Faktaartikkel

Disse begrepene er viktige i mateksporten

Publisert 20.05.2019     Sist endret 25.07.2019

AWB (A/B eller AirWay-Bill): et transportdokument som benyttes når eksportpartiet sendes med fly.

Bill of Lading (B/L eller Konnossement): et transportdokument som benyttes når eksportpartiet sendes med fly eller båt. Det utstedes og undertegnes av transportør og er bevis på fraktkontrakten knyttet til den aktuelle forsendelsen. B/L tjener også som kvittering på at varene er mottatt for forsendelse.

Certificate of Conformity: brukes for å dokumentere at produktene tilfredsstiller gitte nasjonale sikkerhetskrav og standarder. I enkelte land må Certificate of Conformity foreligge før varene kan innfortolles. Dette er et dokument som utstedes av importlandets myndigheter, ikke av Mattilsynet.

Certificate of Origin eller Opprinnelsesbevis: bevis for varens opprinnelse ved tollbehandling i importlandet. Opprinnelsesbevis utstedes av Toll- og avgiftsdirektoratet eller Handelskammeret. Unntaket er ved eksport til Chile, hvor Mattilsynet utsteder «Certificate of legal origin» på bakgrunn av dokumentasjon fra eksportør. Les om eksport til Chile her.

CMR: et transportdokument som benyttes når eksportpartiet sendes med bil.

Copy in conformity with the original: bekreftet kopi av det originale sertifikatet. Kopien stemples med teksten "Copy in conformity with the original" og signeres. Kopien er identisk til det originale sertifikatet.

Egenerklæring: dokument fylt ut av produsent eller eksportør hvor denne bekrefter overfor Mattilsynet at særkrav fra tredjeland er oppfylt.

Eksport: utførsel til land utenfor EU/EØS.

Eksportdokument: begrepet brukes både om sertifikater og erklæringer som utstedes av Mattilsynet og benyttes ved eksport av varer og levende dyr.

Eksportparti: ett eller flere vareparti som føres samlet ut av landet. Eksportparti omfattes av samme sertifikat, eksporteres av samme eksportør, transporteres med samme transportmiddel og er bestemt til samme mottaker.

Eksportør: den virksomheten som gjennomfører salg og utførsel av varen fra Norge til et annet land. Produsent og eksportør kan være samme virksomhet, men kan også være forskjellig dersom varen blir kjøpt og solgt videre.

Erklæring (statement): et eksportdokument som utstedes av Mattilsynet med utfyllende informasjon om ulike problemstillinger innenfor mattrygghet og dyrehelse. Informasjonen er basert på resultater i overvåkings- og kartleggingsprogrammene i Norge. Utstedes ofte sammen med sertifikater, og kan være obligatoriske til enkelte land.

Erstatningssertifikat: et helsesertifikat som av ulike årsaker erstatter et allerede utstedt sertifikat.

Fangstsertifikat: bevis som dokumenterer fangstområder for fisk som blir eksportert. Et slikt dokument utstedes av Fiskeridirektoratet.

Forhåndsmelding: en søknad om godkjenning av et bestemt vareparti fra en bestemt produsent for eksport til et bestemt land. Den må godkjennes før vi kan utstede sertifikatet. Forhåndsmelding kreves for enkelte sertifikat ved eksport av sjømat, levende krepsdyr, levende muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter som kan spises av mennesker. For andre varer brukes rekvisisjon.

Free Sale Certificate eller Bekreftelse om fri omsetning: dette er en erklæring om at den aktuelle varen kan omsettes fritt og lovlig i selgers hjemland.

GMP-sertifikat: et sertifikat som dokumenterer at virksomheten driftes etter standardene innenfor GMP (Good Manufacturing Practice). Et slikt sertifikat blir ofte forespurt for å få importtillatelse til eksport av kosttilskudd. Mattilsynet GMP-sertifiserer ikke produsenter. Importør kan forhøre seg om myndighetene i importlandet vil godta godkjenningsbeviset som produsenten har fått fra Mattilsynet. Godkjenningsbeviset kan også utstedes på engelsk; 12.2.257, erklæring, godkjenningsbevis, engelsk. Dersom myndighetene krever ytterligere dokumentasjon, kan det søkes om 12.2.295 Erklæring, GMP, engelsk. Denne erklæringen er en bekreftelse på at HACCP tilsvarer GMP.

