Veiledning til drikkevannsforskriften § 18: Plangodkjenning

Publisert 11.01.2017     Sist endret 01.12.2021

Dere skal søke om plangodkjenning når dere etablerer et nytt vannforsyningssystem

Som vannverkseiere skal dere søke om godkjenning av etablerings- og driftsplaner for et nytt vannforsyningssystem hvis den maksimale drikkevannsproduksjonen skal dimensjoneres til å bli minst 10 m3 per døgn. Dette tilsvarer forbruket til 50 personer forutsatt et døgnforbruk på ca. 200 liter per person.

Søknad om plangodkjenning er også nødvendig hvis vannforsyningssystemet forsyner sårbare abonnenter, og da er det i tilfellet uavhengig av mengde drikkevann som skal produseres.

Vannuttak vil i mange tilfeller være konsesjonspliktig etter vannressursloven. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vurderer om uttaket er konsesjonspliktig og som eventuelt gir en slik tillatelse. Dere har selv ansvar for å sikre at nødvendig tillatelse etter vannressursloven er på plass.

Vi har en rekke detaljerte krav til søknadens innhold og saksprosessen

a) Søknaden skal inneholde all nødvendig dokumentasjon som viser at vannforsyningssystemet vil bli drevet i samsvar med denne forskriften:

  • Dere skal ha en etableringsplan for hele vannforsyningssystemet som beskriver alle forhold knyttet til plassering og utforming. Her bør det også inngå et plankart der alle deler av anlegget er inntegnet.
  • Opplysninger om eventuelle planlagte eller etablerte beskyttelsestiltak i vanntilsigsområdet og råvannskilden skal inngå i søknaden. Dette henger sammen med kravene i punkt b.
  • Søknaden skal inneholde dokumenterte opplysninger om råvannkildens kapasitet og råvannets kvalitet. Her kan råvannskriteriene fra FHI være til hjelp. Søknaden skal også inneholde hvilken type vannbehandling dere skal etablere.
  • Skal det benyttes grunnvann så må det bores på forhånd.
  • Dere skal ha en driftsplan, inkludert forslag til internkontroll, som viser hvordan vannforsyningssystemet skal driftes etter byggestart.

Søknadsskjema om plangodkjenning fyller dere ut elektronisk i Mattilsynets skjematjeneste. Hvis dere mangler kompetanse til å fylle ut skjemaet, kan dere kontakte Mattilsynet for å få veiledning eller avtale en mulig alternativ løsning.

b) Dere er selv ansvarlige for å informere aktuelle kommuner om planer for å etablere eller endre vannforsyningssystemet, slik at de kan gi uttalelse etter § 26. Det er svært viktig at kommunene kommer inn i prosessen på et tidlig tidspunkt slik at aktuelle planer kan vurderes opp mot eksisterende arealplaner. Det er dessuten viktig at kommunen får melding om hva de bør gjøre for å beskytte råvannkilden, for eksempel ved å fastsette hensynssoner med bestemmelser i kommuneplaner og reguleringsplaner. Kommunene har også ansvar for miljørettet helsevern der vann og vannforsyning inngår som en vesentlig faktor, slik det er angitt i folkehelseloven § 8.

c) Dere skal påse at dere har mottatt en rapport fra Mattilsynet hvor vi har godkjent planene før dere starter på byggeprosessen. Hvis planene for å etablere eller endre vannforsyningssystemet ikke blir godkjent, kan dere risikere å bygge et vannforsyningssystem som ikke kan tas i bruk. Som beskrevet under bokstav a er det imidlertid en forutsetning at dere kjenner råvannskildens kapasitet og råvannets kvalitet før dere søker om plangodkjenning.

d) Dere må til slutt gi beskjed til Mattilsynet om at utbyggingen er ferdig før vannforsyningssystemet kan startes opp og tas i bruk. 

Dere skal søke om plangodkjenning når dere vil gjøre vesentlige endringer

Hvis dere er eiere av et etablert vannforsyningssystem og ønsker å gjøre endringer som kan ha betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, krever vi også at dere søker om plangodkjenning. Planene skal være godkjent av Mattilsynet før arbeidet med endringen starter. Eksempel på slike endringer kan være innføring av en ny type vannbehandling eller valg av en ny vannkilde.

I de tilfellene endringene i vannforsyningssystemet ikke har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, er det ikke et krav om å søke plangodkjenning. Tilkobling av et prosentvis lite antall abonnenter er et eksempel som kan komme i denne kategorien.

Tilkobling av et større antall abonnenter kan imidlertid ha betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. Det er også slik at dere må se flere slike mindre endringer i sammenheng, og sammenlikne med den informasjonen som er registrert hos Mattilsynet etter kravene i § 17. På det tidspunktet summen av disse endringene kan ha en betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, krever vi at dere søker om plangodkjenning for denne siste, tilsynelatende ubetydelige endringen. Det er dermed ikke mulig å komme unna kravet om plangodkjenning ved å gjøre mange minimale endringer i stedet for én stor endring som ellers ville ha utløst et slikt krav.

Dere skal ikke søke om plangodkjenning for vannforsyningssystem som allerede er i drift

Dere som er eiere av et vannforsyningssystem som allerede er i drift uten plangodkjenning, skal ikke søke om plangodkjenning, med mindre dere ønsker å gjennomføre vesentlige endringer. Vannforsyningssystemet skal imidlertid være registrert hos Mattilsynet slik vi krever i § 17.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?