Veiledning til drikkevannsforskriften § 26: Kommunens plikter

Publisert 11.01.2017     Sist endret 06.04.2018

Denne bestemmelsen retter seg mot kommuner i egenskap av å være kommuner, og ikke vannverkseiere.

Dere skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet

I første ledd viser vi til den plikten dere har som kommune etter folkehelseloven til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Dette skal legge til rette for en helhetlig kommunal arealforvaltning. Denne plikten er også omtalt i forarbeidene til plan- og bygningsloven.

Dere skal vurdere behovet for restriksjoner

Kommunen er pålagt å vurdere drikkevannshensynet i planarbeidet etter plan- og bygningsloven. I § 12 i denne forskriften er vannverkseierne pålagt å informere berørte kommuner hvis nødvendige beskyttelsestiltak i vanntilsigsområdet eller råvannskilden krever handling fra kommunen. I andre leddet i § 26 har vi presisert at kommunene skal vurdere behovet for restriksjoner eller andre tiltak når vannverkseieren gir denne typen informasjon.

Dere skal ha oversikt over vannforsyningssystemer i egen kommune

Kommunen skal ha oversikt over både private og kommunale vannforsyningssystemene i sitt område, og bruke denne oversikten i relevant arbeid i kommunen. Gjennom § 17 krever Mattilsynet at alle vannforsyningssystemer skal registrere seg i Mattilsynets systemer. Disse registreringene skal Mattilsynet gjøre tilgjengelig for kommunen. Det er viktig å merke seg at vannverkseiernes registreringsplikt ikke omfatter enkeltvannforsyninger, og derfor er det heller ikke et krav i denne forskriften om at kommunen skal ha oversikt over disse.

Drikkevannsforsyningen er en viktig infrastruktur i kommunen, og det er derfor viktig at kommunen har oversikt over vannforsyningssystemene. Forarbeidene til folkehelseloven nevner særlige utfordringer med vannforsyningen til personer som ikke er tilknyttet offentlige vannforsyningssystemer. Oversikten skal støtte kommunen i arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre befolkningen tilgang på trygt drikkevann.

Gjennom § 23 er vannverkseierne pålagt å sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten. Kommunen skal ha oversikt over hvor abonnentene kan finne den informasjonen. Oversikten kan for eksempel innebære adresse til nettsteder hvor analyseresultatene publiseres, eller kontaktinformasjon til personer som kan gi informasjonen ved veldig små vannforsyningssystemer. 

Dere skal uttale dere i saker om plangodkjenning av vannforsyningssystem

Kommunen plikter å uttale seg til søknad om plangodkjenning etter § 18 om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering.

Dere skal vurdere tilgang til nok trygt drikkevann i deres beredskapsplaner

Kommunen skal se til at forsyning av drikkevann og eventuell svikt i forsyningen vurderes og følges opp gjennom kravene til kommunal beredskapsplikt i samsvar med Veileder til helhetlig ROS i kommunen . Dere skal legge til rette for samarbeid med vannverkseieren om håndtering av svikt i drikkevannsforsyningen slik at konsekvensene for befolkningen og andre kritiske samfunnsfunksjoner reduseres til et minimum.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Fant du det du lette etter?