Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til USA

Publisert 25.07.2014     Sist endret 12.01.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til USA.

USA

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av fisk og sjømat til USA, må alle produsenter være registrert hos amerikanske myndigheter. For at importør skal få importtillatelse må produsenten i tillegg ha en HACCP-erklæring. Produsent kan søke om HACCP-erklæringen hos Mattilsynets lokale avdelingskontor.

Det er spesifikke BSE-krav ved eksport av fiskemel til humant konsum og dyrefôr.

Registrering

Alle som produserer fisk og sjømat for eksport til USA skal være registrert hos amerikanske myndigheter, U.S. Food and Drug Administration (FDA). Produsenten er selv ansvarlig for å registrere seg hos FDA. I registreringen skal produsenten gå god for implementert HACCP-system på sin bedrift. I den forbindelse kan Mattilsynet utstede en HACCP-erklæring.

HACCP-erklæring

Importøren i USA er avhengig av en importtillatelse for å ta imot fisk og sjømat fra norske eksportører. For å få en slik importtillatelse trenger de en erklæring om at produktene har blitt produsert og bearbeidet ved gjeldende virksomhet/fartøy under et fullverdig HACCP- og renholdsprogram.

Produsenten søker om HACCP-erklæring hos Mattilsynets lokale avdelingskontor. Avdelingskontoret kan utstede erklæringen til virksomheter og fartøy som er godkjent av Mattilsynet, jf. animaliehygieneforskriften, artikkel 4. Avdelingskontoret skal avslå søknad om erklæring hvis det ved tilsyn er avdekket større mangler i HACCP-rutinene ved anlegget/fartøyet. Bedriften trenger ikke å dokumentere eksport til USA for å få utstedt erklæringen.

Erklæringen er gyldig i ett år, og det må søkes om ny erklæring når den gamle er utgått. Avdelingskontoret skal avslå søknad om erklæring hvis det ved tilsyn er avdekket større mangler i HACCP-rutinene ved anlegget/fartøyet.

HACCP-erklæringen ser slik ut: 1.2.241 USA, erklæring, HACCP, landanlegg og fartøy, engelsk

Bovin Spongiform Encephalopati (BSE)

USA har restriksjoner mot import av produkter av animalsk opprinnelse fra enkelte land på grunn av tidligere utbrudd av Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) i disse landene.

For at importør av fiskemel i USA skal få importtillatelse, må produsenten gjennomgå en inspeksjon fra Mattilsynet som bekrefter flere punkter i forbindelse med BSE problematikken; «Imported Products Facility Inspection Checklist». Denne sjekklisten får importøren ved henvendelse til amerikanske myndigheter. Mattilsynet kan skrive under på dette dokumentet etter inspeksjonen er gjennomført.

Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er «Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk».

Eksportør må bekrefte opplysninger om opprinnelsen til produktene i sertifikatsøknaden i skjematjenestene. Det er viktig at eksportør er dialog med produsentene av partiet for å være sikker på at opplysningene er korrekte. Amerikanske myndigheter krever en BSE-erklæring (1.2.61 USA, erklæring for hydrolysert protein og fiskemel) i tillegg til sertifikatet for noen produkter av fiskemel og fiskeprotein til humant konsum og kjæledyrfôr. Dette kravet fremkommer i importtillatelsen for produktet. I BSE-erklæringen står det at varene kun inneholder fisk som materiale av animalsk opprinnelse og at produktene ikke er eksponert for annet animalsk materiale enn fisk. Se specimen av erklæring i avsnittet om fiskemel under «Sertifikater».

Røkelaks

Virksomheter som eksporterer røkelaks til USA skal ha implementert program for kontroll med Listeria monocytogenes. Hvert parti som skal til USA skal kontrolleres for Listeria monocytogenes, og prøvene skal være negative før partiet kan eksporteres.

I motsetning til EØS/Norge tillater USA bruk av nitrittsalt i produksjon av røkelaks som konserveringsmiddel og/eller «color fixative» (fargestabilisering). Stoffet må ikke overstige 200 ppm i det ferdige produktet. I EØS/Norge er ikke nitrittsalt tillatt ifølge regelverket for tilsetningsstoffer.

Virksomheter som ønsker å produsere røkelaks med bruk av nitrittsalt for eksport til USA må søke om dispensasjon. Dispensasjonssøknad sendes til avdelingskontoret som fører tilsyn med produsenten. Ved søknad om dispensasjon kreves det at virksomheten fremskaffer dokumentasjon som vist i forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket § 1, jf. 178/2002 artikkel 12. Produktet skal holdes adskilt fra «EØS-produkter». Virksomheten skal ha gode sporbarhetssystemer for hvordan de hindrer utilsiktet bruk.

Helsesertifikater

Sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fiskeolje i bulk til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Kosttilskudd som inneholder fiskeolje og/eller gelatin (fra storfe)

Sertifikatet kan brukes for kosttilskudd i kapsler og flasker. Det må signeres av en offentlig veterinær i Mattilsynet.

Sertifikatet har rekvisisjon. Utfylt egenerklæring 4.3.274 må sendes inn sammen med rekvisisjonen. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fiskemel og andre fiskeproteiner til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Eksportør må bekrefte opplysninger om opprinnelsen til produktene i sertifikatsøknaden i skjematjenestene. Det er viktig at eksportør er dialog med produsentene av partiet for å være sikker på at opplysningene er korrekte.

Dersom amerikanske myndigheter krever importtillatelse for disse produktene, skal kravene i importtillatelsen stemme overens med kravene i eksportdokumentene utstedt av Mattilsynet. Hvis importtillatelsen inneholder flere krav enn sertifikatet, må eksportør søke om erklæring 1.2.61 i tillegg til sertifikatet. Erklæringen kan velges i skjematjenestene når du søker om sertifikatet.

Fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Dette sertifikatet kan også brukes til varer som ønskes re-eksportert tilbake til EU/EØS etter videreprosessering i USA.

Fiskemel og andre fiskeproteiner til kjæledyrfôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Dersom amerikanske myndigheter krever importtillatelse for disse produktene, skal kravene i importtillatelsen stemme overens med kravene i eksportdokumentene utstedt av Mattilsynet. Hvis importtillatelsen inneholder flere krav enn sertifikatet, må eksportør søke om erklæring 5.2.335 i tillegg til sertifikatet. Utfylt egenerklæring 1.3.62 sendes til tilsynskontoret sammen med rekvisisjonen. Utfylt erklæring 5.2.335 sendes til sertifikatkontoret sammen med sertifikatsøknaden. Vær oppmerksom på at ordlyden i «Restrictions and precautions» punkt 1 til 3 i importtillatelsen må være nøyaktig lik ordlyden i punkt 1 til 3 i erklæring 5.2.335. Hvis det er avvik i ordlyden, ta kontakt med sertifikatkontoret som skal utstede sertifikat og erklæring. Du finner egenerklæringen og erklæringen som redigerbar PDF-fil i linken over.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00