Faktaartikkel

Eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Publisert 30.06.2020     Sist endret 22.06.2021

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av varer som er produsert på særskilte vilkår, såkalte «ikke-konforme» varer. Dette er varer som ikke oppfyller alle krav i regelverket og er ikke tillatt å omsette innenfor EØS-området. De kan likevel eksporteres til land utenfor EØS hvor varene er tillatt å omsette, dersom kravene til eksport er oppfylt.

Vær oppmerksom på:

Du som eksportør må forsikre deg om følgende:

  1. Produsent har sendt melding til Mattilsynet om produksjon av ikke-konforme varer før produksjonen starter opp
  2. Den aktuelle varen er lovlig å omsette i importlandet; se Mateksportforskriftens § 12
  3. Importlandet godtar det aktuelle sertifikatet for ikke-konforme varer

Produksjon og eksport av ikke-konforme varer reguleres av Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften). Produksjon og eksport av disse varene skal oppfylle kravene i forskriftens kapittel 3, i tillegg til de generelle kravene i kapittel 2.

Helsesertifikatene for ikke-konforme varer ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester. Du kan dermed ikke bruke skjematjenestene for å søke om rekvisisjon eller sertifikat for disse varene.

Rekvisisjon

Rekvisisjonen er påkrevd for alle typer ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer, inkludert ikke-konform sjømat.

Du må sende inn rekvisisjon senest tre virkedager før sertifikatet skal utstedes.

Før du kan få godkjent søknad om sertifikat må du levere inn rekvisisjon, enten i papirform eller som epost, til det kontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produsent. Du kan føre opp kun en produsent per rekvisisjon.

Godkjenningsnummer skal oppføres dersom produsenten har dette. For produsenter som ikke er godkjenningspliktige skal organisasjonsnummeret oppføres.

Tilsyn og eksport

Når Mattilsynet har mottatt rekvisisjon fra deg, vurderer vi om vi skal ta en dokumentkontroll, ID-kontroll eller fysisk kontroll av eksportpartiet før vi behandler rekvisisjonen.

Helsesertifikater

Sertifikatene fås ved henvendelse til det sertifikatkontoret hvor du ønsker at sertifikatet skal utstedes og hentes. Sertifikatene er generelle, det vil si at de ikke er fremforhandlet med noen importland. Du som eksportør må derfor forsikre deg om at importlandet godtar sertifikatet du vil søke om før varene forlater Norge.

Sertifikater for sjømat, fiskebiprodukter, fiskefôr, kosttilskudd og meieriprodukter utstedes på sikret papir. Se e-epostadressen til de sertifikatkontorene som kan utstede sertifikater på spesialpapir.

Du mottar en redigerbar PDF-fil som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet. Du kan føre opp kun en produsent per sertifikat. I søknaden må du fylle inn hvilke(n) bestemmelse(r) i aktuelt fagregelverk som ikke oppfylles, og denne må være lik tilsvarende angivelse som produsent har lagt til under sin aktivitet ved melding til Mattilsynet.

Ferdig utfylt PDF-fil sendes til sertifikatkontoret. Sertifikatkontoret vil vurdere om sertifikatet kan utstedes.

Merk at vanlige helsesertifikater, for eksport av konforme varer, ikke kan utstedes på ikke-konforme varer.

Siden ikke-konforme varer ikke kan omsettes i EØS, kan Mattilsynet heller ikke utstede Free Sales Certificate for disse varene.

Certificate of exportability – krillmel med ethoxyquin

«Certificate of exportability» er en erklæring som bekrefter at krillmel med ethoxyquin ikke kan omsettes i EU/EØS, men at det kan eksporteres til land utenfor EU/EØS. Erklæringen er ikke knyttet til et bestemt vareparti. Myndigheter i enkelte importland krever en slik erklæring for at krillmel med ethoxyquin skal få tilgang til markedet.

Det er produsenten som søker om erklæringen. Erklæringen utstedes av avdelingskontoret som fører tilsyn med produsenten (tilsynskontoret). Finn riktig kontor her.

Erklæringen ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle den ut manuelt. Du får erklæringen som redigerbar PDF-fil ved å kontakte tilsynskontoret. Tilsynskontoret vurderer om erklæringen kan utstedes.

Erklæringen:

Erklæringen utstedes på vanlig, hvitt papir.

Utstedelse av erklæringen medfører gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter. Satsen som benyttes er «Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene)». Ved bekreftede kopier, brukes satsen «Utstedelse av duplikater».

Mangler vi helsesertifikat for ditt produkt eller marked?

Ikke-konforme varer oppfyller ikke alle norske regelverkskrav. Derfor kan ingen vanlige helsesertifikater brukes ved eksport av slike varer. De må følges av egne sertifikater, som angir hvilke krav i regelverket som ikke er oppfylt. Til nå har Mattilsynet laget tre sertifikater for ikke-konforme produkter.

Selv om et ikke-konformt produkt oppfyller importlandets krav, kan det være vanskelig å få aksept for sertifikatet når dette angir at produktet ikke kan omsettes i EØS.

Hvis du ønsker at Mattilsynet skal gå i forhandling med en tredjestats myndighet om helsesertifikat for ikke-konforme varer, anbefaler vi følgende:

  1. Forhør deg med importør om importlandets myndigheter vil godta sertifikater for varer som ikke er lovlig omsettbare i EØS
  2. Dersom du er medlem i en bransjeorganisasjon; ta henvendelsen til Mattilsynet via bransjeorganisasjonen din
  3. Husk at det ikke er mulig å utstede free sales certificates på ikke-konforme varer

Er det mulig å produsere varen konformt i stedet? I så fall er det enklere å forhandle sertifikat, i tillegg har du tilgang på EØS-markedet.

Mer informasjon om produksjon av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning