Faktaartikkel

Registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina

Publisert 14.12.2021     Sist endret 06.10.2022

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.

Disse virksomhetene er godkjent i Kina

Kinesiske myndigheter publiserer fortløpende informasjon om virksomheter som er godkjent i Kina her: https://ciferquery.singlewindow.cn/.

Følgende virksomheter må være godkjent i Kina før eksport

  • Reefer vessels 
  • Fryse- og fabrikkfartøy
  • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter)
  • Frittstående kjøle- og fryselager

Tidligere var det kun produsenter som skulle være registrert og godkjent i Kina. Nå skal altså flere ledd av produksjonskjeden være godkjent, noe som ble innført som et smitteforebyggende tiltak i forbindelse med korona i 2020 og er også en del av det nye regelverket for eksport til Kina.

Den utvidete delen av produksjonskjeden er foreløpig ikke godkjent av kinesiske myndigheter på grunn av utfordringer med registrering i Single Window.

Fiskebåter (primærprodusenter), oppdrettslokaliteter, brønnbåter som frakter levende laks fra oppdrettsanlegget, innenlands transportbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har kjøle- og frysefunksjon skal ikke godkjennes.

Registrering for eksport til Kina gjøres i Single Window

Den digitale løsningen Single Window skal brukes til levering, endring, fornying, og sletting av registreringssøknader, innlevering av dokumenter ved inspeksjoner og ved notifikasjoner fra kinesiske myndigheter.

Slik får sjømatvirksomheter som allerede er godkjent i Kina tilgang til Single Window

Kinesiske myndigheter har laget konto i Single Window for virksomheter som allerede var godkjent i Kina. De har opprettet brukernavn og passord for hver virksomhet og overført informasjon om blant annet navn, adresse, godkjenningsnummer og hvilke HS-koder virksomheten kan eksportere til Kina.

Virksomheter som er godkjent i Kina, kan nå kontakte Sjømatrådet for å få tilsendt brukernavn og passord til Single Window.

Kontakt Sjømatrådet på denne epostadressen: insight@seafood.no. Merk e-post med "Kina – tilgang godkjent virksomhet (godkjenningsnummer)."

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.

Mattilsynet har foreløpig svært begrenset kjennskap til funksjonalitetene virksomhetene har i Single Window. Informasjonen vi har tilgjengelig om Single Window finner dere på våre nettsider om registrering for eksport til Kina. Vi kan ikke gi ytterligere konkret veiledning til registreringen. Vi anbefaler at dere har tett dialog med importør/kunde i Kina ved spørsmål.

HS-koder i Single Window

Da kinesiske myndigheter overførte godkjente virksomheter til Single Window, oppga de svært mange HS-koder i feltet «Products to be registered/added to China». I utgangspunktet fikk Mattilsynet informasjon om at det store antallet HS-koder skyldtes en glipp fra kinesiske myndigheter da de overførte godkjente virksomheter til Single Window. Nå har Mattilsynet fått tilbakemelding fra kinesiske myndigheter om at HS-kodene tilsvarer produktene som hver enkelt virksomhet har lov til å eksportere til Kina. Kinesiske myndigheter råder virksomhetene til å være forsiktig med å fjerne HS-koder, ettersom det er vanskelig å få godkjent HS-koder på nytt. 

Kinesiske myndigheter har bekreftet ovenfor Mattilsynet at så lenge HS-kodene som er oppført i feltet «Products to be registered/added to China» i Single Window dekker produktene virksomheten skal eksportere til Kina, trenger ikke virksomheten å fjerne de overflødige HS-kodene. Men dersom virksomheten ønsker å eksportere produkter som ikke står oppført med HS-kode i dette feltet, må de søke om endring og legge til korrekte HS-koder.

Mattilsynet anbefaler uansett at virksomheter utviser forsiktighet med hensyn til eksport av varer som dere ikke har vært godkjent for eller eksportert til Kina tidligere

Slik foregår registrering av virksomheter i Single Window for første gang

Virksomhetene må først være registrert for eksport til Kina hos Mattilsynet. Registrering hos Mattilsynet gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Mattilsynet har laget en steg-for-steg-veiledning for registrering for eksport til Kina i Skjematjenestene.

Deretter foregår registreringen i Single Window.

Mattilsynet lager konto til virksomhetene i Single Window

Virksomheter som har registrert seg for eksport til Kina hos Mattilsynet, kan kontakte oss for å få opprettet konto i Single Window og deretter tilsendt sitt eget brukernavn og passord.

Mattilsynet oppretter brukernavn og passord til hver enkelt virksomhet. Vi registrerer også virksomhetsnavn og norsk godkjennings-/registreringsnummer i henhold til det som er registrert for virksomheten hos Mattilsynet.

Vær oppmerksom på at det kun kan lages én brukerkonto per godkjenningsnummer.

Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen:
internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina - ny registrering (godkjenningsnummer)."

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet og navnet på virksomheten for en effektiv håndtering.

Virksomheten registrerer seg i Single Window

Virksomheten bruker sitt eget brukernavn og passord fra Mattilsynet til å logge seg inn i https://cifer.singlewindow.cn.

Deretter skal virksomheten registrere seg selv i Single Window. Kinesiske myndigheter har laget en brukerveiledning som ligger i Single Window, under fanen «Operation manual».