Handelsdokument: andre eksportdokumenter som ikke har noe med mattrygghet og Mattilsynet å gjøre. Eksempler: fraktbrev, Bill of Lading (B/L), opprinnelsesbevis, faktura, plukkliste osv. Det står mer om disse dokumentene på Innovasjon Norge sine nettsider. Dokumentene kan være nødvendig ved eksport fra Norge, og kalles derfor også «eksportdokumenter», men disse har ikke noe med Mattilsynet å gjøre og lages av andre enn Mattilsynet.

Helsesertifikat: et dokument utstedt av Mattilsynet overfor kompetent myndighet i importlandet for et bestemt eksportparti fra én eller flere angitte produsenter. Vi attesterer for at partiet er i henhold til vårt regelverk og importlandets krav. Det er kun Seksjon internasjonalt samarbeid på Hovedkontoret som kan utvikle helsesertifikater som utstedes av Mattilsynet. Andre dokumenter er å anse som ugyldige og skal ikke benyttes.

Importør/kunde/kjøper: en virksomhet som importerer fisk og sjømat til eget land fra et annet land (her Norge).

Kompetent myndighet: organisasjon som har makt til å utføre en bestemt funksjon.

Letter of Credit (L/C)/Remburs: se remburs.

Listeført: å være oppført på et importlands liste over produsenter eller produkter som landet har godkjent for import.

Mottaker: en virksomhet som fysisk tar imot varer. Kan være samme som importør.

Produsent: den virksomheten som fremstiller sluttproduktet som eksporteres og som det søkes sertifikat på.

Referansenummer sertifikater for sjømat: et 11-sifret nummer som påføres sertifikatet eller erklæringen. Referansenummeret består av en stedskode og et løpenummer. Løpenummeret begynner med null hvert kalenderår. Eksempel: 123458 00234.

Referansenummer sertifikater for andre varer enn sjømat: består av både bokstaver og tall. Serien går fortløpende og er ikke tilknyttet avdelingen som utsteder. Begynner med NO- og deretter 7 tall.

Rekvisisjon: en søknad om godkjenning av et bestemt vareparti fra en bestemt produsent for eksport til et bestemt land. Den må godkjennes før vi kan utstede sertifikatet. Rekvisisjon brukes ved eksport av kjøtt, meieriprodukter, animalske biprodukter, fôr og kosttilskudd. For sjømat, levende krepsdyr, levende muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter som kan spises av mennesker brukes forhåndsmelding, se egen definisjon over.

Remburs/Letter of Credit (L/C): remburs er en av de vanligste oppgjørsformene ved internasjonal handel. En remburs er et løfte om betaling fra kjøpers bank, under forutsetning av at rembursens betingelser oppfylles.

Samhandel: utførsel til stater innenfor EU/EØS.

Sertifikat: forkortelse for helsesertifikat.

Sertifikatkontor: det kontoret i Mattilsynet som utsteder helsesertifikater.

Speditør: et logistikkfirma som ekspederer eller mottar gods for andre, de sørger for blant annet forpassing (fremsendelse før fortolling), fortolling, lagring, omlasting og videreforsendelse av varer. Speditør kan ofte bestille sertifikater på vegne av en eksportør. I slike tilfeller er det likevel eksportør som har ansvaret for partiet.

SIS: Seksjon internasjonalt samarbeid på Hovedkontoret. SIS arbeider med eksport av næringsmidler, kosttilskudd, biprodukter, fôr, avlsprodukter og levende dyr/fisk (ikke kjæledyr)

Særkrav: krav som stilles av et importland, nedfelt i sertifikat eller annet avtaleverk, og som ikke er omfattet av norsk regelverk.

Særskilte vilkår: vilkår som utelukker produktet fra å kunne omsettes i EØS.

Tilsynskontor: det kontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produksjonsvirksomheten. Dette kontoret behandler forhåndsmeldinger.

Transportør: en virksomhet som driver med fysisk forflytting av varer. Kan være samme som speditør.

Fant du det du lette etter?