, overvannsavløp fra tak, overflatemateriale innvendig i bassenget, oppholdstid, sirkulasjon, temperatur, lystetthet, mulighet for rengjøring uten avbrudd i vannforsyningen.

Det er nyttig å ha et system som fanger opp unormalt vannforbruk, for eksempel gjennom vannmålere installert på hensiktsmessige steder på distribusjonssystemet.

Mattilsynet fraråder etablering av tredjepartsinstallasjoner

Installasjoner som drar nytte av drikkevann som energikilde, eller tilfeller der vannledninger blir benyttet for å føre fiberoptiske kabler frem til abonnentene, er eksempler på tredjepartsinstallasjoner. Hvis det legges tredjepartsinstallasjoner i distribusjonssystemet, kan det være utfordrende å drifte distribusjonssystemet på en tilfredsstillende måte for å hindre forurensning. Det kan være en forurensningsrisiko både ved installering, drift og vedlikehold av tredjepartsinstallasjonen. Det foreligger dessuten lite informasjon om hvilken påvirkning slike har på drikkevannskvaliteten. Mattilsynet fraråder derfor etablering av tredjepartsinstallasjoner i distribusjonssystemer.

Takvann fra drikkevannsbasseng utgjør en forurensningsrisiko
Mattilsynet anbefaler at takvann ledes gjennom utvendige nedløpsrør, slik at risikoen for forurensning av drikkevannet minimeres. Hvis dere likevel velger å lede takvannet gjennom innvendige rør er det viktig at dere følger med på at takvannet ikke kan forurense drikkevannet.

Dere skal bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og råvann

Vannforskriftens formål er blant annet å bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann. Det samme er slått fast i FNs bærekraftmål for 2030. Gjennom nasjonale mål for vann og helse 2014 er det satt et mål at lekkasje fra det enkelte distribusjonssystemet må reduseres.

Det er ikke tilstrekkelig at dere har god kontroll på driften av distribusjonssystemet, hvis dette er i dårlig stand. Gjennom folkehelseloven skal dere bidra til et langsiktig folkehelsearbeid og gjennom matloven skal dere ivareta miljøvennlig produksjon.

Dere skal ha en oppdatert plan for vedlikehold og fornying

For å kunne ha en oppdatert vedlikeholdsplan vil det være nyttig at dere har et oppdatert kartverk som viser plassering og dimensjon av vannledninger, type kummer og andre installasjoner som er viktige for drikkevanntransporten frem til forbrukerne.

I vedlikeholdsplanen bør dere beskrive tidspunktene dere har planlagt regelmessig rengjøring, vedlikehold og fornying av distribusjonssystemet. Når dere skal utarbeide eller oppdatere vedlikeholdsplanen, kan denne punktlisten danne et nyttig grunnlag:

 • Vannkvalitet på distribusjonssystemet
 • Abonnentklager
 • Resultater av inspeksjoner
 • Oversikt over alle brudd i distribusjonssystemet
 • Bruddfrekvens
 • Type materialer og dimensjoner på vannledningene som får brudd
 • Flomutsatte deler av distribusjonssystemet
 • Lekkasjetap
 • Resultater fra lekkasjesøk
 • Spesielt sårbare vannledninger der brudd vil ha store konsekvenser
 • Vannledninger som ligger i samme grøft som avløpsledninger.

Hvis dere tilrettelegger distribusjonssystemet for rengjøring allerede ved etablering, er det lettere å oppfylle forskriftens krav om å ha et distribusjonssystem i god stand.

Det kan være en fordel å utføre vedlikehold og reparasjoner etter aksepterte standarder, for å sikre god kvalitet på arbeidet.

I den delen av planen som omhandler fornyingen bør dere prioritere de ulike tiltakene, og sette tidsfrister for når de skal gjennomføres. Også denne delen av vedlikeholdsplanen skal holdes oppdatert.

Det interne fordelingsnettet skal være i tilfredsstillende stand

Som eier av det interne fordelingsnettet er du ansvarlig for at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand. Hvis du eier et stort internt fordelingsnett vil et detaljert kart som viser hele det interne fordelingsnettet med tappepunkter og materialtyper være et godt hjelpemiddel. Det er også nødvendig å ha et internkontrollsystem for å sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand. Eksempler på slike store interne fordelingsnett kan for eksempel være i sykehus, store boligfelt, i militærleire eller i industriområder.

Distribusjonssystem og internt fordelingsnett er også regulert i annet regelverk

Kravene til byggverk i Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift omfatter også utvendige og innvendige deler av vannforsyningssystem. Dette gjelder både tekniske krav til nye anlegg, og tiltak på eksisterende anlegg.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?