Veiledning til drikkevannsforskriften § 7: Internkontroll

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal sikre at internkontrollen følges opp

Dere som er vannverkseiere, er ansvarlige for at internkontrollen følges opp ved vannforsyningssystemet. Dette gjelder uansett om vannforsyningssystemet forsyner to boliger eller flere hundre. Internkontrollen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. Dette betyr at forskriften stiller høyere krav til internkontrollen ved store vannforsyningssystem enn ved små – jo mindre vannforsyningssystem dess enklere kan internkontrollen gjøres.

Internkontrollen er et verktøy for å sikre at regelverket etterleves

Gjennom internkontrollen skal dere ha kontroll over driften og forebygge uønskede hendelser. Minstekravet til innhold i internkontrollen er gitt i bokstav a til e i denne bestemmelsen. Når internkontrollen etableres skal dere gå igjennom hver paragraf i forskriften, og fylle inn informasjonen som vi spør etter i bokstav a til e der det er relevant.

 • I bokstav a krever vi at dere kan legge frem hvordan driften av vannforsyningssystemet er organisert og hvem ved vannforsyningssystemet som er ansvarlig for at dere overholder kravene i hver enkelt paragraf.
 • I bokstav b krever vi at dere kan legge frem driftsrutiner som blant annet viser at dere følger hvert enkelt krav i forskriften.

  I noen tilfeller er det forskriftsfestet hvordan dere skal sikre at dere følger kravene. Dette gjelder vedlikeholdsplaner for vannbehandlingsanlegget og distribusjonssystemet, en plan for gjennomføring av beredskapsøvelser og kravet om prøvetakingsplan. Disse planene er særskilt regulert i de respektive paragrafene, men inngår likevel i internkontrollen.
   
 • I bokstav c krever vi at dere kan legge frem de observasjonene, svarene eller statistikken dere finner, eller kommer frem til ved å følge hver enkelt paragraf i forskriften, der det er relevant. Dette er registreringene som viser at rutinene fra bokstav b etterleves.

  Hvis dere for eksempel har gjennomført en beredskapsøvelse må dere kunne si noe om hva dere gjorde og hva dere lærte. Et annet eksempel som faller inn under denne bokstaven er at det ikke holder å si at dere har målt pH og at resultatet var i samsvar med forskriftskravene – dere må også kunne legge frem analyseresultatet. Et tredje eksempel er at dere må kunne legge frem resultatene etter at dere har gjennomført vedlikehold på ledningsnettet.
   
 • I bokstav d krever vi at dere kan legge frem hva som skal gjøres hvis dere får avvik fra kravene i forskriften. Dette gjelder for hver enkelt paragraf der det er relevant.
 • I bokstav e krever vi at dere kan legge frem rutinene dere har for å lære av feilene deres, der det er relevant.

Med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal internkontrollen være skriftlig

Hvis vannforsyningssystemet deres er av en slik størrelse at dere har produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal internkontrollen være skriftlig. Det samme gjelder hvis dere leverer drikkevann til en eller flere sårbare abonnenter. Skriftlig kan være på papir eller elektronisk.

Hvis dere produserer mindre drikkevann enn dette, og heller ikke forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er det ikke et slikt skriftlighetskrav. I enkelte tilfeller kan Mattilsynet likevel pålegge dere å ha deler av internkontrollen skriftlig, eventuelt også hele. Dette kan for eksempel være aktuelt der den muntlige beskrivelsen av internkontrollen ikke er tydelig nok. Et annet eksempel på når vi kan kreve skriftlighet er hvis dere som skal ha denne kompetansen gir ulike svar når dere blir spurt.

For næringsmiddelforetak følger kravene til internkontroll av internkontrollforskriften for næringsmidler.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?