Veiledning til drikkevannsforskriften § 20: Minstekrav til råvannsprøver

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Forskriften setter minstekravet til hvor mange råvannsprøver dere skal ta

Tabellen i § 20 viser det absolutte minstekravet til antall råvannsprøver. Som vannverkseiere må dere først vurdere hvor mange prøver som skal tas ut fra farekartleggingen i § 6 og andre behov dere har. Dette antallet setter dere inn i prøvetakingsplanen etter § 19. Som oftest må dere ta flere prøver enn minstekravet.

En enkelt prøve gir et øyeblikksbilde av vannkvaliteten på det tidspunktet den er tatt. Jo flere råvannsprøver i løpet av et år, dess bedre bilde får dere av vannkvaliteten i råvannskilden. Vannforsyningssystemets størrelse, type vannbehandling og variasjonen i vannkvaliteten er viktige faktorer når dere skal vurdere hva som er nødvendig. Det kan for eksempel være viktig å ta prøver i perioder hvor det er forventet kraftig regnvær, flom eller andre hendelser som kan føre til uventet variasjon i råvannskvaliteten.

Hvis råvannskilden skal fungere som en hygienisk barriere, må dere ta tilstrekkelig antall råvannsprøver for å dokumentere at den er en slik barriere. Råvannsprøver er viktige for å vise at vannbehandlingen har den nødvendige effekten for akkurat den råvannskvaliteten.

Hvor skal råvannsprøvene tas?

Råvannsprøvene kan tas på inntaket i behandlingsanlegget, og de skal tas før noen form for behandling. Dersom dere har flere råvannskilder, for eksempel flere grunnvannsbrønner, er det vanligvis nok å ta en samleprøve. Dere må likevel legge til rette for at det er mulig å ta prøver av hver enkelt kilde. Dersom vannkilden er en innsjø, og det er lenge siden innsjøen ble kartlagt, kan farekartleggingen avdekke at det er nødvendig å ta råvannsprøver i selve kilden eller i viktige tilførselsbekker. For eksempel kan klimaendringene forandre en innsjø som ble etablert som råvannkilde for mange år siden. Kraftige regnskyll kan endre råvannskvaliteten, og milde vintre kan hindre eller forsinke at det dannes temperatursjikt.

Alle skal analysere for E. coli

Dere skal uansett analysere for E. coli i råvannsprøvene, også selv om dere bare produserer vann for to boliger eller fritidsboliger. Hvis dere produserer minst 10 m3 vann per døgn skal dere analysere for flere parametere, og minimum for de parameterne som er listet opp i forskriften. I mange tilfeller må dere også analysere for flere parametere. Farekartleggingen kan avdekke andre parametere dere bør være oppmerksomme på, og disse må dere inkludere i prøvetakingsplanen.

Det er andre krav til råvannsprøver når dere etablerer nye råvannskilder

Minstekravet til råvannsprøver gjelder den ordinære driften ved vannforsyningssystemet. Når dere tar i bruk en ny råvannskilde som skal inngå i et eksisterende eller nytt vannforsyningssystem, stilles det andre krav til råvannsprøver. I slike tilfeller må dere sette opp et mer omfattende prøvetakingsprogram.

Minstekravet til råvannsprøver kommer fra vannforskriften

Vannforskriften § 18 krever at områder avsatt til uttak av drikkevann overvåkes basert på behovet for beskyttelse. Dette minstekravet er overført til drikkevannsforskriften § 20.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?