Faktaartikkel

Slik kontrollerer Mattilsynet utstedte sjømatsertifikater

Publisert 08.09.2020     Sist endret 08.09.2020

Mattilsynet utfører stikkprøvekontroll på tilfeldige helsesertifikat for sjømat etter at de er utstedt. Formålet med kontrollen er å sjekke samsvar mellom opplysninger i sertifikatet og eksportpartiet. Kontrollen gjelder for sertifikater for sjømat, levende krepsdyr og muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til mat.

Eksportør skal kunne dokumentere at opplysninger i sertifikatsøknaden samsvarer med eksportpartiet. Dette er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikater på grunnlag av opplysningene som oppgis av eksportør.

Mattilsynet kontrollerer tilfeldig utvalgte sertifikater for å verifisere at sertifikatene utstedes på riktig grunnlag. Dette bidrar til å ivareta importlandets tillit til norsk mat og norske sertifikater og til å ivareta markedsadgangen. 

Tidligere utførte vi denne stikkprøvekontrollen som en del av søknadsbehandlingen. Nå har vi flyttet kontrolltidspunktet til etter at sertifikatet er utstedt, slik at vi begrenser ulempene for logistikk og utførsel.

Dersom Mattilsynet er usikre på om opplysninger i en sertifikatsøknad eller forhåndsmelding er korrekte, gjennomføres fremdeles kontroll som en del av søknadsbehandlingen.

Slik gjennomføres kontrollen

Kontrollen er stikkprøvebasert og sertifikatene velges ut tilfeldig.

Kontrollen kan bli utført som en dokumentkontroll ved at Mattilsynkontoret kontakter eksportør og ber om å få oversendt relevant dokumentasjon på ett eller flere utstedte sertifikat. Kontrollen kan også utføres digitalt på Teams eller hos eksportør.

Kontrollen blir gjort utfra en felles mal for å sikre at tilsynet blir gjort likt alle steder. Malen inneholder de bestemmelsene i regelverket Mattilsynet vil konsentrere tilsynet om.

Mal for kontroll av utstedte helsesertifikat for sjømat 

Vil veilede

En del av kontrollen vil være å kontrollere at bestemmelser i mateksportforskriften er oppfylt. Selv om mateksportforskriften er ny (fastsatt 15. juli 2020), har eksportørene tidligere vært underlagt tilsvarende krav i henhold til andre regelverk. Kravet er derfor ikke nytt for eksportørene. Mateksportforskriften konkretiserer kravet og gjør kontrollen mer forutsigbar for både bransjen og Mattilsynet.

Dersom det avdekkes avvik fra mateksportforskriften, vil Mattilsynet i første omgang veilede eksportør. Vi veileder fordi kontrollen er ny for eksportør og Mattilsynet, og fordi vi fører tilsyn etter nytt regelverk.

Ved påfølgende avvik, kan vi iverksette annen forvaltningsmessig oppfølging, for eksempel vedtak.

Avvik med hensyn til mattrygghet eller dyrehelse, vil bli fulgt opp med nødvendige vedtak. Hvis avvikene kan knyttes til produksjonen av varene, vil Mattilsynet følge opp produsenten.

Fant du det du lette etter?