Faktaartikkel

Nytt regelverk for eksport av all mat til Kina

Publisert 25.06.2021     Sist endret 01.04.2022

Kinesiske myndigheter har innført nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina som trådte i kraft 1. januar 2022. Her gir vi deg en oversikt over noe av hva det innebærer basert på informasjon vi sitter på per nå.

Det nye regelverket og veiledning til det

Kinesiske myndigheter har publisert to nye regelverk for matprodusenter av alle typer matvarer – et om mattrygghet (dekret 249) og et om registrering (dekret 248). Regelverket gjelder for alle land og virksomheter som produserer for Kina og eksportørene som eksporterer dit.

Dekret 249 om mattrygghet for importert og eksportert mat

Engelsk versjon av regelverket publisert av kinesiske myndigheter:

Uoffisiell oversettelse av veiledning fra kinesiske myndigheter om hvordan regelverket skal tolkes:

Dekret 248 om registrering av virksomheter før eksport

Engelsk versjon av regelverket publisert av kinesiske myndigheter:

Uoffisiell oversettelse av veiledning fra kinesiske myndigheter om hvordan regelverket skal tolkes:

Oversikt over nye krav i regelverket

Mattilsynet har laget en oversikt over noen av de nye kravene. Oversikten er hverken endelig eller uttømmende og kun til veiledning.

Kinesiske myndigheter kan dessuten komme med ny eller endre informasjon uten at Mattilsynet er varslet og har fått oppdatert informasjonen på denne siden.

Det er den enkelte virksomhets ansvar å oppfylle kravene. Mattilsynet anbefaler derfor at norske virksomheter har tett dialog med kunder/importører i Kina fremover.

Trådte i kraft 1. januar 2022 og ingen overgangsordning

Det nye regelverket trådte i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet er ikke kjent med at det blir lagt til rette for noen overgangsordning.

Dette betyr sannsynligvis at produkter som har planlagt ankomst til Kina fra 1. januar 2022 må oppfylle de nye kravene. Det ser ut til at merkekravene gjelder for produkter som produseres fra og med 1. januar 2022. Dette underbygges av australske landbruksmyndigheter.

Enkelte av kravene - etikett og inneremballasje - gjelder allerede for fersk laks i Shanghai og Guangzhou. (Mer omtalt lenger nede)

Gjelder produksjonskjeden for all mat og drikke

Virksomheter som omfattes

Alle virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av mat som eksporteres til Kina er omfattet av regelverket.

For sjømat vil det si de fleste ledd i produksjonskjeden; reefer vessles, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inkludert slakte- og bløggebåter), frittstående kjøle- og fryselager, og eksportører.

Produkter som omfattes

All mat (råvarer til ferdig produkter) og drikke til Kina.

Produkter som ikke omfattes

 • Tilsetningsstoffer
 • Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum.
 • Matrelaterte produkter: emballasje, beholdere, vaskemidler, desinfeksjonsmidler til mat og utstyr brukt i matproduksjon.
 • Netthandel

Det fremkommer ikke i regelverket om det også omfatter levende sjømat.

Samsvarsvurdering før eksport av nye produkter til Kina for første gang

Kinesiske myndigheter kan sette i gang en samsvarsvurdering dersom norske aktører ønsker å eksportere et produkt til Kina for første gang.

Samsvarsvurderingen består av dokumentrevisjon av norsk kontrollsystem og eventuelt inspeksjon av Mattilsynet og norske virksomheter.

Samsvarsvurderingen ser ut til å ha likheter med dagens system med protokoll og inspeksjoner.

Slik er kravene for sjømateksporten

Merkekrav

Etiketten skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder.

Informasjonen på etiketten skal være på kinesisk og engelsk eller kinesisk og norsk.

Etiketten skal være lett å lese, robust og tydelig.

Ved krav om at produktet skal ha bruksanvisning, skal den være på kinesisk.

Etiketten skal inneholde følgende informasjon i tillegg til det som står på dagens etiketter:

 • Navn, godkjennings-/registreringsnummer fra Mattilsynet eller kinesisk registreringsnummer og adresse (spesifiser by/fylke) for virksomheter inkludert i produksjonen.

  For sjømat er dette reefer vessles, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inkludert slakte- og bløggebåter) og kjøle- og fryselager.
   
 • Destinasjonsmarked: People’s Republic of China.

Slik Mattilsynet tolker kravet er det ikke nødvendig med informasjon på etiketten om fiskebåter, innenlands transportbåter, føringsbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har fryse- og kjølefunksjon.

Sjømat som skal direkte på forbrukermarkedet i Kina

 • Ytter- og inneremballasje skal merkes med etikett.

Sjømat som ikke skal direkte på forbrukermarkedet i Kina

 • “Pallets, containers and shipping cabins” kan brukes som en selvstendig emballasje og merkes med etikett.

Ferdigpakket sjømat

 • Ytter- og inneremballasje skal merkes med etikett.
 • Etiketten skal være på kinesisk.
 • Etiketten skal inneholde opplysninger om opprinnelse og navn, adresse og kontaktinformasjon til mottaker i Kina, i tillegg til informasjonen over. 

Krav til inner- og ytteremballasje

Det er usikkerhet rundt kravet om inneremballasje og hva dette egentlig innebærer for ulike produkter. Dekret 249, artikkel 30 sier at emballasjen skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder. Videre står det at sjømat skal merkes på inner- og ytteremballasjen. Ellers har ikke dekret 249 eller 248 direkte referanser til inneremballasje.

Sjømat som skal direkte på forbrukermarkedet i Kina

Mattilsynets erfaring er at mesteparten av laks fra Norge går direkte til forbrukermarkedet i Kina.

Lokale tollmyndigheter i Shanghai og Guangzhou har allerede innført krav om inneremballasje for fersk laks og at inneremballasjen skal være merket.

Lokale tollmyndigheter i Shanghai viser til at kravet om inneremballasje står i dekret 135 fra 2011. I dette dekretet heter det at emballasjen skal oppfylle «basic requirements». “Basic requirements” er ikke beskrevet, men i henhold til de lokale tollmyndighetene i Shanghai er det følgende:

 • Ytteremballasjen skal være fullstendig/hel og robust
 • Inneremballasjen skal være fullstendig/hel, ikke giftig og ikke skadelig
 • Ytter- og inneremballasjen skal merkes med etikett

Krav innført for fersk laks til Shanghai og Guangzhou:

 • Fersk laks skal være pakket i en indre og en ytre forpakning.
 • Indre forpakning skal også merkes med etikett på engelsk og kinesisk.
 • Varer som ikke oppfyller kravene om forpakning og merking blir returnert eller destruert.
 • Originalt helsesertifikat skal overbringes myndighetene innen 3 dager etter at eksportpartiet er avlevert. Dersom originalt helsesertifikat mangler må eksportør forklare situasjonen i et brev og garantere for når originalt sertifikat overbringes.

Sjømat som ikke skal direkte på forbrukermarkedet i Kina:

Tolkningen av dekret 249, artikkel 30 fra kinesiske myndigheter åpner for fortolkning av kravet om ytter- og inneremballasje, og hva som defineres som ytteremballasje for sjømat som ikke skal direkte på forbrukermarkedet i Kina.

I den uoffisielle oversettelsen, har tolkningen følgende formulering:

If imported aquatic products do not directly enter the domestic consumption market (including being used as processing raw materials, re-export), pallets, containers and shipping cabins can be used as independent packaging units to mark the information in this article.

Foreløpig har ikke Mattilsynet nok informasjon til å gi konkrete anbefalinger om ytter- og inneremballasje for varer som ikke skal direkte på forbrukermarkedet i Kina.

Flere ledd av produksjonskjeden må være registrert før eksport

Les om dette på våre nettsider om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina.

 

Nytt helsesertifikat når produksjonskjeden er registrert i Kina

Avtalen Norge har med kinesiske myndigheter er at det nye sertifikatet tas i bruk når produksjonskjeden er registrert i Kina. Kinesiske myndigheter har akseptert at eksisterende sertifikat for eksport av sjømat til Kina kan brukes frem til det nye tas i bruk.

Følgende virksomheter må oppgis i det nye sertifikatet:

 • Oppdrettsanlegg: navn og registreringsnummer
 • Reefer vessels: navn, registreringsnummer og flagg
 • Fryse- og fabrikkfartøy: navn, registreringsnummer og flagg
 • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter): navn og registreringsnummer
 • Frittstående kjøle- og fryselager for både råvarer og produkter: navn, registreringsnummer og land

Virksomhetene som oppgis i sertifikatet (bortsett fra oppdrettsanlegg) må være registrert i Kina før eksport.

Det er ikke krav om at fiskebåter, innenlands transportbåter, føringsbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har fryse- og kjølefunksjon skal oppgis i sertifikatet.

Mattilsynet sin rolle i arbeidet med det nye regelverket

Mattilsynet deltar i en arbeidsgruppe sammen sjømatbransjen, Sjømatrådet og Nærings- og Fiskeridepartementet. Arbeidsgruppen jobber med å få oversikt over regelverket og hvilke konsekvenser det medfører.

Mattilsynet og Nærings- og Fiskeridepartementet prøver igjen å få til en teknisk dialog med kinesiske myndigheter, der vi tar opp de mest prekære problemstillinger arbeidsgruppen identifiserer.

Samtidig fortsetter vi å legge ut tilgjengelig informasjon på mattilsynet.no.

Mattilsynet kjenner ikke til hvordan kinesiske myndigheter skal gjennomføre regelverket i praksis. Mattilsynet kan ikke gi veiledning om hvordan en virksomhet skal merke eller pakke varene sine for å sikre at de kommer inn i Kina.

Slik er kravene for annen mateksport enn sjømat

Registrering før eksport

I dag er det et krav om at produsenter av kjøtt og kjøttprodukter, meieriprodukter, sjømat og fugleredeprodukter registreres hos GACC før eksport. I det nye regelverket vil registrering omfavne flere produkter - også produkter som regnes som lavrisikoprodukter.

Registreringen skal enten gjøres på bakgrunn av anbefaling fra Mattilsynet eller ved at virksomheten gjør det selv, avhengig av produkt.

Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som godkjent for eksport til Kina. Når en virksomhet er godkjent, får de tildelt et kinesisk registreringsnummer.

Godkjente virksomheter er publisert på følgende nettside: https://ciferquery.singlewindow.cn/. Søk opp NOR i feltet «Country (Region)», da får man opp alle norske virksomheter som er godkjent og som har fått kinesisk registreringsnummer. Man kan også søke direkte etter spesifikke virksomheter ved å oppgi norsk godkjennings- eller registreringsnummer i feltet «Overseas Reg. No.».

En godkjenning er gyldig i 5 år.

Kinesiske myndigheter har opplyst om at de ønsker å gjennomføre videoinspeksjon av et tilfeldig utvalg av virksomhetene som er godkjent.

Registrering av produsenter av produkter som regnes som høyest risiko

 • Aquatic products
 • Meat and meat products
 • Dairy products
 • Bird nests and bird nest products

Av disse produktene, er det kun sjømat vi eksporterer til Kina i dag.

I samråd med næringen, har Mattilsynet startet en prosess for eksport av meieriprodukter og svinekjøtt til Kina. Forhandlingene er ikke ferdig og vi eksporterer ikke meieriprodukter og svinekjøtt til Kina per i dag.

Dersom norske aktører ønsker å eksportere andre produkter innenfor disse kategoriene til Kina for første gang, kan Kina kreve en samsvarsvurdering (mer omtalt lenger oppe) før de eventuelt velger å godkjenne import av produktet.

Registrering av produsenter av produkter som regnes som medium risiko

 • Functional foods
 • Foods for special dietary purposes
 • Stuffed wheaten/pastry products
 • Sausage casings
 • Bee products
 • Edible grains
 • Milled grain industry products and malt
 • Fresh and dehydrated vegetables
 • Dried beans
 • Condiments
 • Nuts and seeds
 • Dried fruits
 • Unroasted coffee and cocoa bean

Kina har registrert at Norge tidligere har eksportert «Functional foods», «Foods for special dietary purposes» og «Stuffed wheaten/pastry products» til Kina. Produsenter av disse produktene kan registreres på bakgrunn av en anbefaling av Mattilsynet. Dersom norske aktører ønsker å eksportere produkter til Kina for første gang innenfor andre kategorier enn de tre overnevnte, kan Kina kreve en samsvarsvurdering (mer omtalt lenger oppe) før de eventuelt velger å godkjenne import av produktet.

Mattilsynet tok imot registrering av produsentene av i «Functional foods», «Foods for special dietary purposes» og «Stuffed wheaten/pastry products» i oktober 2021. Listen over de som registrerte seg og anbefaling fra Mattilsynet ble oversendt til kinesiske myndigheter 31. oktober. Vær oppmerksom på at en produsent først defineres som registrert i Kina når de er oppført på en liste som er offentliggjort av kinesiske myndigheter.

Dersom det er produsenter av «Functional foods», «Foods for special dietary purposes» og «Stuffed wheaten/pastry products» som ikke registrerte seg hos Mattilsynet innen fristen 31. oktober 2021, kan de ta kontakt med Mattilsynet for å få en konto på www.singlewindow.cn. Etter at Mattilsynet har laget konto til virksomheten, kan virksomheten registrere seg selv i dette systemet.

Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen: internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – ny registrering."

Registrering av produsenter av produkter som regnes som lav risiko - selvregistrering

Produsenter av mat og drikke som ikke regnes som høy eller medium risiko, kan registrere seg selv eller via agenter her: www.singlewindow.cn.

Selvregistrering kan gjøres fra og med 1. november 2021.

Artikkel 9 i dekret 248 beskriver hvilke dokumenter som må legges ved en slik registrering.

Merkekrav

Etiketten skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder.

Dersom det er et krav om at produktet skal ha bruksanvisning, skal bruksanvisningen være på kinesisk. .

For ferdigpakket mat skal

 • etiketten være på kinesisk.
 • etiketten inneholde opplysninger om opprinnelse og navn, adresse og kontaktinformasjon til mottaker i Kina. 

For «Functional Food» og «Food for Special Dietary purpose» skal

 • den kinesiske etiketten være trykket direkte på den minste forpakningsenheten/salgsenheten før ankomst. Etikettene skal ikke være festet på forpakningen.
Fant du det du lette etter?