Veiledning til drikkevannsforskriften § 6: Farekartlegging og farehåndtering

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal identifisere hvilke farer som kan true drikkevannet

Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det kan være mange ulike årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer. Flom er et eksempel på en årsak til fare. Tilførsel av kjemikalier fra virksomheter i vanntilsigsområdet kan være et annet eksempel på årsak til fare. Dette betyr at dere må vurdere hvilke deler av vannforsyningssystemet som kan bli påvirket ved forskjellige årsaker til farer, og at dere må ha klart for dere hvilke farer som kan være utfordrende.

Hele vannforsyningssystemet, fra vanntilsigsområdet til tappekranene, må vurderes for å identifisere farene. Dere bør innhente informasjon fra flere kommunale sektorer for å kartlegge mulige årsaker til farer. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte statlige etater.

Farene skal forebygges, fjernes eller reduseres

For hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer sannsynligheten for at de oppstår. Tiltakene kan være fysiske som for eksempel gjerder, lås eller sikring mot tilbakestrømming, eller endrede rutiner som for eksempel økt antall kontroller med at gjerdene er i orden. Vannbehandling og adgangskontroller er andre eksempler på tiltak.

Når tiltak har sviktet, skal dere alltid gjennomføre nye grep slik at faren reduseres til et akseptabelt nivå. Det må så vurderes om det tiltaket som opprinnelig sviktet må forsterkes.

Metoden i veilederen om økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen kan benyttes

Dere må selv velge hvilken metode dere skal bruke for farekartleggingen.

  • Hvis dere ønsker å redusere antall analyser er det et krav om å gjøre en risikovurdering etter NS-EN 15975-2 eller tilsvarende metode, slik det er angitt i minstekrav til drikkevannsprøver i § 21.
  • I kravene til beredskap i § 11 er det blant annet et krav om å utarbeide beredskapsplaner i samsvar med forskrift om krav til beredskapsplanlegging, hvor dere er pålagt å benytte metoden risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av farekartlegging og farehåndtering etter ROS-metoden, som også er i samsvar med fremgangsmåten beskrevet i standarden NS-EN 15975-2. Ved å følge metoden som er beskrevet i denne veilederen kan dere tilfredsstille kravene til farekartlegging og farehåndtering i § 6, til ROS-analyse i § 11 og til risikovurderingen etter NS-EN 15975-2 i § 21.

Farer som ikke kan forebygges i det daglige, skal inngå i beredskapsplanene

Enkelte farer vil bare oppstå i mer sjeldne tilfeller, og det vil kreve urealistisk mye i det daglige å skulle forebygge dem. Dere skal håndtere disse mer sjeldne, komplekse og uforutsigbare farene gjennom beredskapsarbeidet, som er beskrevet i § 11. På denne måten danner farekartleggingen og farehåndteringen også et utgangspunkt for vannforsyningssystemets beredskapsarbeid.

Arbeidet skal tilpasses hvert vannforsyningssystem og være oppdatert

Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder dette prinsippet også her. Hvis dere har et stort vannforsyningssystem, må dere gjøre en mer omfattende og mer kvalitetssikret identifisering av farer og årsaker til farer. Tilsvarende gjelder for gjennomføring av tiltak. Hvis dere har et mindre vannforsyningssystem, kan dere gjøre denne identifiseringen og gjennomføringen på et enklere nivå, så lenge det gir rimelig trygghet.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan også endre seg over tid.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?