Vær oppmerksom på at opplysningene som fremkommer i registreringen, på helsesertifikat og på etikett må samsvare. Det er derfor svært viktig at dere er nøyaktige når dere registrerer opplysninger om virksomheten. Til og med små skrivefeil kan medføre problemer på grensen. På våre publiserte lister over godkjente virksomheter kan dere se hvilke opplysninger dere er oppført med i våre systemer.

Mattilsynet har ikke flere opplysninger om hvordan selve registreringen i Single Window foregår og vi kan derfor ikke gi ytterligere konkret veiledning til registreringen og i hvordan feltene skal fylles ut. Vi anbefaler at dere har tett dialog med importør/kunde i Kina ved spørsmål.

Dersom virksomheter oppdager at de har oppgitt feil/mangelfull informasjon etter at registrering er oversendt til godkjenning av Mattilsynet i Single Window, kan de kontakte Mattilsynet på internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – ny registrering (godkjenningsnummer)". Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering. Da vil Mattilsynet sende registreringen tilbake til virksomheten i Single Window slik at det kan gjøres endringer. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å gjøre endringer i registreringen etter at den er oversendt til kinesiske myndigheter for vurdering.

Mattilsynet godkjenner virksomheten i Single Window

Mattilsynet må godkjenne virksomheten før virksomhetens registrering kan oversendes til kinesiske myndigheter for vurdering og eventuell godkjenning.

Som en del av godkjenningen, krever kinesiske myndigheter at Mattilsynet og virksomheten må fylle ut, signere og stemple på et kontrollskjema:

Registration Conditions and Inspection Focuses for Manufacturers of Imported Aquatic Products.

Kontrollskjemaet inneholder kinesiske krav til produksjon av sjømat. Det er virksomhetens ansvar å sette seg inn i det kinesiske regelverket og å sørge for at produksjonen og produktene oppfyller kinesiske krav før virksomheten signerer på kontrollskjemaet. Vi vet at kinesiske myndigheter bruker kontrollskjemaet når de gjennomfører inspeksjoner, og da må virksomheten kunne vise at de kjenner til og oppfyller kinesiske krav. 

For at Mattilsynet skal kunne signere på kontrollskjema, må virksomheten fylle ut, signere og stemple på egenerklæring: 1.3.366 Egenerklæring, Kina, Single Window, 2022-09

Denne egenerklæringen er nødvendig som bekreftelse på at kravene fra kinesiske myndigheter er oppfylt, og for at Mattilsynet skal kunne signere på kontrollskjema og godkjenne virksomheten i Single Window. 

Utfyllbar versjon av kontrollskjema og egenerklæring mottar dere på epost fra Mattilsynets Hovedkontor, seksjon internasjonalt samarbeid etter at dere har sendt inn søknad om godkjenning i Single Window.

Signert og stemplet egenerklæring og kontrollskjema sendes tilbake til Mattilsynet.

Mattilsynet godkjenner søknaden i Single Window og sender inn kontrollskjema signert av virksomheten og Mattilsynet.

Kinesiske myndigheter vurderer virksomhetens registrering

Kinesiske myndigheter vurderer virksomhetens registrering og om virksomheten blir godkjent for eksport til Kina. Mattilsynet kjenner ikke til hvor lang tid dette vil ta for hver enkelt.

Kinesiske myndigheter godkjenner søknaden dersom de ikke finner feil. Dersom de finner feil, blir søknaden enten sendt tilbake til virksomheten eller til Mattilsynet i Single Window for ny vurdering eller så blir den avvist og virksomheten må sende inn søknaden helt på nytt.

Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som godkjent for eksport til Kina.

Når en virksomhet er godkjent, får de tildelt et kinesisk registreringsnummer. Informasjon fra kinesiske myndigheter tilsier at dette må oppgis i et tolldeklarasjonsskjema som brukes ved import til Kina.

Godkjente virksomheter er publisert på følgende nettside: https://ciferquery.singlewindow.cn/. Søk opp NOR i feltet «Country (Region)», da får man opp alle norske virksomheter som er godkjent og som har fått kinesisk registreringsnummer. Man kan også søke direkte etter spesifikke virksomheter ved å oppgi norsk godkjennings- eller registreringsnummer i feltet «Overseas Reg. No.».

En godkjenning er gyldig i 5 år.

Kinesiske myndigheter har opplyst om at de ønsker å gjennomføre videoinspeksjon av et tilfeldig utvalg av virksomhetene som er godkjent.

Nytt passord til Single Window

Dersom dere ikke kommer inn i Single Window på grunn av problemer med passord, kan dere kontakte Mattilsynet.

Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen: internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – nytt passord (godkjenningsnummer)."

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.

Dersom virksomheten ønsker å endre opplysningene sine

Kinesiske myndigheter krever at opplysningene i Single Window er oppdatert og korrekt. Det vil si at virksomheten må sende inn endringssøknad via Single Window dersom det er behov for å endre opplysningene i selve registreringen.

Kinesiske myndigheter vurderer endringssøknaden og endrer informasjonen dersom de godkjenner søknaden. Mattilsynet har foreløpig svært begrenset kjennskap til saksbehandlingsløpet for endringssøknader, men informasjon vi har mottatt tilsier at det likner løpet for nye virksomheter. Det betyr at endringssøknaden må godkjennes av Mattilsynet og at det må legges ved kontrollskjema før søknaden vurderes av kinesiske myndigheter.

Dersom virksomheten endrer adresse, juridisk representant eller norsk godkjenningsnummer, må dere søke om ny godkjenning. Det opprinnelige kinesiske registreringsnummeret vil bli ugyldig.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar